Malta

Maltal vastutab tööohutuse ja töötervishoiu eest Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet, mis loodi 2000. aastal tööohutuse ja töötervishoiu ametit asutava õigusaktiga nr XXVII. Amet koosneb nõukogu liikmetest, kelle nimetab ametisse minister pärast konsulteerimist kolmepoolse koguga, millesse kuuluvad peamiselt tööandjate, töötajate ja ametiühingute esindajad. Lisaks sellele on ametil täitevorgan, mille ülesanded on järgmised: • kohaldada 2000. aasta õigusakti nr XXVII sätteid ja kõiki õigusaktist tulenevaid määrusi ja eeskirju;
 • töötada välja koostöös tegevjuhiga strateegiaid, mille alusel rakendada riigi üldist töötervishoiu ja tööohutuse poliitikat;
 • nõustada töötervishoiu ja -ohutuse eest vastutavat ministrit selliste eeskirjade koostamisel, mis edendavad, säilitavad ja kaitsevad töötervishoiu ja -ohutuse kõrget taset;
 • jälgida töötervishoiu ja -ohutuse õigusaktide järgimist ning võtta õiguskaitse meetmeid;
 • koostada töötervishoiu ja -ohutuse kõrge taseme edendamiseks, säilitamiseks ja kaitsmiseks vajalikke eeskirju või tegevusjuhiseid;
 • edendada töötervishoiu ja -ohutuse ning tööõnnetuste, kutsehaiguste ja surmajuhtumite ennetamise meetodite kohta teabe levitamist;
 • edendada töökohtadel töötervishoiu ja -ohutuse alast haridust ja koolitust ning hädaolukorras reageerimise ja esmaabi oskusi; koguda ja analüüsida tööõnnetusi, kutsehaigusi ja surmajuhtumeid käsitlevaid ning töötervishoiu ja -ohutusega seotud andmeid ja statistikat;
 • pidada registreid selliste tööstusettevõtete, seadmete, masinate, toodete ning töökohtadel kasutamiseks ettenähtud ainete ja kemikaalide kohta, mis ameti arvates tekitavad tõsise töötervishoiu ja -ohutuse riski;
 • uurida kõiki töötervishoiu ja -ohutusega seotud asjaolusid, samuti teha kindlaks iga töökoha töötervishoiu ja -ohutuse tase;
 • edendada ja teha teadusuuringuid, mille eesmärk on töötada välja kutsehaiguste, tööõnnetuste ja surmajuhtumite ennetamise paremad meetodid;
 • pidada registreid isikute kohta, kes on pädevad andma nõu töötervishoiu ja -ohutuse küsimustes.

Teabekeskuste kontaktandmed

Occupational Health and Safety Authority
17 Edgar Ferro Street
PTA 1533 Pieta'
Malta
Contact person:
Melhino MERCIECA
E-posti aadress: melhino [dot] mercieca [at] gov [dot] mt