REACH – Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset

Valmistajien ja toimittajien on annettava tietoa aineiden aiheuttamista riskeistä ja niiden käsittelytavasta koko toimitusketjun ajan.

REACH-asetuksessa myös velvoitetaan yritykset tai henkilöt, jotka käyttävät teollisuus- tai ammattitoiminnassa kemikaalia joko sellaisenaan tai seoksen osana, antamaan tietoja kemikaalien valmistajille tai toimittajille tai Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA). Tällaisia yrityksiä kutsutaan jatkokäyttäjiksi. Jatkokäyttäjät ovat keskeisessä asemassa kemikaalien turvallisen käytön edistämisessä, kun ne toteuttavat turvallista käyttöä omissa tuotantolaitoksissaan ja välittävät asiaan liittyviä tietoja sekä toimittajilleen että asiakkailleen.

Asetus liittyy myös suoraan aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (CLP-asetus), jolla säännellään vaara- ja turvalausekkeita ja varoitusmerkkejä, jotka ovat työpaikan suojaamisen kannalta tärkeitä tiedonlähteitä.

Linkit työpaikkoja koskevaan lainsäädäntöön

Työpaikkalainsäädännön nojalla työnantajan vastuulla on tehdä riskinarviointi ja varmistaa, että työntekijöitä suojellaan ja he saavat tietoa, opastusta ja koulutusta kemikaalien turvallisesta käytöstä työpaikalla merkintöjen ja käyttöturvallisuustiedotteiden pohjalta. Työnantajalla on myös oikeus pyytää lisätietoja aineen toimittajalta.

REACH-menettelyssä kerätään jatkuvasti lisää tietoa terveys- ja turvallisuusriskeistä kemikaalien käytöstä. Rekisteröijän (valmistaja tai tuoja), jonka on toimitettava edellä mainitut tiedot Euroopan kemikaalivirastolle, on myös välitettävä nämä tiedot jatkokäyttäjille tarjoamalla altistumisskenaarioita sisältävä laajennettu käyttöturvallisuustiedote, jossa esitetään turvallisen käytön toimintaolosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet työntekijöiden kouluttamisen ja riskinarviointimenettelyn tueksi. Rekisteröijällä on myös oikeus saada jatkokäyttäjiltä tietoa ehdotettujen riskinhallintatoimenpiteiden asianmukaisuudesta.

Rekisteröinti

REACH-asetuksessa vaaditaan kaikkien sellaisten kemikaalien rekisteröintiä, joita valmistetaan tai tuodaan EU:hun vähintään tonni vuodessa.

Keskeiset seikat
Useimmat yritykset käyttävät kemikaaleja, toisinaan jopa tiedostamatta sitä, ja siksi on tärkeää, että tarkistat velvoitteesi, jos käsittelet teollisuus- tai ammattitoiminnassasi kemikaaleja. Sinulla saattaa olla velvollisuuksia REACH-asetuksen nojalla. Jos yrityksesi käyttää kemikaaleja työpaikalla, varmista työnantajaltasi, että

  • käyttämäsi kemikaalit on rekisteröity tai ne aiotaan rekisteröidä. Tämä tieto löytyy ECHAn verkkosivustolta.
  • käyttämistäsi kemikaaleista on ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet,
  • käyttöturvallisuustiedotteissa ja altistusskenaarioissa kuvaillut riskinhallintatoimenpiteet on otettu huomioon riskinarvioinnissa kemikaalin turvallisen käytön varmistamiseksi,
  • työntekijöitä tai heidän edustajiaan on kuultu ja heille on tiedotettu työpaikan riskinarvioinnista.

Lähde: ECHA, ETUI

Valmistajat ja maahantuojat toimittavat ECHAlle tiedot aineen vaaroista, luokituksesta ja merkinnöistä sekä arvioinnin aineen mahdollisista riskeistä. Niiden on tehtävä yhteistyötä muiden yritysten kanssa, jotka haluavat rekisteröidä saman aineen. Puuttuvat tiedot on hankittava ja käyttöturvallisuustiedote on pidettävä ajan tasalla.

ECHAn ”Tietoa kemikaaleista” -osiossa on pääsy keskitettyyn tietokantaan, joka on avoin kansalaisille ja viranomaisille (ECHA, Euroopan komissio, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja lainvalvontaviranomaiset).

Rekisteröintimääräajat

REACH-asetus tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007, ja sen tarkoituksena oli yhtenäistää ja parantaa Euroopan unionin (EU:n) siihenastista kemikaalilainsäädäntöä.

Siinä säädettiin kolmesta rekisteröintivaiheesta, joiden päättymisen määräajat ovat 30. marraskuuta 2010, 30. toukokuuta 2013 ja 30. toukokuuta 2018.

Lisätietoa eurooppalaisten ammattiyhdistysten ja ECHAn yhteisistä kampanjoista REACH-asetuksen mukaisista työnantajien velvollisuuksista: 2010; 2012; 2013; 2015.

Arviointi

ECHA ja jäsenvaltiot arvioivat yritysten toimittamat tiedot rekisteröintiasiakirjojen ja testausehdotusten laadun tutkimiseksi ja sen selvittämiseksi, aiheuttaako kyseessä oleva aine riskin ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Nimetty jäsenvaltio tekee perusteellisemman arvioinnin tietystä ainemäärästä. Muiden lakien nojalla jo rekisteröidyt aineet, kuten lääkkeet tai radioaktiiviset aineet, vapautetaan REACH-vaatimuksista osittain tai kokonaan.

Lisätietoa kemikaalien arvioinnista (ECHA)

Lupamenettelyt ja rajoitukset

REACH-asetuksen mukaan vaaralliset aineet voidaan kieltää, jos niiden riskejä ei voida hallita. Käyttöä voidaan myös rajoittaa tai sen edellytykseksi voidaan asettaa ennakkolupa.

Jäsenvaltio tai Euroopan kemikaalivirasto (Euroopan komission pyynnöstä) voi ehdottaa rajoituksia. Kaksi tieteellistä komiteaa tekee arvioinnin ja ECHA välittää lausunnot Euroopan komissiolle, joka ehdottaa hyväksyttäväksi uutta rajoitusta tai voimassa olevan rajoituksen tarkistamista.

Jäsenvaltio tai ECHA (komission pyynnöstä) voi pyytää aineen määrittelemistä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi (SVCH), jota varten voidaan vaatia lupaa. Jos SVCH sisällytetään luvanvaraisten aineiden luetteloon, yritykset voivat hakea ECHAlta sille lupaa määriteltyihin käyttötarkoituksiin, joiden ulkopuolella sitä ei saa käyttää. Karsinogeenit, lisääntymistoksiset aineet ja mutageenit sekä hengitysteitä herkistävät aineet luokitellaan SVHC-aineiksi, mutta muitakin aineita voidaan ehdottaa.

Pitkällä aikavälillä kaikkein vaarallisimmat aineet pitäisi korvata vähemmän vaarallisilla aineilla. Korvaaminen ja käytön lopettaminen ovat myös ensisijaisia toimenpiteitä työntekijöiden suojelemiseksi. Muista tarkistaa kansallisesta lainsäädännöstä, mitä erityisiä toimenpiteitä kieltoja ja käyttörajoituksia on sovellettava.

Tuki

REACH-asetuksella perustettiin myös Euroopan kemikaalivirasto ECHA, jolla on keskeinen koordinointi- ja täytäntöönpanorooli koko prosessissa.

Kansalliset neuvontapalvelut tukevat virastoa ja tarjoavat neuvoja ja tietoa. Ne vastaavat usein toiminnan yhteensovittamisesta kansallisten työterveysviranomaisten kanssa.