Syöpää aiheuttavia aineita koskeva etenemissuunnitelma

Työperäisen syövän torjunta

Syövän arvioidaan olevan EU:ssa suurin syy työperäisiin kuolemiin. Työperäisten syöpätapausten määrän vähentämiseksi voidaan ehdottomasti tehdä aiempaa enemmän. Siksi kuusi eurooppalaista organisaatiota sitoutui 25. toukokuuta 2016 allekirjoittamallaan sopimuksella vapaaehtoiseen toimintaohjelmaan, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta riskeistä altistua syöpää aiheuttaville aineille työpaikalla ja vaihtaa hyviä käytäntöjä.

Nämä kumppanit ovat

Sopimus uusittiin 28. marraskuuta 2019. Sen allekirjoittivat Suomen sosiaali- ja terveysministeriö sekä Saksan liittotasavallan työ- ja sosiaaliministeriö, jotka kiittivät Itävaltaa ja Alankomaita näiden sitoutumuksesta, sekä neljä eurooppalaista kumppania (Euroopan komissio, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ja BusinessEurope).

Sopimuksen allekirjoittajat ovat laatineet ohjelmalle etenemissuunnitelman. Jäsenvaltioita, työmarkkinaosapuolia, yrityksiä, tutkimusjärjestöjä ja muita järjestöjä kaikkialta Euroopasta (ja sen ulkopuoleltakin) kannustetaan tulemaan mukaan ohjelmaan.

Lue uusi sopimus, jotta saat selville, mihin kumppanit ovat tarkalleen ottaen sitoutuneet.

Ennaltaehkäisyn vahvistaminen yrityksissä

Ohjelmassa kehitetään ja toteutetaan muun muassa seuraavia toimia:

  • Annetaan työnantajille tietoa raja-arvoista ja valistetaan työnantajia ja työntekijöitä syöpää aiheuttaville aineille altistumisen riskeistä, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä).
  • Annetaan työnantajille tietoa riskinarviointimenetelmistä ja mahdollisista riskinhallintatoimenpiteistä.
  • Vaikutetaan käyttäytymiseen ja kulttuuriin työntekijäpuolella.
  • Kerätään, kuvataan ja annetaan saataville monia konkreettisia ja kustannustehokkaita pk-yrityksissä toteutettavissa olevia hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät tiettyihin syöpää aiheuttaviin aineisiin.
  • Kannustetaan jäsenvaltioita ja organisaatioita ryhtymään ohjaajiksi tai kumppaneiksi ja johtamaan tiettyä osaa toimintaohjelmasta, esimerkiksi tietyn syöpää aiheuttavan aineryhmän tai tietyn alan osalta.

Ohjelmasta hyötyvät todennäköisesti pienet yritykset, joiden kokemus hyvistä käytännöistä on vähäinen. Toivottavaa on myös, että tietoisuuden lisääntyminen johtaa tuotantoprosesseja koskeviin innovaatioihin, joiden ansiosta syöpää aiheuttavat aineet voidaan korvata turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Etenemissuunnitelmaan osallistuminen

Ohjelman kuusi organisaatiota kehottavat kaikkia toteuttamaan toimia, panemaan hyviä käytäntöjä täytäntöön ja lisäämään tietoisuutta, jotta altistumista syöpää aiheuttaville aineille voidaan ehkäistä.

Hyvien käytäntöjen käsitettä on tulkittava laajasti: niitä ovat kaikki aloitteet, jotka auttavat työntekijöitä ja työnantajia suojautumaan syöpää aiheuttavilta aineilta työssä. Esimerkkejä ovat muun muassa tekniset toimenpiteet, tiedotustoimet, riskinarviointivälineet, alakohtaiset toimintamallit, ennaltaehkäisyn kulttuuria edistävät toimenpiteet, yritysten välinen yhteistyö sekä jäsenvaltioiden, tutkimuslaitosten tai talouden eri alojen välinen yhteistyö.

Organisaatioita kehotetaan ilmoittamaan suunnittelemistaan aloitteista ja/tai halukkuudestaan tehdä toisten kanssa yhteistyötä etenemissuunnitelman osana.

Aloitteen voi lähettää sivulta http://www.roadmaponcarcinogens.eu

Etenemistapa

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto edistää ohjelmaa ja auttaa kumppaneita järjestämään vuotuisen tapahtuman, jossa lisätään tietoisuutta ja arvioidaan etenemistä. Lisäksi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston vuosien 2018–2019 Terveellinen työ -kampanjan keskeisenä aiheena ovat vaaralliset aineet, mikä yhdistää kampanjan tiiviisti etenemissuunnitelmaan ja sen tavoitteisiin.

Ohjelmaan kuuluu toimenpideohjelma, jossa on mukana Euroopan unionin neuvoston eri puheenjohtajavaltioita. Alku osuu Alankomaiden kaudelle vuonna 2016.

Lisätietoa:

Tutustu etenemissuunnitelmaan, jossa on täydelliset tiedot työperäisen syövän vähentämiseen tähtäävistä suunnitelluista yhteisistä toimista.

OSHwiki-palvelussa on asiaan liittyviä artikkeleita seuraavista aiheista:

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston vuotuinen etenemissuunnitelmaa käsittelevä tapahtuma – A+A 18. lokakuuta 2017 – seminaarin verkkotiivistelmä

EU:n puheenjohtajavaltio Suomen 27.–28. marraskuuta 2019 järjestämän konferenssin tulokset

Työperäisestä syövästä 23.–25. toukokuuta 2016 järjestetyn Amsterdamin konferenssin tulokset