Työterveys ja työturvallisuus vihreissä työpaikoissa

Image
Green Jobs. Two workers wearing personal protection equipment

EU pyrkii kovasti tasapainottamaan talouskasvua ja tarvetta suojella ympäristöä. Se on asettanut itselleen haastavia tavoitteita, jotka liittyvät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, energiatehokkuuden lisäämiseen, uusiutuvan energian edistämiseen ja jätteiden määrän vähentämiseen.

Tämä on edistänyt vihreiden työpaikkojen syntymistä. Niillä tarkoitetaan työpaikkoja, jotka auttavat suojelemaan ympäristöä tai sen ennalleen palauttamista. Jotta nämä työpaikat olisivat kuitenkin aidosti kestäviä, on varmistettava, että ne tarjoavat työntekijöille turvalliset, terveelliset ja säälliset työolot. Vihreiden työpaikkojen on oltava hyviä sekä työntekijöille että ympäristölle.

Mitä vihreät työpaikat ovat?

Vihreitä työpaikkoja on hyvin monenlaisia, ja myös niiden työvoimassa on eroja. Vihreillä työpaikoilla on useita määritelmiä, esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman, Euroopan komission  ja Eurostatin määritelmät. Vihreiden työpaikkojen voidaan kuitenkin ajatella myös edistävän jollakin tavalla ympäristönsuojelua tai sen palauttamista ennalleen. Vihreitä työpaikkoja voivat olla myös työpaikat, jotka auttavat suojelemaan ekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta, vähentämään energian ja raaka-aineiden kulutusta tai torjumaan jätteitä ja saasteita.  Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, että näissäkin työpaikoissa on huolehdittava asianmukaisesti työterveydestä ja -turvallisuudesta. Vihreiden työpaikkojen on tarjottava työntekijöille terveelliset, turvalliset ja säälliset työolot voidakseen todella edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua ja auttaakseen saavuttamaan Euroopan komission Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet.

Miten "vihreä talous" kasvaa?

Euroopan komission Eurooppa 2020 -strategiassa korostetaan, että kasvun on oltava kestävää, hiilidioksidipäästöjen on oltava vähäiset ja talouden on hyödynnettävä tehokkaasti resursseja. Päästäkseen tähän EU on asettanut itselleen tavoitteita, jotka koskevat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämistä, EU:n energiantarpeeseen vastaamista sekä energiatehokkuuden kasvattamista. Näihin tavoitteisiin vastaaminen johtaa nopeaan "vihreän talouden" kasvuun. Tavoitteena on esimerkiksi lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta 20 prosenttia vuoden 1990 tasoon nähden, minkä odotetaan luovan EU:hun yli miljoona uutta työpaikkaa. Vihreän talouden aloista kasvu on nopeinta aurinkovoiman, tuulienergian, biomassateknologian ja jätteidenkierrätyksen aloilla.

Miksi työterveys- ja työturvallisuusasiat ovat tärkeitä vihreissä työpaikoissa?

Sana "vihreä" yhdistetään usein turvallisuuteen. Se, mikä on hyväksi ympäristölle, ei kuitenkaan välttämättä ole hyväksi vihreiden työpaikkojen työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Joissakin tapauksissa on jo nähty, että ympäristön suojelemiseksi tarkoitettu uusi lainsäädäntö ja teknologia ovat johtaneet siihen, että työntekijät altistuvat aiempaa suuremmille vaaroille. Esimerkiksi kaatopaikoille päätyvän jätteen määrän pienentäminen on johtanut siihen, että jätteenkäsittelyn parissa työskentelevien työntekijöiden tapaturmat ja sairaustapaukset ovat yleistyneet.

Vihreisiin työpaikkoihin liittyvät uudet teknologiat tai työskentelyprosessit voivat aiheuttaa uusia vaaroja, joiden torjunta edellyttää uudenlaista taitojen yhdistelmää: "vanha" työterveys- ja -turvallisuusosaaminen ei yksinään riitä.  Esimerkiksi aurinkoenergialla toimivan lämminvesivaraajan asentamiseen tarvitaan niin katontekijän, putkimiehen kuin sähköasentajankin osaamista.

Vihreän talouden odotetaan kasvavan vauhdilla. Tämän seurauksena saattaa syntyä osaamisvajetta, ja kokemattomat työntekijät saattavat osallistua työprosesseihin, joihin he eivät ole saaneet koulutusta. Näin he altistuvat terveys- ja turvallisuusriskeille. Työvoima saattaa myös jakautua voimakkaammin korkeasti koulutettuun ja vähän koulutettuun työvoimaan, ja heikosti koulutetut saattavat joutua hyväksymään huonommat työolot. Lisäksi taloudelliset ja poliittiset paineet saattavat johtaa työturvallisuus- ja työterveysnäkökohtien sivuuttamiseen.

Jos vihreiden työpaikkojen on tarkoitus olla aidosti kestäviä, on varmistettava, että ne ovat hyväksi paitsi ympäristölle myös työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Vihreässä taloudessa, kuten muuallakin, asianmukainen työterveys ja -turvallisuus ovat keskeisiä kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamisessa. Onkin varmistettava tällä nopeasti kehittyvällä alalla, että se, mikä on hyväksi ympäristölle, on myös hyväksi työntekijöille.

Miten Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ehkäisee vihreiden työpaikkojen uusia työterveys- ja työturvallisuusriskejä ?

Koska vihreän talouden odotetaan kasvavan nopeasti, on tärkeää ennakoida vihreisiin työpaikkoihin liittyviä uusia ja kehittyviä työterveys- ja työturvallisuusriskejä jo ennen niiden ilmaantumista. Siksi Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto on tehnyt yksityiskohtaisen Foresight-tutkimuksen, jossa tarkastellaan sitä, miten vihreät työpaikat todennäköisesti kehittyvät vuoteen 2020 mennessä ja mitä työterveys- ja työturvallisuushaasteita ne ehkä tuovat mukanaan. Tutkimuksessa on laadittu monia mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita, jotka perustuvat vihreän teknologian mahdollisiin muutoksiin erilaisissa taloudellisissa ja sosiaalisissa olosuhteissa. Tavoitteena on kiinnittää huomiota tämän alan mahdollisiin työterveys- ja työturvallisuusriskeihin ja tarjota erityisesti EU:n päätöksentekijöille välineitä, joiden avulla he voivat vaikuttaa tulevaisuuden työpaikkoihin ja huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta EU:ssa.

Lisätietoa:

Foresight-raportti työterveydestä ja työturvallisuudesta vihreissä työpaikoissa

Tiivistelmä raportista ja skenaarioista

Sarjakuvia skenaarioihin perustuvista uusista ja kehittyvistä työterveys- ja työturvallisuusriskeistä

Käytännön tietoa riskien ehkäisystä vihreissä työpaikoissa

EU-OSHA on tutkinut perusteellisemmin tiettyihin, ennakointitutkimuksessa esiin nousseiden vihreän teknologian aloihin, kuten pienimuotoisiin aurinkoenergiasovelluksiin, vihreään rakentamiseen ja tuulivoimaan liittyviä työturvallisuus- ja työterveyskysymyksiä.

Lue lisää:

Näillä vihreän teknologian aloilla on saatavilla tarkistuslistoja mahdollisten työterveys- ja työturvallisuusriskien tunnistamiseksi ja esimerkkejä ehkäisevistä toimenpiteistä. Tarkistuslistoja voidaan hyödyntää työpaikkojen riskinarviointiprosessissa: