Psykososiaalisia riskejä ja mielenterveyttä koskeva tutkimus

© fizkes - stock.adobe.com

Psykososiaalisia riskejä koskevien aiempien toimiensa sekä digitalisaatiota ja tuki- ja liikuntaelinten rajoitteita koskevien hankkeidensa pohjalta EU-OSHAlla on käynnissä tutkimushanke (2022–2025) luotettavan ja syvällisen tiedon antamiseksi psykososiaalisista riskeistä ja mielenterveydestä työssä. Näin on tarkoitus parantaa toimintamalleja, ennaltaehkäisyä, tietämystä ja käytäntöjä. Tutkimus liittyy myös rinnakkaiseen toimintaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla.

Tämä tutkimus näyttää tietä EU-OSHAn vuosien 2026–2028 terveellinen työ -kampanjalle, jossa keskitytään mielenterveyteen ja psykososiaalisiin riskeihin työssä uusissa ja unohdetuissa ammattiryhmissä, toimialoilla ja alueilla.

Työ tukee myös Euroopan komission kattavaa lähestymistapaa mielenterveyteen.

 

Tavoitteena on

  • hyödyntää nykyistä ja uutta tietoa, jotta ymmärrettäisiin paremmin syitä, joita on psykologisten riskien ja tehokkaiden ehkäisykäytäntöjen taustalla eri toimialoilla sekä eri ammateissa ja ryhmissä.
  • tunnistaa hyviä aloitteita, joilla ehkäistään ja hallitaan työhön liittyviä psykososiaalisia riskejä ja edistetään mielenterveyttä työssä laajoissa väestöryhmissä.
  • parantaa tietämystä ja lisätä keskustelua kansallisen tason toimintamalleista ja ehkäisytoimista päätöksentekijöiden ja työterveyden ja -turvallisuuden ammattilaisten keskuudessa.

Tutkimukseen sisältyy muun muassa kirjallisuuskatsauksia, tietojen keräämistä ja analysointia, tapaustutkimuksia ja parhaita käytäntöjä, käytännön työkaluja ja valistusaineistoja.

 

Hankkeessa keskitytään seuraaviin tutkimusaloihin:

 

Faktoja ja numeroita psykososiaalisista riskeistä

Tarvitsemme tietoa työhön liittyvien psykososiaalisten riskien yleisyydestä ja kustannuksista koko Euroopassa, jotta päätöksentekijöitä voidaan tukea EU:n tasolla ja kansallisella tasolla välineiden ja toimien kohdentamiseksi paremmin. Tämä tutkimusala hyödyntää tuloksia EU:n ”Flash Eurobarometri – OSH Pulse” -tutkimuksesta vuodelta 2022 ja ESENER-tutkimuksesta. Erillisissä tutkimuksissa kootaan yhteen ja analysoidaan tietoja merkittävistä ja luotettavista virallisista lähteistä, mikä auttaa ymmärtämään paremmin työhön liittyvien psykososiaalisten riskien esiintyvyyttä ja taustalla olevia syitä. 

 

Työhön liittyvien psykososiaalisten riskien hallintaa koskevat toimintalinjat ja käytäntö

Tällä tutkimusalueella tarkastellaan, miten eri jäsenvaltiot lähestyvät työhön liittyvien psykososiaalisten riskien ehkäisemistä kuvaamalla joissakin jäsenvaltioissa toteutettuja toimia ja yksilöimällä menestystekijöitä ja haasteita. 

 

Toimialat ja moninaisuus / heikossa asemassa olevat ryhmät 

Työhön liittyvät psykososiaaliset riskit ovat erityisen huolestuttavia joissakin ammateissa. Niihin on kiinnitetty vähemmän huomiota joissakin työntekijäryhmissä, joissa voi olla erityisiä ongelmia.  Alan tutkimuksessa käsitellään psykososiaalisten riskien vaikutusta ja niiden ennaltaehkäisyn käytäntöjä tietyillä toimialoilla ja tietyissä ammateissa. Tämä käsittää työntekijät, joilla on matala sosioekonominen asema, sekä rakentamisen ja maatalouden toimialat. 

 

Psykososiaaliset riskit ja stressi

Psykososiaaliset riskit johtuvat työn huonosta suunnittelusta, organisoinnista ja johtamisesta sekä työn huonosta sosiaalisesta sisällöstä, ja niillä voi olla kielteisiä psykologisia, fyysisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Tämän alan tutkimus pyrkii parantamaan tietämystä psykososiaalisista riskeistä ja terveydestä.

 

Väkivalta ja häirintä

Tutkimus kattaa potilaiden, asiakkaiden ja muun yleisön kohdistaman väkivallan, työpaikkakiusaamisen ja -häirinnän sekä yhteydet työturvallisuuden ja -terveyden ja perheväkivallan välillä. 

 

Työhönpaluu ja mielenterveysongelmista kärsivän työntekijän tukeminen 

Tämän alan tutkimus tarjoaa hyviä käytäntöjä, joilla tuetaan henkilöitä, joilla on työhön liittyvä tai muu mielenterveysongelma, jotta he jatkaisivat työssä tai tekisivät onnistuneen paluun työhön sairauspoissaolon jälkeen.

 

Ohjeita ja työkaluja

Tällä alueella on välineitä psykososiaalisten riskien hallintaan.