Tekkivad riskid

Töö ja töökohad on uute tehnoloogiate, ainete ja tööviiside, tööjõu ja tööturu struktuuri muudatuste ning värbamise ja töö organiseerimise uute viiside tõttu pidevas muutuses. See võib tekitada töötajate ohutusele ning tervisele uusi ohte ja väljakutseid. Uute ohutute ja tervislike töökohtade tagamiseks peab neid tooma esile ja nendega tegelema.

Üks EU-OSHA põhieesmärgist on tuvastada ja pakkuda neid uusi ning kujunevaid tööohutuse- ja tervishoiu (OSH) ohte hõlmavaid usaldusväärseid ja ülikvaliteetseid andmeid, mis sobib poliitikakujundate ja teadlaste vajadustega ning mis võimaldavad neil tegutseda õigeaegselt ja tõhusalt.

Seetõttu EU-OSHA Euroopa Riskiseirekeskus kogub ja uurib uuringutel ning asjatundjate konsulteeringutel põhinevaid andmeid, mis hõlmavad töökohtade ning töötajate ohutust ja tervist mõjutavaid trende ja asjakohaseid tegureid. See toodab EL ja riiklikele poliitikakujundajatele, sotsiaalsetele partneritele, teadlastele ja tööpakkujatele suunatud aruteludokumente, aruandeid, kokkuvõtteid ja kujutisi, et pakkuda neile teavet ja vahendeid uute ja kujunevate väljakutsete tõhusaks kõnetamiseks.

Lõppeesmärk on tõsta teadlikkust erinevate muudatuste, sealhulgas tehnoloogiliste, sotsiaalsete, poliitiliste ja majanduslike muudatuste, võimalikkust mõjust Euroopa töötajate ohutusele ja tervisele ning julgustada tulevaste tööohutuse- ja tervishoiu väljakutsete õigeaegset ennetamist, mis tagab uued ohutud ja tervislikud töökohad.

Kujunevate ohtude tuvastamine

Tulevik

EU-OSHA on käivitanud mitmeid tuleviku-uuringuid, mis hindavad uute tehnoloogiate, tööviiside ja sotsiaalsete muutuste võimalikke mõjusid töötajate ohutusele ja tervisele. Projektide eemärk pole mitte ainult tuvastada uusi ohte nende kujunemise ajal, vaid ka tööohutust- ja töötervishoidu mõjutada võivate muudatuste ette nägemiseks.

EU-OSHA tuleviku-uuringud põhinevad mitmetel meetoditel, sealhulgas kirjanduslikel ülevaadetel, konsulteerimisel asjatundjatega ja olukordade loomisel. EU-OSHA korraldab teadmiste kogumiseks, tulemuste leviku aitamiseks ja arutelu elavdamiseks töötubasid.

Selle tööprogrammi eesmärk on teavitada poliitikakujundajaid ning aidata seada tegevustele ja uuringutele eesmärke. Tuleviku-uuringud võivad märkimisväärselt mõjutada poliitikat, näiteks võivad nad poliitikakujundajatel jõuda uuenduslikele lahendustele ning need julgustavad pikaajalisi strateegilisi lähenemisi.

Ülevaadete sarjas on juba käsitletud selliseid teemasid nagu keskkonnahoidlikud töökohad ja IKT/digiüleminek, ringmajandus ja kliimamuutused.

Lisaks vaadeldakse põllumajanduse ja metsanduse tuleviku teemalises sektoriväljaannete sarjas uusi ja tekkivaid võimalusi ja riske. 

Asjatundjate aruteludokumendid

EU-OSHA avaldab asjatundjate aruteludokumente, et algatada OSH asjatundjate ja EL poliitikakujundajate seas arutelu töö tuleviku ning tööohutuse- ja töötervise kujunevate probleemide üle. Nendes dokumentides tehtud järeldused sageli viitavad lisauuringutele ja lisategevustele.

Ülevaadete sari hõlmab juba massiotsinguid, robootikat, võimekust tõstvaid erguteid, 3D-printimist, seiretehnoloogiat ja e-jaemüügi sektorit.

Uurige kõiki kujunevaid ohte käsitlevaid asjatundjate aruteludokumente