Luu- ja lihaskonna vaevused

Image
Musculoskeletal disorders. Woman being treated for musculoskeletal disorders

Luu- ja lihaskonna vaevused on üks kõige tavalisemaid tööga seotud terviseprobleeme. Euroopas mõjutavad need miljoneid töötajaid ja lähevad tööandjatele maksma miljardeid eurosid. Luu- ja lihaskonna vaevuste vastu võitlemine aitab parandada töötajate elu, kuid see on mõistlik ka äritegevuse seisukohast.

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused mõjutavad enamasti selga, kaela, õlgu ning üla- ja alajäsemeid. Need on näiteks kõik liigeste või muude kudede kahjustused ja seonduvad vaevused. Terviseprobleeme võib olla mitmesuguseid, alates kergest valust kuni raskete haigusteni, mille tõttu on vaja haiguspuhkust või haiglaravi. Kui vaevused on kroonilised, võib tekkida ka puue ja vajadus töötamisest loobuda.

Luu- ja lihaskonna vaevuste põhjused

Enamik tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi tekib aja jooksul. Luu- ja lihaskonna vaevusi tekitavad tavaliselt koos mitu riskitegurit, näiteks füüsikalised ja biomehaanilised tegurid, organisatsioonilised ja psühhosotsiaalsed tegurid ning isiklikud tegurid.

Füüsikalised ja biomehaanilised riskitegurid võivad olla järgmised:

 • Raskuste käsitsi teisaldamine, eriti koos kummardumise ja pööramisega
 • Korduvad või jõulised liigutused
 • Ebamugav ja jäik tööasend
 • Vibratsioon, puudulik valgustus või külm töökeskkond
 • Kiire töötempo
 • Pikaajaline samas asendis istumine või seismine

Organisatsioonilised ja psühhosotsiaalsed riskitegurid võivad olla järgmised:

 • Suur töökoormus ja väike autonoomia
 • Puhkepauside või tööasendi muutmise võimaluse puudumine
 • Kiire töötempo, sh uute tehnoloogiate kasutuselevõtu tõttu
 • Pikk tööaeg või vahetustega töö
 • Kiusamine, ahistamine ja diskrimineerimine töökohal
 • Rahulolematus tööga

Üldiselt võivad kõik organisatsioonilised ja psühhosotsiaalsed tegurid (eriti kui nendega kaasnevad füüsikalised riskid) põhjustada stressi, väsimust, ärevust ja muid reaktsioone, mis omakorda suurendavad luu- ja lihaskonna vaevuste riski.

Isiklikud riskitegurid võivad olla järgmised:

 • Varasemad terviseprobleemid
 • Füüsiline suutlikkus
 • Elustiil ja harjumused (nt suitsetamine, vähene kehaline koormus)

Riskihindamine

Universaalseid lahendusi ei ole. Mõnikord on ebatavaliste või raskete probleemide korral vaja küsida nõu ekspertidelt. Paljud lahendused on lihtsad ja odavad: näiteks saab kaupu teisaldada käruga või muuta esemete paigutust töölaual.

Luu- ja lihaskonna vaevuste vastu võitlemiseks tuleb tööandjatel ühendada mitu tegevust:

 • Riskihindamine: kasutage terviklikku lähenemisviisi, hinnates ja analüüsides hoolikalt kõiki põhjusi (vt eespool). Oluline on mõelda töötajatele, kellel võib olla suurem luu- ja lihaskonna vaevuste risk. Prioriteet on riskide kõrvaldamine, aga ka töö kohandamine töötajatele.
 • Töötajate osalemine: kaasake töötajad ja nende esindajad võimalike probleemide ja lahenduste aruteludesse.

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise lisateave

Ennetamise tegevuskava

Pärast riskihindamise lõppu tuleks koostada loend meetmetest (prioriteetsuse järjekorras) ja nende rakendamises osalevatest töötajatest ja nende esindajatest. Meetmed peaksid keskenduma esmaennetusele ja võimalike vigastuste raskuse minimeerimisele. Kindlasti tuleb tagada, et kõik töötajad saaksid tööohutuse ja töötervishoiu teavet, õpet ja koolitust ning oskaksid konkreetseid ohte ja riske ennetada.

Meetmed võiksid hõlmata järgmisi valdkondi:

 • Töökoha planeering: muutke töökoha planeeringut, et parandada tööasendit
 • Töövahendid: tagage, et need oleksid ergonoomilised ja tööülesannete jaoks sobivad
 • Tööülesanded: muutke töömeetodeid või töövahendeid
 • Töökorraldus: kavandage töö nii, et vältida korduvat tööd või pikaajalist töötamist ebamugavas asendis. Kavandage puhkepause, roteerige tööülesandeid või jaotage töö ümber
 • Organisatsioonilised tegurid: töötage välja luu- ja lihaskonna vaevuste poliitika, mis aitaks parandada töökorraldust ja psühhosotsiaalset keskkonda töökohal ning hoida luu- ja lihaskonna tervena

Ennetusmeetmed peaksid arvesse võtma ka töövahendite tehnoloogilisi muutusi, tööprotsesside digiteerimist ja töökorralduse seonduvad muutusi.

Juhtkonna lähenemisviis luu- ja lihaskonna vaevustele peab hõlmama ka tervisekontrolli, tervise edendamist ning luu- ja lihaskonna vaevustega töötajate rehabiliteerimist ja taasintegreerimist.

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi käsitlevad teadusuuringud

EU-OSHA korraldas mitmeaastase tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi käsitleva tööohutuse ja töötervishoiu ülevaateprojekti. Eesmärk oli uurida tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevustega seonduvaid probleeme, parandada arusaama teemast ning tuvastada tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste tõhusad ennetusmeetodid. Projektis analüüsiti ka poliitikaid ja töökohal võetavaid meetmeid, mis aitavad ennetada tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi ning soodustavad krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega toimetulekut, sh toetades töötajate tööle naasmist ja rehabilitatsiooni. Tööohutuse ja töötervishoiu ülevaateprojekt keskendub poliitikakujundajate ja teadlaste vajadustele ning täiendab 2020.–2022. aasta tervislike töökohtade kampaaniat.

Euroopa õigusaktid

Euroopa direktiivides, ELi tööohutuse ja töötervishoiu strateegiates, liikmesriikide õigusaktides ning hea tava suunistes tunnistatakse juba luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise tähtsust.

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste riske reguleerib tööohutuse ja töötervishoiu raamdirektiiv, mille eesmärk on kaitsta töötajaid tööga seotud riskide eest üldiselt ja millega on kehtestatud tööandja kohustus tagada tööohutus ja töötervishoid. Teatud luu- ja lihaskonna vaevustega seotud riske käsitlevad konkreetsed direktiivid, eelkõige raskuste käsitsi teisaldamise direktiiv, kuvaridirektiiv ja vibratsioonidirektiiv. Töövahendite kasutamise direktiivis käsitletakse asendeid, milles töötajad töövahendeid kasutavad, ja selgitatakse, et tööandjad peavad arvestama tööohutuse ja töötervishoiu miinimumnõuete täitmiseks ergonoomikapõhimõtteid.

EU-OSHA jälgib luu- ja lihaskonna vaevuste esinemist, põhjusi ja ennetamist. Samuti toetab EU-OSHA hea tava jagamist.