You are here

Ohtlikud ained

Dangerous substances. Two female workers in a laboratory

Peaaegu kõigis töökohtades leidub ohtlikke aineid – keemilisi või bioloogilisi vedelaid, gaasilisi või tahkeid aineid, mis ohustavad töötajate tervist või ohutust. Euroopas puutuvad miljonid töötajad kokku keemiliste ja bioloogiliste mõjuritega, mis võivad neid kahjustada.

Tegelikult peavad 15% ELi töötajatest käsitsema osana oma tööst ohtlikke aineid, ja veel 15% on teatanud, et hingavad töökohal sisse suitsu, aure, pulbreid või tolmu.

Mõned väga ohtlikud ained – nagu asbest, mis põhjustab kopsuvähki ja muid surmaga lõppevaid hingamisteede haigusi – on nüüdseks keelatud või range kontrolli all. Teisi ohtlikke aineid kasutatakse aga endiselt ulatuslikult ja nendega kaasnevate riskide nõuetekohase juhtimise tagamiseks on vastu võetud õigusaktid.

Terviseohud

Terviseprobleemid, mida võib põhjustada ohtlike ainetega töötamine, ulatuvad kergest silma- ja nahaärritusest raskete tagajärgedeni, nagu sünnidefektid ja vähktõbi. Toime võib olla akuutne või pikaajaline; mõne aine toime võib olla kumulatiivne. Mõned kõige tavalisemad ohud on:

Bioloogilised mõjurid

Mitmes sektoris on leitud baktereid, viiruseid, seeni ja parasiite. Tavaliselt ei ole need nähtavad, mis tähendab, et neist tulenevatele riskidele ei pöörata alati tähelepanu.

Ohtlike bioloogiliste mõjuritega on eriti suur oht kokku puutuda järgmiste sektorite töötajatel:

 • tervishoid
 • põllumajandus
 • veterinaarmeditsiini teenused
 • puhastus- ja hooldustööd
 • heitvee- ja jäätmekäitlus
 • aiandus
 • laboritöö

Lisateave:

Muud bioloogilisi mõjureid käsitlevad väljaanded

Tekkivad riskid

Uus tehnoloogia, laienevad sektorid ja töökorralduse muudatused võivad põhjustada suuremat bioloogiliste või keemiliste mõjurite riski. Näiteks keskkonnasektoris võib uuenduslik tehnoloogia kätkeda vähe tuntud riske. Või teine näide: üha rohkem töötajaid puutub kokku ohtlike ainetega teenindussektori sellistes valdkondades nagu koduhooldus ja jäätmekäitlus, kus kokkupuuted on eri liiki, kuid teadlikkus neist ohtudest on väike. Praegu on tähtsam kui kunagi varem, et tööandjad ja töötajad teaksid võimalikke riske ja võtaksid ennetusmeetmeid.

Lisateave tekkivate riskide, keskkonnahoidlike töökohtade ja nanomaterjalide kohta

Rohkem teavet tekkivate riskide kohta:

Nõuanded tööandjatele

Töötajate kaitsmiseks ohtlike ainete eest tuleb kõigepealt teha riskihindamine. Seejärel tuleb võtta meetmeid, et riske kõrvaldada või muuta võimalikult väikseks. Lõpuks tuleb pidevalt jälgida olukorda ja hinnata võetud meetmete tõhusust.

Liikmesriigid on välja töötanud mitu mudelit, mis aitavad väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel riske hinnata. Lisateave ohtlike ainetega seotud riskide juhtimise kohta on OSHwiki veebilehel.

Tööandjad peavad mõtlema ka kõigile kergesti haavatavatele rühmadele, nt noortele, rasedatele või imetavatele emadele, kelle erikaitse on seadusega ette nähtud.

Ennetusmeetmed

Euroopa õigusaktides on kindel meetmete hierarhia, mida tööandjad peavad ohtlike ainete riskiohjeks järgima. Kõige tähtsamad riskiohjemeetmed on aine kasutamise lõpetamine ja aine asendamine.

Hea teabevahetus

Töötajate ohutuse tagamiseks tuleb neid teavitada:

 • tööandja riskihindamise tulemustest
 • ohtudest, millega nad kokku puutuvad, ja nende mõjust
 • mida nad peavad tegema enda ja teiste ohutuse tagamiseks
 • kuidas kontrollida ja märgata vigu
 • kellele tuleb probleemidest teatada
 • kõikidest kokkupuute- või tervisekontrollide tulemustest
 • hooldustöödel võetavatest ennetusmeetmetest
 • esmaabi- ja hädaolukorra protseduuridest

Lugege EU-OSHA e-fakti ohtlike ainete ja eduka teabevahetuse kohta töökohal.

Õiguslikud tagatised

Seaduse kohaselt peavad ELi tööandjad kaitsma oma töötajaid töökohal ohtlike ainete tõttu tekkivate kahjustuste eest. Tööandjad peavad tegema riskihindamise ja selle kohaselt tegutsema. Samuti on neil kohustus teavitada töötajaid ohtlikest ainetest ja ohtlikest kõrvalsaadustest ning neid selles valdkonnas koolitada. Kokkuvõtted ELi asjaomastest õigusaktidest.

Tööohutust ja töötervishoidu käsitlevad ELi õigusaktid on üle võetud liikmesriikide õigusaktidesse, kuid peale selle on liikmesriikidel õigus lisada töötajate kaitseks uusi või rangemaid sätteid. Seepärast on tähtis, et ettevõtted tunneksid iga asjaomase riigi konkreetseid õigusakte.

Lähem teave