Tervislike töökohtade kampaaniad

Tervislike töökohtade kampaaniad on meie peamine teadvustamisvahend. See on põhivahend, mille abil viime oma sõnumi kogu Euroopa töökohtadeni.

Tervislike töökohtade kampaaniate sõnum on „Tööohutus ja töötervishoid läheb korda kõigile. Hea sinule. Hea äritegevusele.“ Aitame teil seda valdkonda edendada, avaldades tasuta praktilisi juhendeid ja vahendeid. Iga kampaania raames antakse välja ka hea tava auhinnad ja Need kampaaniad on praegu suurimad omataolised maailmas. Saate meiega ühineda ning korraldada meie elektroonilise tööohutuse ja töötervishoiu kampaaniajuhendi alusel oma kampaania.

Tervislike töökohtade kampaaniad toimuvad alates 2000. aastast. Nende varasem nimetus oli „Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal“.

Kampaaniate lisateave on allpool.

2023 - 2025: Ohutu ja tervist säästev töö digiajastul

2023.–2025. aasta tervislike töökohtade kampaania teadvustab uute digitehnoloogiate mõju tööle ja töökohtadele ning seonduvaid tööohutuse ja töötervishoiu probleeme ja võimalusi. See on ka hea tava lahenduste vahetamise platvorm.

Koos ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistikuga aastates 2021–2027 sätestatud tööga seotud surmajuhtumite nulleesmärgiga ning Euroopa digistrateegiaga on kampaania eesmärgid lisada tööohutus ja töötervishoid laiemasse ELi poliitikaarutellu ning hõlmata sooline mõõde ja suurenenud riskiga töötajate erirühmade vajadused.

Kampaanias on viis prioriteetset valdkonda:

  • Digiplatvormitöö
  • Kõrgtehnoloogilised robotid ja tehisintellekt
  • Kaugtöö
  • Nutikad digisüsteemid
  • Töötajahaldus tehisintellekti abil

Kampaania põhineb peamiselt ülevaatel digitaliseerimisest ning tööohutusest ja töötervishoiust aastatel 2020–2022, selle tähelepanekutel ja materjalidel, samuti EU-OSHA uuringutel muudes valdkondades, näiteks tuleviku-uuringutel ning tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimise ülevaatel.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

The Aastate 2020–2022 kampaania keskendub tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevustele. 

Luu- ja lihaskonna vaevused on endiselt sagedaim tööga seotud terviseprobleem Euroopas.

Kehaasendi riskid, korduvliigutused ja väsitavad või valulikud asendid, raskuste tõstmine või teisaldamine – kõik need väga tavalised töökoha riskitegurid võivad põhjustada luu- ja lihaskonna vaevusi. Nende sagedust arvestades on selge, et nende ennetamise teavet on vaja levitada rohkem.

Kampaania annab probleemi põhjustest põhjaliku ülevaate. Kampaania eesmärk on levitada teemakohast kvaliteetteavet. Kampaania julgustab käsitlema probleemi terviklikult ning pakub praktilisi vahendeid ja lahendusi, mida saab kasutada töökoha tasandil. 

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste lisateave

2018.–2019. aasta kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“

Kokkupuude ohtlike ainetega on Euroopa töökohtadel palju sagedam kui arvata ning töötajate kaitseks nende ohtude eest tuleb teha rohkem. Aastate 2018–2019 kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ eesmärk oli teadvustada ohtlikke aineid töökohal ja nende riske ning luua ennetav töökultuur, levitades kampaaniamaterjale ning korraldades edendamis- ja kaasamistegevusi. Kampaaniaga loodi ohtlike ainete tõhusa haldamise teadmusbaas, mis sisaldab olemasoleva õigus- ja poliitikaraamistiku teavet, hea tava lahendusi, töövahendeid ja abimaterjale ning tõhusa suhtlemise ja teavitamise ideid.

Kampaania eriüritused käsitlesid haavatavaid rühmi, ohtlike ainete asendamist ning kantserogeene ja tööga seotud vähktõbe, mis tekitab suurima osa surmavatest kutsehaigustest ELis. Kampaania ühe tulemusena jätkab EU-OSHA aktiivset tegutsemist kantserogeenide tegevuskavas (kantserogeenidega kokkupuute vähendamisele suunatud Euroopa tegevuskava).

Ohtlike ainete töökohal ohutu haldamise lisateave

2016.–2017. aasta kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“

Kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ edendas kestlikku töötamist – ohutuid ja tervislikke töötingimusi kogu eluea vältel. Euroopa töötajaskond vananeb ja pensioniiga tõuseb, mispärast on ohutud, tervislikud ja õiglased töötingimused üha tähtsamad. See võimaldab inimestel töötada kauem ja jääda pensionile tervena.
Kampaania rõhutas töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise võimalusi vananeva tööjõu kontekstis ning julgustas vahetama teavet ja häid tavasid. Demograafilised muutused mõjutavad enamikku Euroopa töökohti. Ettevõtted ja organisatsioonid saavad kahjustavaid tagajärgi minimeerida ja tootlikkust suurendada töötamise kestlikkust tagavate meetmetega, mis muudavad töö kõigile ohutumaks ja tervislikumaks. 

 Vananemise ning töötervishoiu ja tööohutuse lisateave

2014.–2015. aasta kampaania „Tervislikud töökohad – vähem stressi“

Halb psühhosotsiaalne töökeskkond võib oluliselt kahjustada töötajate tervist.

Psühhosotsiaalseid riske esineb igas töökohas, kuid neid saab isegi piiratud ressurssidega edukalt hinnata ja juhtida. Kampaania pakkus töötajatele ja tööandjatele tuge ja nõuandeid, kuidas hallata tööstressi ja juhtida psühhosotsiaalseid riske, ning edendas selleks praktiliste ja lihtsate vahendite kasutamist.

 Töökoha psühhosotsiaalsete riskide ja stressi lisateave

2012.–2013. aasta kampaania „Ennetame riske üheskoos“

Ameti 2012.–2013. aasta kampaania keskendus riskiennetusele. Lihtsamalt öeldes tähendab riskiennetus töökoha riskide juhtimist, et vähendada tööõnnetusi ja kutsehaigusi.

Lõplik vastutus riskide juhtimise eest on tööandjatel ja kõrgemal juhtkonnal, kuid nad saavad olla edukad ainult siis, kui osalevad ka töötajad.

Neil põhjustel pöörati selles kampaanias erilist tähelepanu kõrgema juhtkonna ja omanike eeskujule koos töötajate aktiivse osalusega.

Kõrgema juhtkonna ja omanike eeskuju ning töötajate osaluse lisateave

2010.–2011. aasta kampaania „Ohutu hooldus“

Hooldus on väga tavaline tegevus: peale hooldustöötajate mõjutab see kõigi tasandite töötajaid igal töökohal ja igas valdkonnas.

Kampaaniaga rõhutati ohutu hoolduse kui töötervishoiu ja tööohutuse hea tava keskse aspekti tähtsust.

Kuigi olukord oleneb valdkonnast (näiteks kasutatavate masinate liigist), tuvastas kampaania nõuetekohase hooldustöö üldpõhimõtted kõigis Euroopa töökohtades.

Kampaania eesmärgid

  • Teadvustada hoolduse tähtsust töötajate ohutusele ja tervisele, hooldustööde riske ning nende ohutu tegemise vajadust.
  • Teadvustada tööandjate õiguslikke ja muid kohustusi seoses ohutu hooldusega ning selle majanduspõhjendust.
  • Edendada hoolduses töötervishoiu ja tööohutuse lihtsat ja liigendatud korraldust, mis põhineb asjakohasel riskihindamisel (viis põhireeglit).

Lõppeesmärk oli loomulikult vähendada nende inimeste arvu, kes praegu ja tulevikus saavad vigastada või haigestuvad ebapiisava hoolduse või selle puudumise tõttu.

Lisateave

2008.–2009. aasta kampaania „Riskihindamine“

Riskihindamine on töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise alus.

Kampaania üldeesmärk oli edendada riskihindamise tervikkäsitlust, et aidata ettevõtetel süstemaatiliselt riske hinnata ja võtta hindamistulemuste põhjal meetmeid.

Teadvustati riskihindamist kui tööandjate õiguslikku kohustust ja selgitati riskihindamise protsessi, mis ei ole tingimata keerukas, bürokraatlik või ainult ekspertidele. Toetati lihtsat etapilist käsitlust, mis konsulteerib töötajatega ja kaasab nad.

Kampaania tulemusena töötati välja ameti veebipõhine interaktiivne riskihindamisvahend (OiRA), mida võib pidada 21. sajandi lahenduseks töötervishoiu ja tööohutuse edendamisel mikro- ja väikeettevõtetes. OiRA projekt võib aidata tuhandeid ELi väikeettevõtteid lihtsa ja kulutõhusa riskihindamise korraldamisel.

Lisateave

2007.–2008. aasta kampaania „Tervislike töökohtade algatus“

Tervislike töökohtade algatuse eesmärk oli anda väikeste ja keskmiste ettevõtete juhtidele ja töötajatele lihtne juurdepääs teabele, kuidas muuta töökoht ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks.

Algatuses osalesid 12 ELi liikmesriiki – Bulgaaria, Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari – ning Türgi ja Horvaatia.

Kampaania sõnum väikestele ja keskmistele ettevõtetele oli järgmine: „Töötervishoid ja tööohutus läheb korda kõigile. Hea sinule. Hea äritegevusele.“

Mikro- ja väikeettevõtete töötervishoiu ja tööohutuse lisateave

2007. aasta kampaania „Kergenda kandamit (luu- ja lihaskonna vaevused)“

Lihaseid, liigeseid, kõõluseid, sidemeid ja närve mõjutavad luu- ja lihaskonna vaevused on praktiliselt kõigis ELi liikmesriikides suurim töölt puudumise põhjus.

Kampaania eesmärk oli edendada selle probleemi tervikliku juhtimiskäsitlust, rõhutades, et tööandjad, töötajad ja valitsus peavad tegutsema luu- ja lihaskonna vaevuste vastu üheskoos.

Rõhutati kandami kergendamise põhimõtet, mis arvestab peale otsese füüsilise koormuse ka keskkonnategurite ja töötempo tekitatavat koormust organismile.

Rõhutati ka praeguste ja varasemate luu- ja lihaskonna vaevustega töötajate tööl püsimise, taastusravi ja tööle naasmise tähtsust.

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste lisateave

2006. aasta kampaania „Ohutu lähe – noored töötajad“

Kampaaniaga eesmärk oli tagada, et noorte tööelu algaks ohutult ja tervislikult.

Noored on töökeskkonnas eriti haavatavad, sest sageli on nende töötervishoid ja tööohutus ebapiisav.

Paljud noorte tööõnnetused ja terviseprobleemid on siiski ennetatavad. Noored on töötervishoiu ja tööohutuse teabele vastuvõtlikud ning kaitsevad end, kui teadvustavad võimalikke ohte.

Kampaania raames teadvustati noortele ja tööandjatele riske, peale ettevõtete ka koolides ja ülikoolides, et jõuda noorteni vara, et nad harjuksid riskiennetuskultuuriga.

Noorte töötervishoiu ja tööohutuse teave

2005. aasta kampaania „Peatage müra!“

Peale ehitus- ja tööstussektori esineb mürarisk ka mujal. Müra võib olla probleemiks paljudes töökeskkondades tehastest farmideni ja kõnekeskustest kontserdisaalideni.

Kampaania keskendus töökoha müra piiramisele ning selle juhtlause oli „Müra tööl – selle hind võib olla rohkem kui ainult kuulmine“.

Müraprobleemi lisateave: OSHwiki

2004. aasta kampaania „Ehitame ohutult“

Ehitus on üks Euroopa suurimaid majandusvaldkondi.

Kahjuks on selle sektori töötervishoiu ja tööohutuse näitajad ühed halvimad ning peale suurte inimkannatuste on nende hind ettevõtjatele ja maksumaksjatele miljardeid eurosid aastas.

Kampaania eesmärk oli aidata ehitussektori kõigil sidusrühmadel kujundada ohutumat, tervislikumat ja tootlikumat töökeskkonda.

Lisateave OSHwiki

2003. aasta kampaania „Ohtlikud ained – ettevaatust käsitsemisel!“

Kogu Euroopas puutuvad miljonid töötajad tööl kokku ohtlike ainetega. Kui kaasnevaid riske ei ohjata, võivad need kahjustada inimtervist mitmeti.

Tööandjad on Euroopa õigusaktide kohaselt kohustatud ohtlike ainete riske juhtima. Sellel teemal on tööandjate ja töötajate käsutuses väga palju materjale, kuid töötajate tervise kaitseks tuleb neid ka järgida.

Kampaania põhieesmärk oli teadvustada riske ning soodustada meetmete võtmist, et vähendada ohtlike ainete kasutamise terviseriske.

Ohtlike ainete töökohal ohutu haldamise lisateave

2002. aasta kampaania „Töö ja stress“

Stressi tõttu kaotatakse igal aastal miljoneid tööpäevi.

Liiga paljud töötajad kannatavad vaikides ja liiga paljud ettevõtjad ei mõista, kui palju kahjustab stress nende äritulemusi.

Kampaania keskendus tööstressi ennetamisele ja ohjamisele.

Töökoha psühhosotsiaalsete riskide ja stressi lisateave

2001. aasta kampaania „Edu on õnnetuse puudumine“

Igal aastal hukkub Euroopa Liidus tööõnnetuste tagajärjel tuhandeid inimesi ning juhtub miljoneid selliseid tööõnnetusi, mille tõttu puudutakse töölt kauem kui kolm päeva.

Probleem on eriti terav väikestes ja keskmistes ettevõtetes.

Kampaania keskendus tööõnnetuste ennetamisele.

Teema lisateave: OSHwiki

2000. aasta kampaania „Ütle lahti luu- ja lihaskonna vaevustest!“

Luu- ja lihaskonna vaevused on ühed sagedaimad kutsehaigused, mis mõjutavad miljoneid Euroopa töötajaid kõigis majandusvaldkondades ning lähevad tööandjatele maksma miljardeid eurosid.

Olemasolevate tervishoiu- ja ohutuseeskirjade ning hea tava suuniste järgimisega saaks sellest probleemist suurt osa ennetada või vähendada.

See oli EU-OSHA esimene kampaania, mis keskendus tulemuslikule luu- ja lihaskonna vaevuste riskide juhtimisele.

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste lisateave