Naiset ja työsuojelu

Image
Women and health at work. Female worker at the workplace

Miehet ja naiset eivät ole samanlaisia biologisesti (biologiseen sukupuoleen liittyvät erot), ja heidän tekemänsä työt, heidän työolonsa ja se, miten yhteiskunta heitä kohtelee, eivät ole samoja (sosiaaliseen sukupuoleen liittyvät erot).

Tällaiset erot voivat vaikuttaa vaaroihin, joita miehillä ja naisilla on työpaikalla, ja siihen, miten niitä arvioidaan ja hallitaan. Siksi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tutkii naisia koskevia työsuojelukysymyksiä ja antaa niistä valistusta.

Työterveyteen ja työturvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavat erot

Miehet ja naiset altistuvat eri riskeille. Naiset

  • työskentelevät tietyillä aloilla ja tiettyjen työtyyppien parissa
  • pyrkivät löytämään tasapainon työ- ja perhe-elämän kaksinkertaisten velvollisuuksien välille
  • ovat aliedustettuja esimies- ja johtotasolla
  • ovat fyysisesti erilaisia kuin miehet, vaikka esimerkiksi fyysisessä voimassa on usein enemmän vaihtelua naisten kesken kuin naisten ja miesten välillä.
  • tekevät töitä, joiden usein katsotaan virheellisesti olevan turvallisia ja helppoja

Näitä eroja ei usein tunnusteta turvallisuus- ja terveyskäytännöissä. Lisäksi naisten työmäärää ja stressiperäisiä riskejä aliarvioidaan usein työpaikalla. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto pyrkii korostamaan näitä eroja ja auttaa parantamaan työterveyttä ja turvallisuutta aloilla, joilla ne vaikuttavat naisiin eniten.

Mitä työnantajat voivat tehdä

Sukupuolisidonnainen lähestymistapa työterveyteen ja työturvallisuuteen tarkoittaa mies- ja naispuolisten työntekijöiden erojen tunnustamista ja niiden huomioon ottamista.

Työnantajat voivat

  • pyrkiä tekemään työstä entistä turvallisempaa ja helpompaa kaikille
  • sisällyttää sukupuolikysymykset riskinarviointiin
  • tarkastella todella tehtyä työtä ja välttää olettamuksia siitä, kuka on riskialtis ja miksi
  • tarjota joustavuutta työaikoihin
  • ottaa naiset mukaan työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaan päätöksentekoon.

Tämä lähestymistapa hyödyttää kaikkia työntekijöitä, ei vain naisia.

Lue Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Factsheet-julkaisut sukupuolikysymyksistä ja riskinarvioinnista.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tehtävä

Tärkein tavoite on auttaa varmistamaan, että sukupuolisidonnaiset kysymykset otetaan huomioon, kun työpaikalla ja EU:n tasolla laaditaan toimintalinjoja ja tehdään päätöksiä. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tutkii aktiivisesti sukupuoleen liittyviä riskejä ja suuntauksia. Tämä sisältää muun muassa naisvaltaisiin aloihin, kuten siivoukseen, ja erityisesti naisten kohtaamiin riskeihin keskittyvän tutkimuksen. Me myös valtavirtaistamme – tai sisällytämme– sukupuolen muihin tutkimusaloihin.

Tarjoamme työkaluja ja neuvontaa, jotta työnantajat voivat määrittää ja panna täytäntöön sukupuolisidonnaisen riskinarvioinnin.

Katso myös Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tutkimus uusista riskeistä ja suuntauksista naisten työterveydessä ja työturvallisuudessa ja tutustu riskinarviointia koskeviin hyvän käytännön oppaisiin ja työkaluihin.