Kantserogeenide tegevuskava

Võitlus tööga seotud vähktõve vastu

Hinnanguliselt on vähktõbi sagedaim tööga seotud surmajuhtumite põhjus Euroopa Liidus. On selge, et tööga seotud vähijuhtumite arvu vähendamiseks saab teha rohkem. Seetõttu sõlmisid kuus Euroopa organisatsiooni 25. mail 2016 vabatahtliku programmi pakti, et teadvustada töökohal kantserogeenidega kokkupuute riske ja vahetada häid tavasid.

Partnerid olid järgmised:

Pakti uuendati 28. novembril 2019 ning selle allkirjastasid Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeerium ning Saksamaa föderaalne tööhõive- ja sotsiaalministeerium, kes tänasid pühendumuse eest Austriat ja Madalmaid ning nelja Euroopa partnerit (Euroopa Komisjoni, EU-OSHAt, Euroopa Ametiühingute Keskliitu ja BusinessEurope'it).

9. ja 10. novembril 2020 Saksamaa eesistumisperioodil toimunud konverentsil „STOP vähktõvele töökohal“, mille korraldasid Saksamaa föderaalne töö- ja sotsiaalministeerium (BMAS) ning töötervishoiu ja tööohutuse föderaalne instituut (BAuA), esitasid tegevuskava partnerid uue strateegia aastateks 2020–2024.

Strateegia aastateks 2020–2024

Ajavahemikuks 2020–2024 on seatud neli eesmärki:

  • Ettevõtete ja töötajate teadlikkuse suurendamine kantserogeensete ainetega kokkupuutumise riskide ja ennetusmeetmete vajalikkuse kohta kogu Euroopas.
  • Ettevõtetele ja töötajatele abi osutamine kantserogeenidega kokkupuute ennetamiseks töökohal ning nende tööjõule avalduva mõju minimeerimine.
  • Sidusrühmade mobiliseerimine ja asjaomaste poolte kaasamise suurendamine jõupingutuste mitmekordistamiseks kogu Euroopas.
  • Innovatsiooni suunamine teadustegevuse tulemuste ja ettevõtete vajaduste vahelise lõhe ületamiseks.

Tegevuskavas osalemine

Alates 2021. aastast tegelevad tegevuskava partnerid lisamõju saavutamiseks mitme tegevusega, mis kõik aitavad vältida töötajate kokkupuudet kantserogeenidega. Kõik need tegevused aitavad kaasa nelja peamise eesmärgi saavutamisele. Probleemide lahendamist juhivad ja viivad ellu tegevuskava partnerite väikesed meeskonnad. Edu saavutamiseks vajavad nad siiski teiste panust. Peale eespool nimetatud kaheksa partneri ühinevad tegevustega mitu riiki. Samuti kutsutakse organisatsioone üle kogu Euroopa ühinema ühe või mitmega nendest tegevustest ja aitama neid ellu viia.

Oma algatusest saate teatada veebilehel https://www.roadmaponcarcinogens.eu. 

Tulevik

EU-OSHA aitab programmi edendada ning toetab partnereid selliste ürituste korraldamisel, kus levitatakse programmi teavet ja hinnatakse seni saavutatut. Programmis on esitatud tegevuste kava, mis hõlmab ELi nõukogu eesistujariike. EU-OSHA aitab neid üritusi ja tegevuskava tegevusi korraldada ja edendada.

Lisateave

Tutvuge tegevuskavaga, et saada üksikasjalikku teavet tööga seotud vähktõve vähendamiseks kavandatavate ühisalgatuste kohta.

OSHwiki seonduvad artiklid:

Vaadake meie veebilehte EU-OSHA töötajate uuringuga vähktõve riskitegurite kohta

Saksamaa kui ELi eesistujariigi korraldatud konverentsi materjalid (9.–10. november 2020) ja konverentsi kokkuvõte

Soome kui ELi eesistujariigi korraldatud konverentsi materjalid (27.–28. november 2019)

EU-OSHA tegevuskava üritus – A+A 18. oktoobril 2017 – seminari veebikokkuvõte

Tööga seotud vähktõve konverentsi materjalid (Amsterdam, 23.–25. mai 2016)

Euroopa vähivastase võitluse kava