Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning töö digitaliseerimise areng

Developments in ICT and digitalisation of work

Ühendatud digitaalse ühtse turu loomine on üks Euroopa Komisjoni 10 peamisest prioriteedist.

EU-OSHA visiooniprojekti raames uuritakse digitehnoloogiate, sealhulgas tehisintellekti ja robootika kiire arengu mõju tööle, ja sellest tulenevaid võimalikke tagajärgi tööohutusele ja töötervishoiule. Selle projekti eesmärk on pakkuda ELi poliitikakujundajatele, liikmesriikide valitsustele, ametiühingutele ja tööandjatele vajalikku teavet muutuste kohta digitehnoloogiates, nende mõju kohta töö iseloomule ja korraldusele ning nendega kaasneda võivate uute lahendamist vajavate probleemide kohta tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas.

Projekti töö tulemusel avaldatud väljaanded

Tähtsate valdkondade ja väljakutsete jätku-uuringud 

Tutvuge kõikide ekspertarutelude dokumentidega info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja/või digitaliseerimise ning tööohutuse ja töötervishoiu teemal

Selline tegevus peaks edaspidi aitama tagada ohutud ja tervislikud töökohad kooskõlas ELi aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuga.