Malta

Työterveydestä ja työturvallisuudesta vastaava kansallinen viranomainen Maltalla on työterveys- ja työturvallisuusviranomainen, joka on perustettu työterveys- ja työturvallisuusvirastosta vuonna 2000 annetun lain XXVII nojalla. Työterveys- ja työturvallisuusviranomainen koostuu hallintoneuvoston jäsenistä, jotka ministeri nimittää kuultuaan kolmikantaisen ryhmän - eli työnantajien, työntekijöiden ja ammattiliittojen - jäseniä. Viranomaisella on myös toimeenpaneva elin, jonka tehtävänä on muun muassa • soveltaa vuonna 2000 annetun lain XXVII säännöksiä ja kaikkia siihen perustuvia asetuksia tai määräyksiä,
 • luoda yhdessä pääjohtajan kanssa strategioita, joiden avulla voidaan toteuttaa työterveyden ja työturvallisuuden yleisiä kansallisia periaatteita,
 • neuvoa työterveydestä ja työturvallisuudesta vastaavaa ministeriä laadittaessa asetuksia, jotka parantavat, ylläpitävät ja turvaavat työsuojelun korkeaa tasoa,
 • valvoa keskeisen työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön noudattamista ja toteuttaa täytäntöönpanotoimia,
 • valmistella asetuksia tai säännöstöjä parantamaan, ylläpitämään ja turvaamaan työsuojelun korkeaa tasoa,
 • tukea tiedonlevitystä työterveydestä ja -turvallisuudesta sekä työperäisiä loukkaantumisia, sairauksia tai kuolemantapauksia ehkäisevistä menetelmistä,
 • tukea työsuojeluopetusta ja -koulutusta sekä parantaa hätätilanne- ja ensiapuvalmiuksia työpaikoilla, (h) kerätä ja analysoida tietoja ja tilastoja työtapaturmista, työperäisistä sairauksista ja kuolemantapauksista sekä työterveyttä ja -turvallisuutta parantavista kysymyksistä,
 • pitää rekisteriä sellaisista laitoksista, laitteista, välineistä, koneista, tuotteista, aineista tai kemikaaleista, jotka viranomaisten mielestä aiheuttavat vakavia työterveys- ja työturvallisuusriskejä,
 • suorittaa erilaisiin työterveys- ja työturvallisuusasioihin liittyviä tutkimuksia sekä työpaikan työterveys- ja työturvallisuustason selvittäviä tutkimuksia,
 • tukea ja toteuttaa tieteellisiä tutkimuksia, joiden tarkoituksena on kehittää tehokkaampia menetelmiä työtapaturmien, työperäisten sairauksien ja kuolemantapausten ehkäisemiseksi,
 • pitää kirjaa henkilöistä, jotka ovat päteviä antamaan neuvoja työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Focal points' contact details

 • Occupational Health and Safety Authority
  17 Edgar Ferro Street
  PTA 1533
  Pieta'
  Malta
  Contact person: Melhino MERCIECA
  E-mail address:
  melhino.mercieca [at] gov.mt