Euroopan parlamentin pilottihanke iäkkäiden työntekijöiden työterveyden ja -turvallisuuden alalla

Euroopan parlamentti käynnisti ja rahoitti hankkeen ”Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille – työsuojelu työvoiman ikääntyessä” (katso Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, 29.2.2012, II/230–II/231), ja hankkeen toteutti EU-OSHA Euroopan komission pyynnöstä.

Euroopan parlamentin tavoitteena oli tutkia tapoja, joilla voidaan edistää terveyttä ja turvallisuutta työpaikoilla ottaen huomioon ikääntyvän työvoiman tuomat haasteet, ja edesauttaa tähän liittyvien politiikkojen kehittämistä. Viraston toteuttama hanke antaa kattavan yleiskuvan ikääntymiseen, työhön sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Siinä analysoitiin myös Euroopan ikääntyvään työvoimaan liittyviä poliitikoita ja aloitteita. Hankkeessa huomioitiin myös Eurofoundin kestävää työtä koskeva tutkimus.

Vuorovaikutteinen visuaalinen esitys hankkeen päätuloksista on saatavissa. Siinä on tietoa väestörakenteesta, työllisyydestä, työoloista ja terveydestä sekä esimerkkejä eurooppalaisista työterveyden ja -turvallisuuden ja siihen liittyvien alojen poliitikoista, joissa käsitellään ikääntyvän työvoiman asettamia haasteita. 

Hankkeeseen liittyvät raportit:

YLEISANALYYSI

Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille - lopullinen analyysiraportti – raportissa kootaan yhteen hankkeen löydökset. Siinä on myös poliittisia toimintaohjeita ja suosituksia eri yleisöille.

 

TYÖVOIMAN IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET TYÖSUOJELUUN

Työvoiman ikääntyminen: vaikutukset työsuojeluun – tutkimustiivistelmä. Perustuu työpöytätutkimukseen, jossa tarkasteltiin aiheista olemassa olevia tietoja.

Naiset ja työvoiman ikääntyminen: Vaikutukset työsuojeluun – Tutkimuskatsaus. Perustuu työpöytätutkimukseen

 

POLITIIKAT, STRATEGIAT JA OHJELMAT

Analyysiraportti väestön ja työvoiman ikääntymistä koskevista EU:n ja jäsenvaltioiden toimintalinjoista, strategioista ja ohjelmista – raportissa käsitellään ikääntyvän työvoiman asettamia haasteita työterveydelle ja -turvallisuudelle sekä siihen vaikuttaville politiikan aloille, kuten työllisyydelle, sosiaaliasioille, kansanterveydelle ja koulutukselle.

 

KUNTOUTUS JA TYÖHÖNPALUU 

Kuntoutus ja työhönpaluu: Analyysiraportti EU:n ja jäsenvaltioiden toimintalinjoista, strategioista ja ohjelmista.

Tutkimuskatsaus kuntoutuksesta ja työhönpaluusta – työpöytätutkimus, jossa koottiin yhteenvetokatsaus alan tiedoista ja suosituksista.

Syvällinen kuvausyhdeksästä kuntoutus- ja työhönpaluuohjelman tapaustutkimuksesta – kuvaukset sisältävät asiantuntijoiden, sidosryhmien tai ohjelmiin osallistuvien näkemyksiä.

 

KANSALLINEN KUVA

Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille - Maakohtaiset raportit - kunkin maan kansalliset asiantuntijat kokosivat raporttien tiedot työpöytätutkimuksessa. Lisäksi työturvallisuuden ja -terveyden edustajat ja asiantuntijat järjestivät keskusteluryhmiä kymmenessä jäsenvaltiossa.

Maakohtaiset raportit eri kielillä

 

HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA RESURSSIT

Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille: analyysi työpaikan hyvistä käytännöistä ja yritysten tukitarpeista – raportissa esitetään yhteenveto tapaustutkimusten ja laadullisen tutkimuksen löydöksistä.

24 tapaustutkimusta työpaikan hyvistä käytännöistä – tapaustutkimukset sisältävät toimenpiteisiin osallistuneiden kokemuksia sekä tietoa pienten yritysten näkemyksistä ja tarpeista.

Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille: Katsaus työpaikan resursseihin

 

Monikielinen sähköinen opas ikääntyvän työvoiman työsuojeluun

Sidosryhmien konferenssi

Brysselissä 22.9.2015 pidetyssä sidosryhmien konferenssissa esiteltiin hankkeen päälöydöksiä ja päätelmiä jäsenvaltioiden ja EU:n poliittisille päättäjille.

Lisätietoja konferenssista

Hanke tukee Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa 2016–2017 -kampanjaa antamalla taustatietoa.