Töötajate ohutus ja tervishoid rohelistel töökohtadel

Image
Green Jobs. Two workers wearing personal protection equipment

EL näeb palju vaeva, et tasakaalustada majanduskasvu vajadusega kaitsta keskkonda, ning on seadnud endale ambitsioonikad eesmärgid seoses kasvuhoonegaaside heite vähendamise, energiatõhususe suurendamise, taastuvenergia edendamise ja jäätmete vähendamisega.

See on andnud tõuke mitmesuguste roheliste töökohtade loomiseks – töökohtade, mis aitavad hoida või taastada keskkonda. Tõeliselt jätkusuutlike töökohtade loomiseks tuleb aga hoolitseda selle eest, et niisugustel töökohtadel oleksid tagatud ohutud, tervislikud ja inimväärsed töötingimused. Rohelised töökohad peavad olema kasulikud nii töötajatele kui ka keskkonnale.

Mis on rohelised töökohad?

Roheliste töökohtade alla kuulub suur hulk mitmesuguseid töökohti eri valdkondades ning nendel töötab mitmekesine töötajaskond. Rohelisi töökohti on määratletud mitmeti, oma definitsiooni on esitanud ÜRO keskkonnaprogramm, Euroopa Komisjon  ja Eurostat. Rohelisi töökohti võib mõista kui töökohti, mis aitavad teatud viisil keskkonda säilitada või taastada. Nendeks võivad olla töökohad, mis aitavad kaitsta ökosüsteeme ja elurikkust või vähendada energia ja toormaterjalide tarbimist või jäätmeid ja saastet. Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eesmärk on tõsta teadlikkust tööohutuse ja töötervishoiu vajalikkusest nendel töökohtadel. Rohelised töökohad peavad pakkuma ohutuid, tervislikke ja inimväärseid töötingimusi, et aidata kaasa tõeliselt arukale, jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule ja Euroopa Komisjoni strateegias „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisele.

Kuidas roheline majandus kasvab?

Euroopa Komisjoni strateegias „Euroopa 2020” rõhutatakse, et kasv peab olema jätkusuutlik ning looma vähese CO2-heitega ressursitõhusa majanduse. Sellele kaasa aitamiseks on EL määranud kindlaks eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamiseks Euroopa energiavajaduse täitmisel ning energiatõhususe parandamiseks. Nende eesmärkide täitmise tulemus on rohelise majanduse kiire kasv – näiteks taastuvenergia ja energiatõhususe suurendamine 20% võrra 1990. aasta tasemetega võrreldes peaks ELis juurde looma üle miljoni uue töökoha. Päikeseenergia, tuuleenergia, biomassitehnoloogia ja jäätmete ringlussevõtt on rohelise majanduse kõige kiiremini kasvavad valdkonnad.

Miks on oluline käsitleda rohelistel töökohtadel tööohutust ja töötervishoidu?

Kaldume seostama sõna „roheline” ohutusega, kuid see, mis on hea keskkonnale, ei pruugi tingimata olla hea rohelistel töökohtadel töötavate inimeste tervisele ja ohutusele. Mõnel juhul oleme juba näinud, kuidas keskkonna kaitsmiseks kavandatud uued õigusaktid ja tehnoloogiad seavad töötajad suuremasse ohtu. Näiteks on prügilasse ladustatavate jäätmete vähendamise tõttu suurenenud prügi käitlevate töötajatega juhtunud õnnetuste ja nende haigestumiste arv.

Roheliste töökohtadega seotud uued tehnoloogiad või tööprotsessid võivad tekitada uusi ohte, mille käsitlemiseks on vaja uusi oskuste kombinatsioone: nendele ei saa lihtsalt üle kanda n-ö vanu tööohutus- ja töötervishoiualaseid teadmisi. Päikeseenergia jõul töötava boileri paigaldamine nõuab näiteks korraga katusepanija, torulukksepa ja elektriku oskusi.

Kiirus, millega roheline majandus peaks eelduste kohaselt laienema, võib tekitada lünki oskustes, kogenematute töötajate osalemist protsessides, mille jaoks neil puudub väljaõpe – seetõttu seavad nad ohtu oma turvalisuse ja tervise. Samuti võib tekkida tööjõu tugevam oskuspõhine eristumine, nii et madala oskustasemega töötajad on sunnitud leppima kehvemate töötingimustega. Lisaks võib majanduslik ja poliitiline surve põhjustada tööohutus- ja töötervishoiuküsimuste kahe silma vahele jätmist.

Selleks et rohelised töökohad oleksid tõeliselt jätkusuutlikud, peame hoolitsema selle eest, et need kaitseksid nii töötajate ohutust ja tervist kui ka keskkonda. Tööohutusel ja töötervishoiul on rohelises majanduses sarnaselt muude valdkondadega oluline roll konkurentsivõime ja tootlikkuse suurendamises. Selles kiiresti arenevas valdkonnas tuleb tagada, et see, mis on kasulik keskkonnale, oleks kasulik ka töötajatele.

Mida teeb EU-OSHA uute tekkivate tööohutuse ja töötervishoiu riskide ennetamiseks rohelistel töökohtadel?

Arvestades seda, kui kiiret kasvu roheliselt majanduselt oodatakse, on oluline olla valmis roheliste töökohtadega seotud mis tahes uuteks või tekkivateks tööohutuse ja töötervishoiu riskideks juba enne nende ilmnemist. Selleks ongi EU-OSHA teostanud põhjaliku tuleviku-uuringu, uurides roheliste töökohtade võimalikku arengut 2020. aastaks ning võimalikke kaasnevaid tulevasi tööohutus- ja töötervishoiuprobleeme. Uuringus on tehtud kindlaks mitu võimalikku tulevikustsenaariumit, võttes arvesse roheliste tehnoloogiate arengut erinevates majandus- ja sotsiaaltingimustes. Selle eesmärk on juhtida tähelepanu võimalikele tööohutuse ja töötervishoiu riskidele kõnealuses valdkonnas ning pakkuda eelkõige ELi poliitikakujundajatele vahendeid, mis aitaksid neil luua tulevasi töökohti ning hoida Euroopa töötajad kaitstud ja tervetena.

Lisateave:

Tuleviku-uuringu aruanne tööohutuse ja töötervishoiu kohta rohelistel töökohtadel

Aruande kokkuvõte ja stsenaariumid

Multifilmid stsenaariumides käsitletud uute ja tekkivate tööohutuse ja töötervishoiu riskide kohta

Praktiline teave riskiennetuse kohta keskkonnahoidlikel töökohtadel

EU-OSHA on uurinud põhjalikumalt ka tööohutuse ja töötervishoiu küsimusi seoses visiooniuuringus esile tõstetud konkreetsete rohelise tehnoloogia valdkondadega, nagu väikesemahulised päikeseenergiarakendused, ökoloogiline ehitamine ja tuuleenergia.

Lisateave:

Saadaval on ka kontroll-loendid, mille abil tuvastada roheliste tehnoloogiatega seotud võimalikke riske töötajate ohutusele ja tervisele ning milles esitatakse näiteid ennetusmeetmete kohta. Neid kontroll-loendeid võib kasutada abivahendina töökoha riskihindamisel: