Glossary

Chemical Terms

Aine

Aineella tarkoitetaan alkuainetta ja sen yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnossa tai millä tahansa valmistusmenetelmällä tuotettuina, mukaan luettuna aineen pysyvyyden säilyttämiseksi tarvittavat lisäaineet ja valmistusprosessista johtuvat epäpuhtaudet, mutta lukuun ottamatta liuottimia, jotka voidaan erottaa vaikuttamatta aineen pysyvyyteen tai muuttamatta sen koostumusta. Kemiallinen alkuaine tai kahden tai useamman alkuaineen yhdiste.

Generated air contaminants - see: Generated substances
Generated substances - generated air contaminants

Substances and air contaminants may be generated from processes at work places, e.g. combustion processes where fumes, exhausts and smoke is emitted and, grinding and cutting processes emitting dust. These generated substances and air contaminants may be dangerous.

Hazardous substance - see ‘Dangerous substance’

A substance which fulfils the criteria relating to physical hazards, health hazards or environmental hazards, laid down in Parts 2 to 5 of Annex I of the CLP Regulation, and classified in relation to the respective hazard classes provided for in that Annex.

The classification of dangerous substances is based on categories defined in the CLP Directive. These categories include physical hazards (explosive, flammable, instable etc.) health hazards (all aspects of short and long term harm to health) and environmental hazards (aquatic environment etc.)

Often hazardous substances and dangerous substances are used like synonyms. There is no clear distinction, language preferences play a role.

Höyryt

Käsite ”höyry” koskee erityisesti hienoja kiinteitä hiukkasia, jotka leijuvat ilmassa ja jotka usein syntyvät sulaneiden aineiden haihtumisesta (esim. hitsaushöyryt ja kumista syntyvät höyryt).

Kaasu

Kaasulla tarkoitetaan ainetta, (i) jonka höyrynpaine 50 C:n lämpötilassa on suurempi kuin 300 kPa (absoluuttinen) tai (ii) joka on täysin kaasumainen 20 C:n lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa

Kemiallinen tekijä

Tätä termiä käytetään työsuojeluun liittyvässä peruslainsäädännössä: Kemiallisella tekijällä tarkoitetaan yksin tai seoksessa olevaa alkuainetta tai yhdistettä, sellaisena kuin se esiintyy luonnontilassa tai jonkin työtehtävän yhteydessä tuotettuna, käytettynä tai vapautuneena, jätteiden päästöt mukaan lukien, riippumatta siitä, onko se tuotettu tarkoituksellisesti vai tahattomasti ja onko se saatettu markkinoille vai ei.

Kemiallisista aineista valmistettu esine

Esineellä tarkoitetaan tuotetta, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus. Tyypillisiä esimerkkejä ovat renkaat, muovikalusteet, sähkölaitteet, kemiallisista kuiduista valmistetut tekstiilit, kaapelit

Kemikaali

Yhdestä tai useammasta kemiallisesta aineesta tai yhdisteestä koostuva tuote. Kemikaalin tarkoitus riippuu suurelta osin sen kemiallisesta koostumuksesta. Tyypillisiä esimerkkejä ovat liimat, maalit, musteet, desinfiointiaineet, biosidit, pehmitteet, silikoni, ilotulitteet, voiteluöljyt jne.

Kemikaali

Tavallisesti käytetty nimi kemiallisille alkuaineille, yhdisteille ja yhdisteiden ja alkuaineiden seoksille.

Kiinteä aine

Kiinteällä aineella tarkoitetaan ainetta tai seosta, jonka rakenteellinen jäykkyys ja se, että sen muoto tai
tilavuus ei muutu.
määritelmä ei vastaa nesteen tai kaasun määritelmää.
Kiinteä on aineen olomuoto. Sille on ominaista

Neste

Nesteellä tarkoitetaan ainetta tai seosta,
(i) jonka höyrynpaine 50 C:n lämpötilassa on
korkeintaan 300 kPa (3 baaria)
(ii) joka ei ole täysin kaasumainen 20 C:n lämpötilassa
ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa; ja
(iii) jonka sulamispiste tai sulamisen alkamispiste
101,3 kPa:n vakiopaineessa on 20 C tai vähemmän

Pöly

Pöly: kaasussa (yleensä ilmassa) olevat aineen tai seoksen kiinteät hiukkaset.

Prosessin yhteydessä syntyvä

Prosessin yhteydessä syntyvät epäpuhtaudet voivat syntyä minkä tahansa prosessin päästöinä ja aiheuttaa altistumisen työpaikoilla. Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi palamisprosessit ja prosessit, joissa lähtöaine hajoaa fyysisesti tai kemiallisesti tai jossa se muuten muuttuu.

Seos

Seoksella tarkoitetaan seosta tai liuosta, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineesta.

Vaarallinen aine (Hazardous substance)

Ainetta tai seosta, joka täyttää CLP-asetuksen liitteen I osissa 2–5 säädetyt fysikaalisiin, terveydelle aiheutuviin tai ympäristövaaroihin liittyvät kriteerit, pidetään vaarallisena, ja se on luokiteltava mainitussa liitteessä säädettyjen vaaraluokkien mukaisesti. Vaarallisten aineiden luokitus perustuu luokituksia, merkintöjä ja pakkaamista koskevassa asetuksessa määritettyihin luokkiin. Nämä luokat sisältävät fyysiset vaarat (räjähdyksen, syttymisen, epävakauden jne.), terveysvaarat (kaikki terveydelle lyhyt- ja pitkäaikaista haittaa aiheuttavat näkökohdat) ja ympäristövaarat (vesiympäristö jne.) Englanniksi käsitteet ”hazardous substance” ja ”dangerous substance” merkitsevät vaarallista ainetta.
Niiden välillä ei ole selkeää eroa, vaan valinta
perustuu lähinnä kielenkäyttäjän mieltymyksiin.

Yhdiste

Kahdesta tai useammasta alkuaineesta koostuva kemiallinen yhdiste

Health and Safety

Altistuminen

Altistumisella kuvataan sitä, että työntekijän
ympäristössä on ainetta, jota työntekijä voi joko
hengittää tai saada iholleen (tai silmiin, korviin) tai
niellä.
Organismin kosketus kemialliseen, radiologiseen tai
fysikaaliseen tekijään. Altistuminen määritellään tekijän
saatavuuden määränä elimen (esimerkiksi iho, keuhkot,
sisäelimet) rajapinnoilla.

Ärsyttävät aineet, iho

Ihoärsytyksellä tarkoitetaan palautuvan ihovaurion ilmaantumista enintään neljä tuntia kestäneen testiaineen annostelun jälkeen.

Hazard

A hazard is anything that has the potential to cause harm. Hazards can affect people, property, processes; they can cause accidents and ill-heath, loss of output, damage to machinery, etc. 

Herkistävät aineet, hengitystiet ja iho

Hengitysteitä herkistävällä aineella tarkoitetaan ainetta, joka hengitettynä aiheuttaa hengitysteiden yliherkkyyttä. Ihoa herkistävällä aineella tarkoitetaan ainetta, joka iholle joutuessaan aiheuttaa allergisen vasteen.

Lisääntymismyrkyllisyys

Lisääntymiselle vaarallisiin vaikutuksiin kuuluvat haitalliset vaikutukset aikuisten miesten ja naisten sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen sekä jälkeläisten kehityshäiriöt.

Myrkyllisyys (muut)

Altistuminen vaarallisille aineille voi aiheuttaa elinvaurioita. Luokituksia, merkintöjä ja pakkaamista koskevassa asetuksessa (CLP) erotetaan toisistaan kerta_x0002_altistumisesta tai toistuvasta altistumisesta johtuvat elinvauriot.

Myrkyllisyys (välitön)

Kemikaali (aine, seos) on oikeudellisesti katsottuna välittömästi myrkyllinen, jos se täyttää seuraavat CLP_x0002_asetuksen kriteerit: Välittömällä myrkyllisyydellä tarkoitetaan haittavaikutuksia, joita esiintyy, kun ainetta tai seosta on annosteltu kerta-annoksena suun tai ihon kautta tai useina annoksina 24 tunnin aikana taikka hengitysteitse neljän tunnin aikana. Välitöntä myrkyllisyyttä koskeva vaaraluokka jaotellaan CLP-asetuksessa seuraavasti

Nieleminen

Ruoan, lääkkeiden, nesteiden ja muiden aineiden saaminen kehoon suun kautta.

Perimää vaurioittava

Mutaatio tarkoittaa pysyvää muutosta geneettisen materiaalin määrässä tai rakenteessa solussa. Käsitettä mutaatio sovelletaan sekä perinnöllisiin geenimuutoksiin, jotka voivat esiintyä fenotyypin tasolla että piileviin, tunnettuihin DNA-muutoksiin mukaan lukien ominaiset emäsparimuutokset ja kromosomipoikkeavuudet.

Räjähde

Räjähtävä aine tai seos on kiinteä tai nestemäinen aine tai aineiden seos, joka sellaisenaan kemiallisesti reagoimalla kykenee muodostamaan kaasua, jonka lämpötila, paine ja muodostumisnopeus ovat sellaisia, että niistä voi aiheutua vahinkoa ympäristölle.

Risk

Occupational risk refers to the likelihood and the severity of an injury or an illness occurring as a result of exposure to a hazard. 

Sensitising

Respiratory sensitiser means a substance that will lead to hypersensitivity of the airways following inhalation of the substance.

Sisäänhengittäminen

Ilman vetäminen hengitysteihin ja keuhkoihin

Syöpävaarallinen

Syöpävaarallinen tarkoittaa ainetta tai aineiden seosta, joka aiheuttaa syöpää tai lisää sen esiintyvyyttä.

Syttyvä

Luokituksia, merkintöjä ja pakkaamista koskevassa asetuksessa (CLP) erotetaan toisistaan syttyvät kaasut, nestemäiset aerosolit ja kiinteät aineet, ja niihin sovelletaan eri kriteerejä. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että kaikki aineet, jotka voivat syttyä ja palaa tai edistää muiden aineiden syttymistä ja palamista, ovat syttyviä.

Legislation

CAD

see: Chemical Agents Directive

Carcinogens and Mutagens Directive

Directive 2004/37/EC (the Carcinogens and Mutagens Directive, CMD) 
of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Chemical Agents Directive

Directive 98/24/EC (the Chemical Agents Directive, CAD)
of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

Classification, labelling and packaging plus the abbr. CLP

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)
of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

CMD

see Carcinogens and Mutagens Directive

GHS

see: Globally Harmonised System 

Globally Harmonised System
Occupational Exposure Limit

Directive 2009/161/EU - indicative occupational exposure limit values

OEL

see: Occupational Exposure Limit 

REACH

see:  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH Regulation)
of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency

Safety Data Sheet

Regulation (EC) No 1907/2006 - REACH

SDS

see: Safety Data Sheet

Measures and Procedures

Control Measures – see: Measures

All measures that aim at the reduction of the generation of dangerous substances and the exposure risk.

Henkilösuojaimet

Henkilönsuojaimella tarkoitetaan a) välinettä, joka on
suunniteltu ja valmistettu henkilön käytettäväksi tai
pidettäväksi suojaamaan yhdeltä tai useammalta hänen
terveyteensä tai turvallisuuteensa kohdistuvalta riskiltä
b) edellä a-alakohdassa tarkoitettujen välineiden
vaihdettavia osia, jotka ovat olennaisia välineiden
suojaavan vaikutuksen kannalta c) edellä a-alakohdassa
tarkoitettujen välineiden kiinnitysmekanismeja, jotka
eivät ole henkilön yllään pitämiä tai käyttämiä, jotka on
suunniteltu yhdistämään kyseinen väline sen
ulkopuoliseen laitteeseen tai varmaan
kiinnityspisteeseen, joita ei ole suunniteltu pysyvästi kiinnitetyiksi ja jotka eivät edellytä kiinnitystöitä ennen
käyttöä.

Korvaaminen

Vaarallisen aineen tai kemikaalin tai vaarallisia aineita synnyttävän prosessin vaihtaminen vaarattomampaan

Measurement of air contaminants

Measurement of the concentration of air contaminants at the workplace. Measurements may be used for measuring workers´ exposure or to study the concentration of air contaminants at the workplace, e.g. leakages, identification of sources emitting air contaminants and evaluation of the effectiveness of local exhausts as a basis for decisions about what measures should be taken. Depending on which substance is to be measured, different kinds of measuring equipment are available. 

Organisatoriset toimenpiteet

Kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on vähentää altistumista vaarallisille aineille käyttämällä organisatorisia toimenpiteitä, esimerkiksi vähentämällä työntekijöiden määrää altistuneilla alueilla.

Risk Assessment

The aim of occupational risk assessment is to protect workers’ health and safety. Risk assessment includes identifying risks, evaluating how severe the risk is and deciding if there is a need to take action to reduce the risk.
Under health and safety laws, all employers must carry out regular risk assessment.

Safety data sheets (SDS)

SDS provide information about the properties of a chemical product, its hazards, and instructions for handling, disposal and transport, first-aid, fire-fighting and safety measures to reduce exposure. The information in SDS is needed to understand the risks and know how to handle the chemical product safely.

Tekniset toimenpiteet

Kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on vähentää altistumista vaarallisille aineille käyttämällä teknisiä laitteita

Vaaralauseke

Vaaralausekkeella tarkoitetaan tiettyä vaaraluokkaa ja -kategoriaa koskevaa lausetta, joka kuvaa vaarallisen aineen tai seoksen vaarojen luonnetta sekä tarvittaessa vaaran astetta.

Valvontatoimenpiteet

Kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on vähentää vaarallisten aineiden syntymistä ja altistumisriskiä.

Varoitusmerkit

Varoitusmerkillä tarkoitetaan graafista ulkoasua, jossa on symboli sekä muita graafisia elementtejä, kuten reuna, taustakuvio tai väri, ja jonka tarkoituksena on antaa erityistä tietoa kyseisestä vaarasta.