EU:n toimielimet

EU-OSHA on EU:n erillisvirasto ja siten itsenäinen EU:n elin, jolla on läheiset suhteet EU:n toimielimiin ja moniin EU:n elimiin ja virastoihin sekä virallisissa että epävirallisissa yhteyksissä. Sen Brysselissä sijaitsevalla yhteystoimistolla on tärkeä tehtävä näiden yhteyksien vaalimisessa.

EU-OSHA tarjoaa tietoa EU:n toimielimille sekä jäsenvaltioille, työmarkkinaosapuolille ja työsuojeluyhteisöille. Etenkin toimielimet hyödyntävät EU-OSHAn tuotteita ja palveluita.  Viralliseen suhdetoimintaan kuuluu muun muassa seuraavaa:

  1. EU-OSHAlla on keskeinen tehtävä työsuojeluun liittyvän EU:n toimintapolitiikan täytäntöönpanossa etenkin EU:n työterveyden ja -turvallisuuden strategiakehyksen osalta.
  2. EU-OSHAn hallintoneuvostossa on edustajia Euroopan komissiosta sekä yksi Euroopan parlamentin nimittämä tarkkailija.
  3. Maksuosuudet EU-OSHAn talousarvioon määritetään EU:n yleisen talousarviomenettelyn mukaisesti.
  4. Käytössä on useita vastuuvelvollisuuden varmistavia mekanismeja, joilla taataan, että EU-OSHA raportoi kaikesta toiminnastaan toimielimille.

Elinten välillä on myös epävirallista kanssakäymistä:

  1. EU-OSHA kutsuu toimielinten edustajia osallistumaan sen erilaisiin hankkeisiin ja verkostoihin. Komission virkamiehet osallistuvat säännöllisesti EU-OSHAn hankkeiden neuvoa-antaviin komiteoihin tai ohjauskomiteoihin. EU-OSHA kutsuu konferensseihinsa puhujia ja osanottajia Euroopan komissiosta, parlamentista tai muista EU:n elimistä.
  2. EU-OSHA toteuttaa hankkeita ja tapahtumia yhteistyössä toimielinten kanssa, ja lisäksi se osallistuu EU:n neuvoston puheenjohtajuusohjelmiin tarjoamalla puheenjohtajakauden tapahtumiin asiantuntemusta, puhujia, keskustelun ohjaajia ja muuta tukea. Yhteisiä tapahtumia järjestetään myös Euroopan parlamentin kanssa.
  3. EU-OSHA osallistuu myös EU:n toimielinten komiteoihin ja verkostoihin, kuten komission alaisuudessa toimiviin työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavaan komiteaan (ACSH) ja johtavien työsuojelutarkastajien komiteaan (SLIC).
  4. EU-OSHA välittää säännöllisesti tietoja EU:n työmarkkinaosapuolten neuvottelukomitealle ja sen alakohtaisille neuvottelukomiteoille ja tekee niiden kanssa yhteistyötä.

Euroopan komissio

Euroopan parlamentti

  • Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta: EU-OSHA raportoi EMPL-valiokunnalle säännöllisesti.  Valiokunnalle annetaan säännöllisesti tiedonantoja EU-OSHAn työohjelmasta ja toiminnasta sekä sen jatkuvasta yhteistyöstä Euroopan parlamentin keskeisten jäsenten kanssa. 

Euroopan unionin neuvosto

  • Euroopan unionin neuvosto  EU-OSHA tekee järjestelmällisesti yhteistyötä EU:n neuvoston kanssa erityisesti kansallisen koordinointikeskusten verkostonsa ja kolmikantaisen hallintoneuvostonsa jäsenten kautta.  Virasto avustaa myös kulloinkin neuvoston puheenjohtajana toimivia maita kansallisten verkostojensa kautta ja yhteistyössä Brysselissä sijaitsevien pysyvien EU-edustustojen kanssa.