Mitmekeelsus EU-OSHAs

Image

Mitmekeelsusel on oluline koht kaasavas suhtluses Euroopa Liidus ning kõikide üleeuroopaliste organisatsioonide jaoks. Väljatöötatud teabe, analüüsi ja vahendite avaldamine eri keeltes võimaldab EU-OSHA-l levitada oma sõnumeid laiemalt.

Ületades keelebarjääre

EU-OSHA eesmärk on levitada oma sõnumeid võimalikult ulatuslikult, lõimides oma igapäevategevusse mitmekeelsuse. Samuti osaleb amet koostöös teiste ELi organisatsioonidega valdkonna innovatiivsetes projektides.

EU-OSHA jaoks on mitmekeelsus nii aluspõhimõte, mida amet järgib oma tegevuses, kui ka praktiline valik, mis aitab ametil ellu viia oma missiooni.

EU-OSHA eesmärk on rakendada oma töös loomingulist mõtlemist ja tagada kulutõhusus, et ameti tegevusega saaksid kursis olla kõik ELi kodanikud, olenemata emakeelest. Näited:

  • Napo animatsioonides ei kasutata ühtegi konkreetset keelt ning need on kõigile arusaadavad ja põnevad;
  • OiRA vahendid on olemas paljudes keeltes ja kasutajad saavad vahendeid otsida keelte järgi;
  • tervislike töökohtade filmiauhinna pälviv film edastatakse riiklikele teabekeskustele, kus see võimaluse korral vastavasse keelde subtiitritakse.

Teatavad EU-OSHA väljatöötatud materjalid on kättesaadavad 25 Euroopa keeles. Muud materjalid, näiteks teatavad väljaanded, tõlgitakse riiklike teabekeskuste taotluste alusel. Teabekeskustel on oluline roll tõlkevajaduse hindamisel ja tõlkekvaliteedi jälgimisel.

EU-OSHA veebileht

Enamik EU-OSHA veebilehte on mitmekeelne; veebilehe põhijaotised ning kõik veebilehel avaldatud põhipunktid ja artiklid on olemas 25 keeles.

2017. aastal sai EU-OSHA koos Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti ja Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskusega Euroopa Ombudsmani hea halduse auhinna kategoorias „Silmapaistev tulemus kodanikele/klientidele suunatud teenuste osutamisel“ innovatiivse töö eest projektis, mille eesmärk oli toetada mitmekeelsete veebilehtede tõlkehaldust.

Tervislike töökohtade kampaania

Tervislike töökohtade kampaania eesmärk on suurendada Euroopas teadlikkust, jõudes võimalikult paljude inimeste ja väikeettevõtjateni. EU-OSHA peab oluliseks kampaaniate kaasavust, mistõttu tõlgitakse kõik peamised kampaaniamaterjalid 25 keelde, sealhulgas sihtotstarbeline kampaania veebileht, mis on peamine kampaaniaga seotud teabematerjalide ja vahendite hoidla. Ülejäänud kampaaniamaterjalid ja väljaanded edastatakse teabekeskustele, kes otsustavad, mis neist oleks kõige kasulikum tõlkida.

Abi kvaliteetsete tõlgete tagamisel

Koos Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (CdT) ja Euroopa Liidu Väljaannete Talitusega korraldas EU-OSHA projekti eesmärgiga ajakohastada ja laiendada tööohutuse ja töötervishoiu terminite mitmekeelseid tesaurusi, et aidata tõlkijatel koostada järjepidevaid, täpseid ja ajakohaseid tööohutuse ja töötervishoiuga seotud tekstide tõlkeid.

Mitmekeelne tesaurus on nüüd integreeritud EU-OSHA veebilehe sisuhaldussüsteemiga. See sisaldab 2000 uut terminit koos täpse tõlke, määratluse, allika- ja kontekstiviidetega IATEs (Euroopa Liidu institutsioonide terminiandmebaas, mida haldab CdT) ja EuroVocis (väljaannete talituse mitmekeelne tesaurus). Kõik tõlked on täpsuse huvides läbi vaadanud ameti riiklikud teabekeskused.

Terminites viidatakse väljaannetele ja muud liiki sisule, võimaldades huvilistel otsida tööohutuse ja töötervishoiu teavet lihtsamalt ja tõhusamalt.

Tervislike töökohtade kampaania raames on EU-OSHA koostanud ka konkreetsete tööohutuse ja töötervishoiu teadmisvaldkondade sõnastikke. Need on kampaania veebilehel ja ameti veebilehe asjaomastes jaotistes.