Montenegro

Työturvallisuuslain (Montenegron tasavallan virallinen lehti no. 79/04) sekä sen mukaisista ja muista työturvallisuustoimista annettujen asetusten täytäntööpanon valvonnasta huolehtii Montenegron työ- ja sosiaaliministeriö työtarkastusviranomaisten kautta, mikäli laissa ei ole säädetty, että tällaisten asetusten täytäntöönpanon valvonnasta huolehtivat joissakin erityistoimissa muut viranomaiset. Työtarkastustoiminnasta huolehtii työtarkastusvirastoon kuuluva jaosto. The Division is headed by the Chief Labour inspector. Jaoston virkamiehet ovat työtarkastajia, jotka valvovat työsuhteita sekä työpaikkojen turvallisuustoimintaa. Laissa säädettyjen vastuu- ja vaItuusalueiden lisäksi työturvallisuustarkastajan vastuu- ja valtuusalueisiin kuuluu tarkastusvalvontaprosessin yhteydessä valvoa : • yleistä lainsäädäntöä, työehtosopimuksia, työsopimuksia, päätöksiä, todistuksia ja muita yksittäisiä asiakirjoja, arkistoja ja muuta dokumentointia
 • samoin kuin tutkia vakavia yksittäisiä ja laajempia tapaturmia ja kuolemantapauksia. Jaoston rinnalle on lisäksi muodostettu kolmikantaiselta pohjalta toimiva sosiaalineuvosto tätä koskevan lain mukaisesti (Montenegron virallinen lehti no. 16/07). Neuvosto toimii talous- ja sosiaalineuvostona, jolla oli aikaisemmin laajennettu kolmikantarakenne ja johon myös kuului muita kuin hallituksesta riippuvia järjestöjä. Jaosto on käsitellyt työturvallisuuteen liittyviä asioita, ja äskettäin sosiaalineuvoston tehtäviin on lisätty työterveyslääketiede. Vuoden 2009 lopulla hyväksyttiin Montenegron työntekijöiden terveyden ja työpaikkojen turvallisuuden edistämistä koskeva strategia vuosille 2010 - 2014 sekä sen toteuttamista koskeva toimintasuunnitelma. Montenegron hallituksen lisäksi mukana ovat työmarkkinaosapuolina Montenegron ammattiliittojen edustajat

  sekä Montenegron työnantajaliiton

  edustajat. Merkittävä osa koko työturvallisuusjärjestelmästä on siirretty eläke- ja tapaturmavakuutusrahastolle, jossa kaikilla työntekijöillä täytyy olla vakuutus ja joka toimittaa työ- ja sosiaaliministeriölle työpaikkaonnettomuuksia, työperäisiä sairauksia, työn yhteydessä ilmeneviä sairauksia sekä työperäisiä vammautumisia koskevat tiedot pyydettäessä sekä kuukausittain kultakin kalenterivuodelta viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. Työturvallisuusjärjestelmä

  Montenegrossa kattaa myös valtuutettuja työturvallisuusalan järjestöjä, jotka voivat olla oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä, jotka ovat henkilöstörsurssien osalta, organisatorisesti, teknisesti tai joissakin muissa suhteissa työ- ja sosiaaliministeriön edellytysten mukaisesti pätevöityneitä seuraavien tehtävien hoitamiseen:

 1. teknisten asiakirjojen tutkiminen (arviointi) ennalta ehkäisevien työturvallisuustoimien, teknisten määräysten ja standardien toimivuusedellytysten määrittämiseksi ja sen varmistamiseksi, että niiden avulla voidaan huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta toimitiloissa, joissa suoritettavat työprosessit on dokumentointi yksityiskohtaisesti;
 2. työturvallisuusvaltuutuksien myöntäminen ja tarkastaminen,
 3. työturvllisuuslain 36 artiklan mukaiset työt,
 4. riskinarviointitoiminnan valmistelu sekä riskien poistamiseen tähtäävien ehdotusten tekeminen,
 5. periodical examinations and testing of the equipment, personal equipment and safety at work equipment,
 6. sähkö- ja muiden asennusten kausittaiset tarkastukset ja testaukset sekä
 7. työympäristön olosuhteiden (fyysiset, kemialliset ja biologiset vaarat, valaistus ja pienilmasto) tutkiminen.

Lisäksi on mainittava valtuutetut työterveyslaitokset, Montenegron työturvallisuusliitto,hallituksesta riippumattomat järjestöt sekä vakuutuslaitokset.


Focal points' contact details