Sanasto

A

Akuutit TULE-sairaudet

Nopeasti ilmenevä lyhytaikainen vaiva TULE-sairauksia aiheuttaville tekijöille altistumisen seurauksena. Akuutista terveysvaikutuksesta voidaan myös puhua tarkoitettaessa lyhytaikaista vaikutusta

Asennot

Pään, vartalon ja raajojen asento. Aktiivinen asento vaatii kehon monien lihasten ja rakenteiden koordinoitua toimintaa. Aktiiviset asennot voivat olla joko staattisia tai dynaamisia.

D

Dynaaminen asento

Dynaamiset asennot tarkoittavat kehon mukautumista kehon ja/tai raajojen liikkuessa, esimerkiksi käveltäessä.

Dynaaminen istuminen tai istuminen liikkuen

tarkoittaa liikkumista tai asentojen vaihtamista istuessa

F

Fyysiset tai biomekaaniset tekijät

Työskentelyasennot ja -liikkeet voivat olla haitallisia toiston, keston tai ponnistuksen tuloksena. Esimerkiksi seuraavat ovat fyysisiä riskitekijöitä: raskas fyysinen työ (ponnistusta vaativa), raskaiden taakkojen nostaminen, hankalat työasennot, aikaavievät työtehtävät, pitkäaikainen istuminen tai seisominen sekä työtehtävät, jotka on suoritettava toistuvasti tai erittäin täsmällisesti

I

Istumatyö

Työ, jossa työntekijä istuu suurimman osan siitä ajasta, jolloin hän työskentelee, tai istuu jatkuvasti pitkiä aikoja kerrallaan.

K

Kehonkartoitus

Kehokartta on kuva, joka osoittaa, mikä osa tai mitkä osat työntekijän kehosta vahingoittuvat, sairastuvat tai rasittuvat hänen työnsä vuoksi.

Krooniset TULE-sairaudet

Keskipitkän ajanjakson kestävä tai pitkäaikainen vaiva, joka johtuu altistumisesta TULE-sairauksia aiheuttaville tekijöille. Kroonisesta terveysvaikutuksesta voidaan myös puhua tarkoitettaessa pitkäaikaista vaikutusta tai pitkään piilevää sairautta

Kuntoutus

Potilaan optimaalisen fyysisen, aisteihin liittyvän, älyllisen, psykologisen ja sosiaalisen toimintakyvyn palauttamisen prosessi.

M

Moninaisuuden huomioon ottava riskinarviointi

Työvoiman moninaisuuden huomioon ottaminen arvioitaessa ja hallittaessa työperäisiä riskejä.

O

Organisatoriset tekijät

Tapa, jolla työ on järjestetty, kuten peräkkäisten työtuntien määrä, mahdollisuudet taukoihin, työtahti ja työtehtävien vaihtelu, jotka kaikki vaikuttavat siihen, miten raskaita työtehtävät ovat.

P

Psykososiaaliset tekijät

Liiallinen työtaakka ja työn huomattava intensiteetti voivat kumpikin lisätä työntekijän stressitasoa, mikä vuorostaan voi lisätä heidän lihasjännitystään ja kipuherkkyyttään. Lisäksi kontrollin puute työtehtävien tai työtahdin suhteen sekä työtoverien tai johdon antaman tuen puute voivat myös lisätä TULE-sairauksien riskiä. Tämä johtuu siitä, että jos työntekijä kokee liikaa painetta työssä, se johtaa helposti siihen, että hän ei suorita kunnollisia varotoimenpiteitä tai käytä turvallisia työasentoja ja -käytäntöjä; psykososiaalisista tekijöistä tulee näin TULE-sairauksien riskitekijöitä.

r

riski

todennäköisyys sille, että haitan mahdollisuus toteutuu käyttö- ja/tai altistusolosuhteissa

R

Riskikartoitus

Riskikartta osoittaa työpaikan työsuojeluriskit. Nämä ongelmat aiheuttavat työntekijöille sairauksia, loukkaantumisia ja stressiä.

Riskinarviointi

Riskinarvioinnin prosessissa arvioidaan työpaikan vaaratekijöiden aiheuttamia riskejä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Siinä käydään järjestelmällisesti läpi työn kaikki osa-alueet ja pohditaan,mikä saattaa aiheuttaa vammoja tai vahinkoja;voidaanko vaarat poistaa ja ellei voida;mitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tai suojatoimia riskien hallinnassa käytetään tai olisi käytettävä.

S

Sairausläsnäolot

Työntekijän tulo töihin, vaikka hänellä on sairaus, joka oikeuttaisi poissaolon; tämän seurauksena hän suorittaa työnsä optimaalista heikommissa oloissa

Staattinen asento

Staattinen asento merkitsee sitä, että henkilö on pitkän aikaa yhdessä asennossa. Esimerkkejä ovat seisominen, istuminen tai polvillaan olo.

Staattinen lihaskuormitus

Ponnistus, joka lihasten on suoritettava, jotta keho säilyttäisi asennon liikkumatta, esimerkiksi käden pitäminen ojennettuna liikuttamatta sitä tai seisominen tai istuminen samassa asennossa liikkumatta.

Sukupuolen huomioon ottava riskinarviointi

Sukupuoleen liittyvien tekijöiden huomioon ottaminen työpaikan riskinarvioinnissa

T

Toistuva poissaolo työstä

Suunnittelemattomat poissaolot (joskus toistuvasti tiettynä ajanjaksona), kun henkilön on tarkoitus olla työssä

TULE-sairauksien riskitekijät

Eri tekijäryhmät voivat vaikuttaa TULE-sairauksiin. Niitä ovat fyysiset ja biomekaaniset tekijät, organisatoriset ja psykososiaaliset tekijät sekä yksilölliset ja henkilökohtaiset tekijät.

Työhönpaluu

Työhönpaluulla tarkoitetaan koordinoituja toimia, joilla pyritään pitämään työntekijä työpaikassa ja estämään ennenaikainen työelämästä poistuminen. Se käsittää kaikki menettelyt ja toimet, joilla pyritään suojelemaan ja edistämään työntekijöiden terveyttä ja työkykyä sekä helpottamaan vamman tai sairauden vuoksi alentuneesti työkykyisten henkilöiden työhönpaluuta.

Työkyky

Tasapaino työn vaatimusten ja henkilön yksilöllisten voimavarojen välillä, esimerkiksi työn tyypin, työtaakan, työn organisoinnin, terveyden, taitojen, arvojen, asenteiden ja motivaation suhteen.

Työperäiset alaraajojen TULE-sairaudet

Kehon alaosan, lähinnä lonkan, polvien ja jalkaterien, sairaudet, jotka ovat pääasiassa työn ja välittömän työympäristön aiheuttamia tai pahentamia.

Työperäiset alaselän sairaudet

Alaselän työperäisiä TULE-sairauksia ovat välilevyongelmat sekä lihasten ja pehmytkudosten vammat

Työperäiset tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet (työperäiset TULE-sairaudet)

Työperäiset tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ovat sellaisten kehon rakenteiden kuin lihasten, jänteiden, nivelsiteiden, hermojen, luiden ja paikallisten verenkiertojärjestelmien vaurioita, jotka aiheuttaa tai joita pahentaa pääasiassa työ ja välitön työympäristö

Työperäiset yläraajojen TULE-sairaudet

Niskan, hartioiden, käsivarsien, käsien, ranteiden ja sormien sairaudet, jotka aiheuttavat kipua, epämukavuutta, puutumista ja pistelyä ja jotka ovat pääasiassa työn ja välittömän työympäristön aiheuttamia tai pahentamia.

v

vaara

mahdollisesti vaurioita aiheuttava fysikaalinen tapahtuma, ilmiö tai ihmisen toiminta, joka voi saada aikaan ihmishengen menetyksen tai vamman, vahingoittaa omaisuutta, yhteiskunnallisia tai taloudellisia häiriöitä tai ympäristön pilaantumista

V

Varhainen eläkkeelle siirtyminen

Varhainen eläkkeelle siirtyminen terveyssyistä on tilanne, jossa henkilö lopettaa työnteon ennen normaalia eläkeikää terveydentilansa vuoksi.

Varhaiset toimenpiteet

Toimenpiteiden, kuten ammatillisen tuen tarjoaminen, nopea hoitoon ohjaaminen ja diagnosointi sekä työympäristön mukauttaminen, toteuttaminen heti kun oireita ilmenee. Tämä vähentää merkittävästi työntekijän riskiä joutua olemaan pitkäaikaisesti poissa työstä. Varhaiset toimenpiteet voivat vähentää poissaoloja ja johtavat todellisiin säästöihin kansallisessa terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujärjestelmässä.

Y

Yksilöllinen ja henkilökohtainen

Ikä, sukupuoli, pituus, käsivarren pituus, fyysinen kapasiteetti, aiempi terveydentila sekä tiedon puute työtekniikoista ja turvallisuusmenettelyistä voivat myös olla TULE-sairauksien riskitekijöitä, jos riskejä ei hallita kunnolla.