You are here

Kantserogeenide tegevuskava

Võitlus tööga seotud vähktõve vastu

Hinnanguliselt on vähktõbi sagedaim tööga seotud surmajuhtumite põhjus Euroopa Liidus. On selge, et tööga seotud vähijuhtumite arvu vähendamiseks saab teha rohkem, mistõttu sõlmisid kuus Euroopa organisatsiooni 25. mail 2016 vabatahtliku programmi pakti, et teadvustada töökohal kantserogeenidega kokkupuute riske ja vahetada häid tavasid.

Partnerid on järgmised:

 • Austria föderaalne töö-, sotsiaal- ja tarbijakaitseministeerium
 • BUSINESSEUROPE (Euroopa tööandjad)
 • Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
 • Euroopa Komisjon
 • Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon
 • Madalmaade sotsiaal- ja tööhõiveministeerium

Pakti osalised on välja töötanud programmi tegevuskava aastateks 2016–2019. Osalema kutsutakse kõiki liikmesriike, sotsiaalpartnereid, ettevõtteid, teadusasutusi ja muid organisatsioone Euroopast (ja ka mujalt).

Ennetustöö tugevdamine ettevõtetes

Programmi kolme aasta jooksul töötatakse välja ja võetakse muu hulgas järgmised meetmed.

 • Tööandjatele piirnormide teabe pakkumine ning kantserogeenidega kokkupuute riskide teadvustamine tööandjatele ja töötajatele, eelkõige väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKE)

 • Tööandjatele riskihindamismeetodite ja võimalikest riskijuhtimismeetmete teabe pakkumine

 • Töötajate käitumisviiside ja töökultuuri arendamine

 • Konkreetsete kantserogeenide jaoks kulutõhusate ja VKEdele sobivate heade tavade kogumine, kirjeldamine ja pakkumine

 • Liikmesriike ja organisatsioone kutsutakse osalema mentorite või partneritena, juhtides programmi teatud osi, näiteks seoses konkreetse kantserogeenirühma või sektoriga.

Programm on eeldatavasti kasulik väikestele ettevõtetele, kellel on vähe heade tavade kogemusi. Loodetavasti soodustab parem teadvustamine ka tootmisprotsesside uuendamist ning ajendab asendama kantserogeene ohutumate alternatiividega. 

Tulevik

Loetletud kuus organisatsiooni kutsuvad kõiki üles võtma meetmeid, rakendama häid tavasid ja levitama teavet, et vältida kokkupuudet kantserogeenidega.

Hea tava tuleb käsitada üldises tähenduses: see on mis tahes algatus, mis aitab töötajatel ja tööandjatel vältida töökohal kokkupuudet kantserogeenidega. Head tavad on näiteks tehnilised meetmed, teabe levitamine, riskihindamisvahendid, valdkondlikud lähenemisviisid, ennetuskultuuri meetmed, ettevõtete koostöö, liikmesriikide, teadusasutuste või majandussektorite koostöö.

Organisatsioone kutsutakse üles teatama oma (kavandatud) algatustest ja/või valmisolekust teha tegevuskava alusel koostööd. Algatuste loetelu avaldatakse 1. juulil 2016.

Oma algatusest saate teatada veebilehel http://www.roadmaponcarcinogens.eu.

Tulevik

Programmi eesmärk on võtta meetmeid ja saavutada kiiresti tulemusi. 

EU-OSHA aitab programmi edendada ja toetab partnereid aastaürituse korraldamisel, kus levitatakse programmi teavet ja hinnatakse seni saavutatut. Ka EU-OSHA tervislike töökohtade 2018.–2019. aasta kampaania teema on ohtlikud ained, mis sobib hästi kokku tegevuskava ja selle eesmärkidega.

Programmi tegevuskavas osalevad kaks Euroopa Liidu eesistujariiki – programmi alguses 2016. aastal Madalmaad ja programmi lõpus 2019. aastal Austria.

Lisateave

Pakti tekst – parterite kohustuste üksikasjalik ülevaade.

Tegevuskava – tööga seotud vähi vastu suunatud kavandatavate ühisalgatuste üksikasjalik teave.

OSHwiki – seonduvad artiklid:

Madalmaade tööohutuse ja töötervishoiu teabekeskuse pressiteade

Tööga seotud vähktõve konverentsi materjalid (Amsterdam, 23.–25. mai 2016)