You are here

Työsuojelu mikro- ja pienyrityksissä

Safety and health in micro and small enterprises

Vuonna 2013 99,8 prosenttia kaikista finanssialan ulkopuolisista yrityksistä oli pk-yrityksiä. Tämä tarkoittaa 21,6 miljoonaa yritystä EU:ssa

Pk-yritykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään – mikroyrityksiin, pieniin yrityksiin ja keskisuuriin yrityksiin. Nämä on määritelty 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY seuraavasti:

 • keskisuuren yrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa
 • pienen yrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa
 • mikroyrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa

Pk-yrityksissä työskentelee EU:ssa keskimäärin 4,22 henkilöä, valtaenemmistö (92,4%) EU:ssa toimivista yrityksistä luokitellaankin mikroyrityksiksi. Kaikista Euroopan työntekijöistä 67,4 prosenttia työskentelee mikroyrityksissä, joten niiden merkitys Euroopan taloudelle on valtava.

Millaisia haasteita pienet ja keskisuuret yritykset joutuvat kohtaamaan?

Pienten yritysten työntekijöiden on todettu olevan alttiimpia riskeille kuin suurten yritysten työntekijöiden, ja pienten yritysten on myös vaikeampaa hallita riskejä. Erilaisissa tutkimuksissa, myös EU-OSHAn omassa eurooppalaisessa yritystutkimuksessa uusista ja esiin nousevista riskeistä (ESENER), on tullut esiin, että työsuojeluhaasteet ovat sitä suuremmat, mitä pienemmästä yrityksestä on kyse. 

Työterveys- ja työturvallisuusasioiden heikko hallinta saattaa selittyä pienille yrityksille tyypillisillä erityispiirteillä, joita ovat muun muassa työn ja työsuhteiden rakenteeseen ja organisointiin liittyvät tekijät, taloudellinen asema ja yrityssuhteet, liiketoiminnan monipuolisuus ja joustavuus, sääntelyn ulottumattomuus, omistajien ja työntekijöiden asenteet ja osaaminen pienissä yrityksissä tai yritysten lyhyt elinkaari. Näiden erityispiirteiden takia mikroyritysten ja pienten yritysten on muita vaikeampaa luoda turvallinen ja terve työympäristö ja ylläpitää sitä. 

Työsuojeluasioiden hallintaan vaikuttavat tällaisissa yrityksissä muutkin tekijät, jotka erottavat ne suuremmista yrityksistä:

 • Sääntely on vaikeaa, sillä ne ovat tyypillisesti monimuotoisia, maantieteellisesti hajallaan ja ilman yhtenäistä edustusta. Taloudellisten rajoitusten vuoksi niillä ei ole resursseja toteuttaa sellaisia työsuojelualoitteita ja -toimia kuin esimerkiksi maksaa terveyteen ja turvallisuuteen liittyvästä neuvonnasta, tiedosta, työkaluista ja valvonnasta.
 • Resurssien vähyys estää ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisen.
 • Aikaa ja voimavaroja on vähemmän muuhun toimintaan kuin ydintehtäviin, joihin työsuojelun ei useinkaan katsota kuuluvan. Hyvää työsuojelua ei pidetä ensisijaisen tärkeänä.
 • Riskinarvioinnit voivat olla kalliita ja hankalia, erityisesti jos yritykseltä puuttuu resursseja tai työsuojelualan osaamista niiden tehokkaaseen toteuttamiseen.
 • Työterveyttä ja työturvallisuutta työpaikoilla edistävien organisaatioiden voi olla vaikea tavoittaa mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä.

 

Tekijöistä, jotka kannustavat pieniä yrityksiä investoimaan työsuojeluun, on lisätietoa tässä OSHWikin artikkelissa.  

Hyvä turvallisuus ja terveys ovat hyväksi pk-yrityksille

Alle puolet mikroyrityksistä ja pienistä aloittelevista yrityksistä pysyy toiminnassa yli viisi vuotta, ja vain murto-osasta kasvaa menestyviä yrityksiä, jotka vievät eteenpäin teollisuuden innovointia ja tehostavat suorituskykyä. Yhdessä tutkimuksessa todettiin, että niissä uusissa yhdysvaltalaisissa mikro- ja pienyrityksissä, joiden toiminta kesti vain vuoden tai kaksi vuotta, tapahtui keskimäärin yli kaksi kertaa enemmän onnettomuuksia työpaikalla kuin yrityksissä, jotka kestivät yli viisi vuotta. 

Onnettomuuksien kustannukset rasittavat erityisen paljon pieniä yrityksiä, sillä niissä tapahtuu 82 prosenttia kaikista työtapaturmista ja 90 prosenttia kaikista kuolemaan johtavista onnettomuuksista

Vakavan työtapaturman seuraukset voivat olla tuhoisat pienelle yritykselle:

 • mikroyritysten ja pienten yritysten on huomattavasti vaikeampaa palautua työtapaturman jälkeen
 • vaikutukset ovat suhteellisesti suuremmat kuin suurissa yrityksissä
 • avaintyöntekijät eivät ole helposti tai nopeasti korvattavissa
 • liiketoiminnan lyhytkin keskeytyminen voi johtaa asiakkaiden ja tärkeiden kontaktien menetykseen
 • liiketoiminta voidaan joutua lopettamaan vakavan onnettomuuden jälkeen onnettomuuden selvittämisen suorien kustannusten tai kontaktien ja/tai asiakkaiden menetyksen takia
 • pienetkin tapaturmat ja sairastumiset voivat kaksinkertaistaa sairauspoissaolojen määrän.

Tämänkaltaiset tilastot osoittavat, että työsuojelun hyvä hallinta on tärkeä edellytys mikroyritysten ja pienten yritysten menestymiselle ja pitkälle iälle. EU-OSHAn ESENER-tutkimuksessa saatiin näyttöä siitä, että joissakin EU-maissa ja joillakin aloilla työsuojelun hallinta voi olla hyvinkin pienissä yrityksissä korkealla tasolla. Tämän perusteella voidaan olettaa, että ympäristön kannustuksella voitaisiin huomattavasti parantaa työsuojelun hallintaa mikroyrityksissä ja pienissä yrityksissä. 

Tehokas työsuojelun hallinta ei ole ratkaisevan tärkeää ainoastaan työntekijöiden hyvinvoinnille vaan sillä myös varmistetaan yritysten ja talouden menestyminen pitkällä aikavälillä, kun loukkaantumisista tai sairastumisista johtuvat tuotantotappiot voidaan minimoida.

Lue EU-OSHAn raportti Occupational Safety and Health and economic performance in small and medium enterprises: a review (Katsaus työterveyteen ja työturvallisuuteen sekä taloudelliseen suorituskykyyn pienissä ja keskisuurissa yrityksissä) 

EU-OSHA auttaa mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä arvioimaan työpaikan riskejä

Asianmukainen riskinarviointi edistää terveyttä työpaikoilla. Riskinarvioinnit voivat kuitenkin olla melko haastavia, erityisesti mikroyrityksille ja pienille yrityksille, joilta saattaa puuttua resursseja tai työsuojelualan osaamista niiden tehokkaaseen toteuttamiseen.

Avuksi tähän tehtävään on kehitetty EU-OSHAn vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu (OiRA), ensimmäinen EU:n laajuinen aloite eurooppalaisten mikroyritysten ja pienten yritysten tukemiseksi (pääasiallisesti jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolien toimesta ja jäsenvaltioiden tasolla) riskien arvioinnissa.

OiRA-palvelu tarjoaa helppokäyttöisiä ja ilmaisia verkkotyökaluja, joiden avulla mikro- ja pienyritykset voivat ottaa käyttöön riskinarvioinnin vaiheittaisen menettelyn. Menettely alkaa työpaikan riskien tunnistamisella ja arvioimisella ja etenee ehkäisevistä toimenpiteistä päättämisen ja niiden toteuttamisen kautta seurantaan ja raportointiin. Alakohtaiset työmarkkinaosapuolet (työnantaja- ja työntekijäjärjestöt) ja kansalliset viranomaiset (ministeriöt, työsuojeluhallinto, työterveys- ja työturvallisuuslaitokset jne.) kehittävät työkalun avulla alakohtaisia riskinarviointivälineitä pieniä yrityksiä varten.

Lisätietoa OiRAsta annetaan hankkeen verkkosivustolla ja asiaa käsittelevässä OSHWikin artikkelissa.

Syvällisempi katsaus mikro- ja pienyrityksiin

Mikro- ja pienyritykset ovat tärkeitä sekä yhteiskunnalle että EU:lle, mutta niillä on myös erityisiä työsuojelun hallintaan liittyviä haasteita. Siksi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on käynnistänyt 3-vuotisen hankkeen (2014–2017), jonka tavoitteena on parantaa työsuojelua Euroopan mikro- ja pienyrityksissä. Hankkeen toteuttaminen annettiin tutkijaryhmälle, joka muodostaa SESAMEn (Safe Small and Micro Enterprises) hankekonsortion.

Hankkeen on tarkoitus parantaa työsuojelun hallintaa Euroopan mikro- ja pienyrityksissä, ja sen tavoitteet ovat seuraavat:

 • näyttöön perustuva tuki politiikka koskeville suosituksille
 • hyvien käytäntöjen määrittäminen koko Euroopassa ja uusien ja jo käytettyjen työkalujen kehittämisen helpottaminen
 • tietämyspohjan laajentaminen mikro- ja pienyrityksissä hyvän työsuojelun tekijöistä.

Hankkeessa on neljä vaihetta:

Vaihe 1 (2014–2015). Arvioidaan työsuojelun nykytilannetta mikro- ja pienyrityksissä. Havainnot esitetään raportissaContexts and arrangements for OSH in micro and small enterprises in the EU, joka käsittelee työsuojelun konteksteja ja järjestelyjä mikro- ja pienyrityksissä EU:ssa.

Vaihe 2 (2015–2016). Tarkastellaan työpaikan näkökulmaa haastattelemalla mikro- ja pienyritysten omistajia/johtajia ja työntekijöitä kasvokkain. Haastattelujen tulokset esitetään analyysiraportissa ja kansallisissa raporteissa.

Vaihe 3 (2016–2017). Tarkastellaan, mikä tekee toimintalinjoista ja hyvistä käytännöistä tehokkaita, ja selvitetään välikäsien roolia. Määritetyt hyvät käytännöt esitetään pääpiirteissään luettelona. Tulokset tästä vaiheesta esitellään analyysiraportissa ja kansallisissa raporteissa.

Vaihe 4 (2017).Loppuanalyysi, jossa on kattava ja näyttöön perustuva selvitys hankkeesta. Osat kaikista aiemmista vaiheista yhdistetään loppuraporttiin, ja tuloksia levitetään laajasti. Loppukonferenssissa käydään keskusteluja sidosryhmien kesken.