Kantserogeenide tegevuskava

Võitlus tööga seotud vähi vastu

Hinnanguliselt on vähk sagedaim tööga seotud surmajuhtumite põhjus Euroopa Liidus. Et tööga seotud vähijuhtumite arvu vähendada, sõlmisid kuus Euroopa organisatsiooni 25. mail 2016 vabatahtliku programmi pakti, et teadvustada töökohal kantserogeenidega kokkupuute riske ja vahetada häid tavasid.

Partnerid on järgmised:

Pakti pikendati 28. novembril 2019 ning selle allkirjastasid Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeerium ja Saksamaa föderaalne tööhõive- ja sotsiaalministeerium, kes tänasid pühendumuse eest Austriat ja Madalmaid ning nelja Euroopa partnerit (Euroopa Komisjoni, EU-OSHAt, Euroopa Ametiühingute Keskliitu ja Euroopa Tööandjate Keskliitu).

Paktile allakirjutanud on koostanud programmi tegevuskava. Osalema kutsutakse kõiki liikmesriike, sotsiaalpartnereid, ettevõtteid, teadusasutusi ja muid organisatsioone Euroopast (ja ka mujalt).

Pakti tekst – partnerite kohustuste üksikasjalik ülevaade.

Ennetustöö tugevdamine ettevõtetes

Programmi jooksul töötatakse välja ja võetakse muu hulgas järgmised meetmed:

  • Tööandjate teavitamine piirnormidest ning kantserogeenidega kokkupuute riskide teadvustamine tööandjatele ja töötajatele, eelkõige väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKEd)
  • Tööandjatele riskihindamismeetodite ja võimalikest riskijuhtimismeetmete teabe pakkumine
  • Töötajate käitumisviiside ja töökultuuri arendamine
  • Konkreetsete kantserogeenide jaoks kulutõhusate ja VKEdele sobivate heade tavade kogumine, kirjeldamine ja kättesaadavaks tegemine
  • Liikmesriike ja organisatsioone kutsutakse osalema mentorite või partneritena, juhtides programmi teatud osi, näiteks seoses konkreetse kantserogeenirühma või sektoriga.

Programm on eeldatavasti kasulik väikeettevõtetele, kellel on vähe heade tavade kogemusi. Loodetavasti soodustab parem teadvustamine ka tootmisprotsesside uuendamist ning ajendab asendama kantserogeenid ohutumate alternatiividega.

Tegevuskavas osalemine

Nimetatud kuus organisatsiooni kutsuvad kõiki üles võtma meetmeid, rakendama häid tavasid ja levitama teavet, et vältida kokkupuudet kantserogeenidega.

Hea tava tuleb käsitada üldises tähenduses: see on mis tahes algatus, mis aitab töötajatel ja tööandjatel vältida töökohal kokkupuudet kantserogeenidega. Head tavad on näiteks tehnilised meetmed, teabe levitamine, riskihindamisvahendid, valdkondlikud lähenemisviisid, ennetuskultuuri meetmed, ettevõtete koostöö, liikmesriikide, teadusasutuste või majandussektorite koostöö.

Organisatsioone kutsutakse üles teatama oma (kavandatud) algatustest ja/või valmisolekust teha tegevuskava alusel koostööd.

Oma algatusest saate teatada veebilehel http://www.roadmaponcarcinogens.eu.

Tulevik

EU-OSHA aitab edendada programmi ja toetab partnereid aastaürituse korraldamisel, kus levitatakse programmi teavet ja hinnatakse seni saavutatut. Ka EU-OSHA tervislike töökohtade 2018.–2019. aasta kampaania teema on ohtlikud ained, mis sobib hästi kokku tegevuskava ja selle eesmärkidega.

Programmi tegevuskavas osalevad mitmed Euroopa Liidu eesistujariigid – programmi alguses 2016. aastal Madalmaad.

Lisateave

Tegevuskava – tööga seotud vähi vastu suunatud kavandatavate ühisalgatuste üksikasjalik teave

OSHwiki – seonduvad artiklid:

EU-OSHA tegevuskava aastaüritus – A+A 18. oktoobril 2017 – seminari veebikokkuvõte

Soome kui ELi eesistujariigi korraldatud konverentsi materjalid (27.–28. november 2019)

Tööga seotud vähktõve konverentsi materjalid (Amsterdam, 23.–25. mai 2016)