Terveellinen työ -kampanjat

Terveellinen työ -kampanjat ovat valistustoimintamme lippulaivahanke. Ne ovat keskeinen keino viestimme välittämiseen työpaikoille koko Euroopassa.

Terveellinen työ -kampanjoiden viesti − Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. EU-OSHA auttaa edistämään asiaa antamalla käytännön oppaita ja työkaluja käyttöön maksutta. Kussakin kampanjassa palkitaan myös hyviä käytäntöjä ja terveellinen työ -elokuvia.

Kampanjat ovat nykyään lajinsa suurimpia koko maailmassa. Liity mukaan ja käytä verkosta saatavaa työterveys- ja työturvallisuuskampanjoiden työkalupakkia omassa kampanjassasi.

Terveellinen työ -kampanjoita on järjestetty vuodesta 2000 lähtien. Aiemmin niistä käytettiin nimeä ”Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikot”.

Tässä on lisätietoa kampanjoista.

2023 - 2025: Digiajan turvallinen ja terveellinen työ

Vuosien 2023–2025 Terveellinen työ -kampanja lisää tietämystä uusien digitaaliteknologioiden vaikutuksesta työhön ja työpaikkoihin sekä niihin liittyvistä työsuojeluhaasteista ja -mahdollisuuksista. Kampanja tarjoaa myös alustan hyvien käytäntöjen vaihtoon.

EU:n vuosien 2021–2027 työterveyttä ja -turvallisuutta koskevassa strategiakehyksessä annetun työperäisten kuolemien nollatavoitteen ja Euroopan digitaalistrategian tavoitteiden mukaisesti työsuojelu pyritään viemään laajempaan EU:ssa käytävään poliittiseen keskusteluun. Samalla pohditaan sukupuoliulottuvuutta ja sellaisten riskialttiiden työntekijäryhmien tarpeita, joihin kohdistuva riski on suurentunut.

Kampanjan runko muodostuu viidestä ensisijaisesta aihealueesta:

  • alustatyö
  • kehittynyt robotiikka ja tekoäly
  • etätyö
  • älykkäät digitaaliset järjestelmät
  • tekoälylähtöinen työntekijöiden johtaminen

Kampanja perustuu pääasiassa digitalisaatiota koskevan vuosien 2020–2023 työsuojelukatsauksen sekä työsuojelumääräysten noudattamista koskevan työsuojelukatsauksen havaintoihin ja lähteisiin mutta myös EU-OSHAn tutkimukseen muilla alueilla, kuten ennakoiviin tutkimuksiin.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

Vuosien2020–2022 kampanjassa keskitytään työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn. 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULE-sairaudet) ovat edelleen yleisempiä työperäisiä terveysongelmia Euroopassa.

Asentoon liittyvät riskit, altistuminen toistuville liikkeille tai väsyttäville tai kipua tuottaville asennoille, raskaiden taakkojen kantaminen tai siirtäminen ovat kaikki erittäin yleisiä työpaikan riskitekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Kun otetaan huomioon tuki- ja liikuntaelinsairauksien yleisyys, on selvästikin tehtävä enemmän tiedon lisäämiseksi siitä, miten niitä ehkäistään.

Kampanjassa tämän itsepintaisen ongelman syitä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Pyrkimyksenä on jakaa korkeatasoista tietoa aiheesta, kannustaa yhdenmukaiseen lähestymistapaan ongelman saamiseksi hallintaan ja tarjota käytännön välineitä ja ratkaisuja, joista voi olla apua työpaikoilla. 

Lisätietoa työperäisistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista

2018−2019: Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät

Altistuminen vaarallisille aineille on eurooppalaisilla työpaikoilla paljon yleisempää kuin yleensä luullaan, ja työntekijöitä on suojeltava tällaisilta vaaroilta paremmin. Vuosien 2018−2019 Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan tavoitteena oli lisätä tietoa työpaikkojen vaarallisista aineista ja niiden aiheuttamista riskeistä sekä luoda ennaltaehkäisyn kulttuuria levittämällä kampanja-aineistoa ja toteuttamalla tiedotus- ja valistustoimia. Kampanjassa kehitettiin tietämyskanta vaarallisten aineiden tehokasta hallintaa varten. Tietoa on myös voimassa olevasta lainsäädäntö- ja politiikkakehyksestä, hyvistä käytännön ratkaisuista, työkaluista ja välineistä sekä lisäksi ideoita onnistunutta viestintää ja valistusta varten.

Kampanjassa käsiteltiin erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, korvaavia aineita sekä syöpää aiheuttavia aineita ja työperäistä syöpää, joka on EU:ssa eniten kuolemia aiheuttava ammattitauti. Kampanjan perintönä EU-OSHA jatkaa toimintaa syöpävaarallisia aineita koskevan etenemissuunnitelman aktiivisena kumppanina. Etenemissuunnitelma on eurooppalainen toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on vähentää tällaista altistumista.

Lisätietoa vaarallisten aineiden turvallisesta käsittelystä työpaikalla.

2016−2017: Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa

Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanja painotti kestävän työn merkitystä – eli turvallisia ja terveellisiä työoloja työntekijän ensimmäisestä työpäivästä viimeiseen. Kun työntekijät ikääntyvät ja eläköitymisikä nousee Euroopassa, on yhä tärkeämpää taata ihmisille turvalliset, terveelliset ja oikeudenmukaiset työolot. Näin ihmiset pystyvät työskentelemään pidempään ja jäämään eläkkeelle terveinä. 
Kampanjassa esiteltiin tapoja, joilla ikääntyvän työvoiman työterveyttä ja -turvallisuutta voidaan hallita, ja kannustettiin vaihtamaan tietoja ja hyviä käytäntöjä. Ikärakenteen muutos vaikuttaa useimpiin työpaikkoihin Euroopassa. Ottamalla käyttöön toimintatapoja, jotka varmistavat työn kestävän luonteen, yritykset ja organisaatiot voivat minimoida kielteisiä vaikutuksia, lisätä tuottavuutta ja samalla tehdä työstä kaikille turvallisempaa ja terveellisempää. 

 Lisätietoa ikääntymisestä ja työterveydestä ja -turvallisuudesta

2014−2015: Terveellinen työ – stressi hallinnassa!

Huono psykososiaalinen työympäristö voi vaikuttaa erittäin kielteisesti työntekijöiden terveyteen.

Kaikilla työpaikoilla on psykososiaalisia riskejä, mutta niitä voidaan arvioida ja hallita onnistuneesti pieninkin resurssein. Kampanjassa työntekijöitä ja työnantajia tuettiin ja ohjattiin työperäisen stressin ja psykososiaalisten riskien hallinnassa sekä edistettiin käytännöllisten ja käyttäjäystävällisten työkalujen käyttöä hallinnan helpottamiseksi.

 Lisätietoa työperäisistä psykososiaalisista riskeistä ja stressistä

2012−2013: Yhteistyöllä riskit hallintaan

Viraston vuosien 2012−2013 kampanjassa keskityttiin riskien hallintaan. Pelkistetysti riskien hallinnan perimmäisenä tavoitteena on torjua työperäisiä riskejä siten, että vähennetään työtapaturmien ja ammattitautien määrää.

Riskien hallinnassa lopullinen vastuu on työnantajilla ja ylimmällä johdolla, mutta heidän ponnistuksensa valuvat hukkaan ilman työntekijöiden aktiivista osallistumista.

Tämän vuoksi kampanjassa korostettiin erityisesti ylimmän johdon ja omistajien johtajuuden merkitystä sekä sitä, että heidän on työskenneltävä rinnan aktiivisesti osallistuvien työntekijöiden kanssa.

Lisätietoa johtamisesta ja työntekijöiden osallistumisesta

2010−2011: Turvallinen kunnossapito

Kunnossapito- ja huoltotyöt ovat erittäin yleisiä. Niitä tehdään kaikilla työpaikoilla ja kaikilla toimialoilla, ja ne koskevat kaikkia joka portaassa (ei vain työntekijöitä, joiden työtehtäviin kunnossapito kuuluu).

Tässä kampanjassa korostettiin turvallisen kunnossapidon merkitystä hyvän terveyden ja turvallisten työskentelykäytäntöjen ytimessä.

Ja vaikka tietyissä seikoissa on vaihtelua toimialoittain (esimerkiksi käytettävien konetyyppien mukaan), kampanjassa tunnistettiin periaatteita, jotka ovat yhteisiä asianmukaiselle kunnossapidolle kaikilla työpaikoilla Euroopassa.

Kampanjan tavoitteet

  • Lisätään tietoisuutta kunnossapidon merkityksestä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle, kunnossapitoon liittyvistä riskeistä ja kunnossapidon turvallisesta suorittamisesta.
  • Lisätään tietoa työnantajien lakisääteisistä ja muista velvollisuuksista huolehtia turvallisesta kunnossapidosta ja annetaan siitä esimerkkejä.
  • Edistetään yksinkertaista ja jäsenneltyä työsuojelun hallinnan lähestymistapaa (”viisi perussääntöä”), joka perustuu asianmukaiseen riskinarviointiin.

Perimmäisenä tavoitteena oli tietenkin niiden ihmisten määrän pienentäminen, jotka loukkaantuvat tai sairastuvat epäasianmukaisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

2008−2009: Riskinarviointi

Riskinarviointi on työpaikan terveyden ja turvallisuuden hallinnan kulmakivi.

Tämän kampanjan yleisenä tavoitteena oli edistää yhdennettyä lähestymistapaa riskinarviointiin, auttaa organisaatiota tekemään riskinarviointi järjestelmällisesti ja toimimaan sen tulosten perusteella.

Siinä pyrittiin lisäämään tietoa työnantajien lakisääteisistä velvollisuuksista tehdä riskinarviointeja ja samalla haluttiin tehdä riskinarvioinnista ymmärrettävämpää. Riskinarvioinnin ei tarvitse olla monimutkaista ja byrokraattista eikä vain asiantuntijoiden suorittama tehtävä. Kampanjassa tuotiin esiin yksinkertainen vaihe vaiheelta etenevä toimintamalli, johon myös työntekijät osallistuvat ja jossa heitä kuullaan.

Vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu (OiRA) on perua tästä kampanjasta. Sitä voidaan pitää uuden vuosisadan ratkaisuna haasteeseen, joka koskee työterveyden ja -turvallisuuden edistämistä mikro- ja pienyrityksissä. OiRA-hanke voi auttaa monia tuhansia pieniä yrityksiä EU:ssa tekemään riskinarviointeja yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti.

Lisätietoja:

2007−2008: Terveellinen työ -aloite

Terveellinen työ -aloitteen tavoitteena oli tarjota pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) työnantajille ja työntekijöille helposti saatavilla olevaa tietoa siitä, miten työpaikoista voidaan tehdä entistä turvallisempia, terveellisempiä ja tuottavampia.

Se toteutettiin 12:ssa EU:n jäsenvaltiossa: Kyproksella, Latviassa, Liettuassa, Maltalla, Puolassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Tšekissä, Unkarissa, Virossa, Bulgariassa ja Romaniassa sekä lisäksi Turkissa ja Kroatiassa.

Kampanjan viesti pk-yrityksille: ”Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle!”

Lisätietoa työterveydestä ja -turvallisuudesta mikro- ja pienyrityksissä

2007: Keveyttä työhön (tuki- ja liikuntaelinsairaudet)

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULE-sairaudet) vaivaavat lihaksia, niveliä, jänteitä ja nivelsiteitä, ja ne ovat suurin syy työstä poissaoloille käytännöllisesti katsoen kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Kampanjalla pyrittiin edistämään yhdennettyä lähestymistapaa tähän ongelmaan ja korostettiin sitä, että työnantajien, työntekijöiden ja viranomaisten pitäisi tehdä yhteistyötä TULE-sairauksien torjumiseksi.

Kampanjassa korostettiin kuorman hallinnan käsitettä: kyse ei ole esimerkiksi vain kannettavasta kuormasta vaan kaikista ympäristötekijöiden keholle aiheuttamista rasituksista sekä työtahdista.

Siinä painotettiin myös, että on tärkeää käsitellä TULE-sairauksista kärsivien tai kärsineiden työssä jatkamista, kuntoutusta ja työhön palaamista.

Lisätietoa työperäisistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista

2006: Hyvä startti työhön

Kampanjan tarkoituksena oli varmistaa, että nuorten työelämän alku on turvallinen ja terveellinen.

Nuoret ovat erityisen haavoittuvia erilaisissa työympäristöissä, missä heidän työsuojelunsa on usein riittämätöntä.

Monet nuorten työntekijöiden tapaturmista ja terveysongelmista ovat kuitenkin estettävissä. Nuoret myös ottavat auliisti vastaan tietoa työsuojelusta ja toteuttavat suojatoimia, kun he tietävät mahdollisista vaaroista.

Kampanjaan kuului nuorten ja työnantajien riskitietoisuuden edistämistä työpaikalla sekä kouluissa ja oppilaitoksissa. Näin pyrittiin tavoittamaan nuoret varhaisessa vaiheessa ja iskostamaan heihin riskien ennaltaehkäisyn kulttuuri.

Lisätietoa nuorista ja työterveydestä ja -turvallisuudesta

2005: Stop − meteli ei vetele!

Rakennus- tai valmistusalojen työntekijät eivät ole ainoita, joita tämä riski koskee. Melu voi aiheuttaa ongelmia monissa työympäristöissä tehtaista tiloille ja puhelukeskuksista konserttisaleihin.

Tässä kampanjassa keskityttiin työmelun hallinnan ongelmaan ja korostettiin, että ”melun hinta voi olla paljon enemmän kuin kuulon menetys”.

Lisätietoa meluongelmista OSHwikissä

2004: Rakennamme turvallisesti

Rakennusala on Euroopan suurimpia toimialoja.

Valitettavasti alan työterveys- ja työturvallisuustilastot ovat huonoimpien joukossa. Sen lisäksi, että ongelma aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, se myös maksaa yrityksille ja veronmaksajille miljardeja euroja joka vuosi.

Kampanjan tarkoituksena oli auttaa kaikkia toimialan sidosryhmiä rakentamaan entistä turvallisempi, terveellisempi ja tuottavampi työskentely-ympäristö.

Lisätietoja: OSHwiki

2003: Vaaralliset aineet hallintaan

Miljoonat työntekijät ympäri Eurooppaa altistuvat työpaikoillaan vaarallisille aineille. Jos niihin liittyviin riskeihin ei puututa, ihmisen terveydelle voi olla haittaa monin eri tavoin.

EU:n lainsäädännössä asetetaan työnantajille velvoitteita kyseisten riskien hallinnasta, ja työnantajien ja työntekijöiden saatavilla on valtava määrä ohjeita. Ne on kuitenkin myös toteutettava käytännössä, jos työntekijöiden terveyttä halutaan suojella.

Tämän kampanjan keskeisenä tavoitteena oli lisätä tietoa riskeistä ja vauhdittaa toimia, joilla vähennetään vaarallisten aineiden käyttöön liittyviä terveysriskejä.

Lisätietoa vaarallisten aineiden turvallisesta käsittelystä työpaikalla.

2002: Työstä stressiä!

Stressin vuoksi menetetään vuosittain miljoonia työpäiviä.

Aivan liian monet kärsivät hiljaa, ja liian monissa yrityksissä ei ymmärretä, miten paljon stressi haittaa niiden liiketoimintaa.

Tässä kampanjassa keskityttiin stressin ehkäisyyn ja hallintaan työpaikalla.

Lisätietoa psykososiaalisista riskeistä ja stressistä työssä

2001: Menestys ei ole vahinko

Työtapaturmissa kuolee Euroopan unionissa joka vuosi tuhansia ihmisiä, ja tapaturmia, joiden vuoksi töistä ollaan poissa yli kolme päivää, on miljoonia.

Tämä ongelma on erityisen merkittävä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Tässä kampanjassa keskityttiin työtapaturmien ennaltaehkäisyyn.

Lisätietoa aiheesta OSHwikissä

2000: Kiitos ei − TUki- ja LiikuntaElinSairaudet

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULE-sairaudet) ovat yleisimpiä työperäisiä vaivoja, ja ne vaikuttavat miljooniin eurooppalaisiin työntekijöihin kaikilla aloilla ja maksavat miljardeja euroja työnantajille.

Ongelma olisi kuitenkin enimmäkseen tai ainakin osittain ehkäistävissä noudattamalla voimassa olevia terveys- ja turvallisuusmääräyksiä ja hyvien käytäntöjen ohjeistusta.

EU-OSHAn ensimmäisessä kampanjassa keskityttiin TULE-sairauksia koskevien riskien tehokkaaseen hallintaan.

Lisätietoa työperäisistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista