Kansalliset koordinointikeskukset

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on verkosto-organisaatio, jolla on koordinointikeskus kussakin jäsenvaltiossa, Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) valtioissa sekä ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa. Näin EU-OSHA onnistuu paremmin aikaansaamaan terveydelle suotuisampia, turvallisempia ja tuottavampia työpaikkoja mahdollistamalla laajemman tiedonjakamisen.

Koordinointikeskukset ovat yleensä toimivaltaisia kansallisia työsuojelualan viranomaisia, jotka hallitus kussakin maassa nimeää viralliseksi EU-OSHAn edustajakseen ja jotka ovat ensisijaisia osapuolia EU-OSHAn työohjelmien toteutuksessa.

Kukin koordinointikeskus hallinnoi omaa kolmikantaista verkostoaan, jossa on hallituksen elimiä sekä työntekijä- ja työnantajaorganisaatioiden edustajia. Verkosto tarjoaa panoksensa EU-OSHAn työhön ja toimintamekanismiin tuotteiden ja tiedon levittämiseksi kansallisille sidosryhmille. Lisäksi koordinointikeskukset osallistuvat aktiivisesti EU-OSHAn kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen ja nimittävät kansallisia asiantuntijoita viraston ryhmiin ja seminaareihin.