Syöpää aiheuttavia aineita koskeva etenemissuunnitelma

Työperäisen syövän torjunta

Syövän arvioidaan olevan suurin työperäisten kuolemien syy EU:ssa. Työperäisten syöpätapausten määrän vähentämiseksi voidaan tehdä vieläkin enemmän. Siksi kuusi eurooppalaista organisaatiota sitoutui 25. toukokuuta 2016 allekirjoittamallaan sopimuksella vapaaehtoiseen toimintaohjelmaan. Sen tarkoituksena on lisätä tietämystä syöpää aiheuttaville aineille altistumisen riskeistä työpaikalla ja vaihtaa kokemuksia hyvistä käytännöistä.

Kumppaniorganisaatiot olivat

Sopimus uusittiin 28. marraskuuta 2019. Neljän eurooppalaisen kumppanin (Euroopan komissio, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ja BusinessEurope) lisäksi sen allekirjoittivat Suomen sosiaali- ja terveysministeriö sekä Saksan työ- ja sosiaaliministeriö, jotka esittivät kiitoksensa Itävallalle ja Alankomaille niiden sitoutumisesta.

Etenemissuunnitelman kumppanit esittelivät uuden vuosien 2020–2024 strategian puheenjohtajavaltio Saksan järjestämässä konferenssissa ”STOP cancer in the workplace” 9. ja 10. marraskuuta 2020. Konferenssin järjestelyistä vastasivat Saksan työ- ja sosiaaliministeriö (BMAS) ja Saksan työterveys- ja työturvallisuuslaitos.

Vuosien 2020–2024 strategia

Ajanjaksolle 2020–2024 on vahvistettu seuraavat tavoitteet:

  • Työntekijöiden ja työpaikkatason tietämyksen lisääminen syöpää aiheuttaville aineille altistumisen riskeistä ja ennalta ehkäisevien toimien tarpeellisuudesta kaikkialla Euroopassa.
  • Yritysten ja työntekijöiden auttaminen altistumisen ehkäisemisessä, kun syöpää aiheuttavia aineita käsitellään, ja työvoimaan kohdistuvien haittojen minimoinnissa.
  • Sidosryhmien aktivointi ja tärkeiden osapuolten mukanaolon lisääminen toimien moninkertaistamiseksi kaikkialla Euroopassa.
  • Innovoinnin kohdentaminen tavoilla, joilla kurotaan umpeen tutkimushavaintojen ja yritysten tarpeiden välillä olevaa kuilua.

Etenemissuunnitelmaan osallistuminen

Etenemissuunnitelman kumppanit osallistuvat vuodesta 2021 alkaen moniin toimiin, joiden on tarkoitus parantaa vaikuttavuutta entisestään ja auttaa ehkäisemään työntekijöiden altistumista syöpää aiheuttaville aineille. Toimiin sisältyvät haasteet edistävät neljän päätavoitteen saavuttamista. Etenemissuunnitelman kumppaneista muodostetut pienryhmät johtavat ja toteuttavat haasteita. Onnistuakseen ne tarvitsevat kuitenkin myös muiden apua. Edellä mainittujen kahdeksan kumppanin lisäksi yhteisiin toimiin osallistuu useita maita. Organisaatioita kaikkialta Euroopasta pyydetään myös osallistumaan yhteen tai useampaan haasteeseen ja auttamaan niiden viemisessä päätökseen.

Aloitteen voi lähettää sivulta https://www.roadmaponcarcinogens.eu 

Ohjelman toteutus

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tukee ohjelmaa ja auttaa kumppaneita järjestämään tapahtumia tietämyksen lisäämiseksi ja arvioimaan edistystä. Ohjelmassa esitetään toimintaohjelma, johon osallistuu useita Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltioita. EU-OSHA auttaa näiden tapahtumien ja etenemissuunnitelmaan liittyvän toiminnan järjestämisessä ja kampanjoinnissa.

Lisätietoa

Tutustu etenemissuunnitelmaan saadaksesi kattavat tiedot suunnitelluista yhteisistä toimista työperäisen syövän vähentämiseksi.

OSHwiki-palvelussa on asiaan liittyviä artikkeleita:

Tutustu EU-OSHAn verkkosivustoon, jolla on tietoa syövän riskitekijöihin liittyvästä työntekijöille tehdystä kyselytutkimuksesta

Puheenjohtajavaltio Saksan 9.–10. marraskuuta 2020 järjestämän konferenssin tulokset jakonferenssin yhteenveto

EU:n puheenjohtajavaltio Suomen 27.–28. marraskuuta 2019 järjestämän konferenssin tulokset

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston etenemissuunnitelmaa käsittelevä tapahtuma – A+A 18. lokakuuta 2017 – seminaarin tiivistelmä verkossa

Työperäisestä syövästä Amsterdamissa 23.–25. toukokuuta 2016 järjestetyn konferenssin tulokset

EU:n syöväntorjuntasuunnitelma