Työvoiman ikääntymisen vaikutukset työsuojeluun – Tutkimuskatsaus – Tiivistelmä

Keywords:

Tämä julkaisu sisältää tiivistelmän raportista "Research review of OSH issues and the ageing workforce", ja siinä tarkastellaan kyseisen tutkimuskatsauksen aihetta, työvoiman ikääntymistä Euroopassa. Siinä esitellään keskeiset havainnot tutkimuskatsauksessa tarkastelluista kolmesta pääkysymyksestä: 1) "Mitä muutoksia ikääntyessä tapahtuu?", 2) "Miten muutokset vaikuttavat työuran aikana?" ja 3) "Mitkä työsuojelutoimenpiteet voisivat edistää kestävää työtä koko työuran ajan?" Tiivistelmässä tuodaan esiin puutteita nykyisissä tutkimustiedossa ja käydään lyhyesti läpi yleisiä päätelmiä ja mahdollisia vaikutuksia toimintalinjoihin. Siinä korostetaan myös sitä, että on tärkeää ottaa huomioon yksilöllinen työkyky ja riskinehkäisystrategioiden erityistoimet.

Lataa in: en