Psühhosotsiaalsete riskide ja vaimse tervise uuringud

© fizkes - stock.adobe.com

Tuginedes oma varasemale psühhosotsiaalseid riske käsitlevale tegevusele, st asjakohastele projektidele, mis käsitlevad digiüleminekut ning luu- ja lihaskonna vaevusi, korraldab EU-OSHA uuringuprojekti 2022–2025, et anda usaldusväärset ja põhjalikku teavet tööga seotud psühhosotsiaalsete riskide ja vaimse tervise kohta töökohal, et toetada poliitikat, ennetamist, teadlikkuse suurendamist ja tavasid. See tegevus vastab ka paralleeltegevusele tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande sektoris.

Uuring on aluseks EU-OSHA tervislike töökohtade kampaaniale 2026–2028, mis keskendub vaimse tervise ja psühhosotsiaalsete riskide vähendamisele töökohal uutes ja tähelepanuta jäetud ametirühmades, sektorites ja valdkondades.

Tegevus toetab ka Euroopa Komisjoni meedet „Vaimset tervist käsitlev uus terviklik lähenemisviis“.

 

Tegevuse eesmärgid on järgmised:

  • kasutada olemasolevaid uuringuid ja uusi andmeid, et parandada arusaamist psühhosotsiaalsete riskide põhjustest ja tõhusatest ennetusmeetoditest eri sektorites, ametites ja rühmades;
  • tuvastada edukad algatused, millega ennetatakse ja vähendatakse tööga seotud psühhosotsiaalseid riske ning edendatakse laia sihtrühma seas vaimset tervist töökohal;
  • parandada teadmisi ja ergutada arutelu riikliku tasandi poliitika ja ennetusmeetmete üle poliitikakujundajate ning töötervishoiu ja -ohutuse spetsialistide seas.

Uuringuülesanded hõlmavad kirjanduse läbivaatamist, andmete kogumist ja analüüsi, parimate tavade kindlakstegemist, juhtumiuuringuid, praktilisi vahendeid ja teadlikkuse suurendamise materjale.

 

Projekt hõlmab järgmisi uuringuvaldkondi:

 

faktid ja arvud tööga seotud psühhosotsiaalsete riskide kohta.

Vajame teavet tööga seotud psühhosotsiaalsete riskide levimuse ja kulude kohta kogu Euroopas, et toetada poliitikakujundajaid ELi ja riikide tasandil, et paremini suunata nende vahendeid ja meetmeid. See uuringuvaldkond hõlmab 2022. aasta uuringu „Eurobaromeetri kiiruuring –uuring OSH Pulse“ ja uuringu ESENER tulemusi. Eraldi uuringutes koondatakse ja analüüsitakse asjakohastest ja usaldusväärsetest ametlikest allikatest pärit andmeid, et parandada arusaamist tööga seotud psühhosotsiaalsete riskide levimusest ja algpõhjustest. 

 

Tööga seotud psühhosotsiaalsete riskide juhtimise poliitika ja tavad

Selles uuringuvaldkonnas uuritakse, kuidas eri liikmesriigid lähenevad tööga seotud psühhosotsiaalsete riskide ennetamisele, kirjeldades valitud liikmesriikide võetud meetmeid ning selgitades välja edutegurid ja probleemid. 

 

Sektorid ja mitmekesisus / haavatavad rühmad 

Tööga seotud psühhosotsiaalsed riskid on mõnede ametite korral eriti murettekitavad. Vähem tähelepanu pööratakse teatud töötajarühmadele, kellel võivad olla eriprobleemid.  Selle valdkonna uuringutes käsitletakse psühhosotsiaalsete riskide mõju teatud sektorites ja ametitel ning nendega seotud ennetustavasid. See hõlmab madala sotsiaalmajandusliku staatusega töötajaid ning ehitus- ja põllumajandussektorit. 

 

Psühhosotsiaalsed riskid ja tervis

Psühhosotsiaalsed riskid tulenevad töö halvast kavandamisest, korraldusest ja haldusest ning halvast sotsiaalsest töökeskkonnast, mis võib viia negatiivsete psühholoogiliste, füüsiliste ja sotsiaalsete tulemusteni. Selle valdkonna uuringud hõlmavad psühhosotsiaalsete riskide ja tervisealaste teadmiste parandamist.

 

Vägivald ja ahistamine

Selle valdkonna uuringud hõlmavad patsientide, klientide ja muude üldsuse liikmete kogetavat kolmandate isikute poolset vägivalda, kiusamist ja ahistamist töökohal ning seoseid tööohutuse ja -tervishoiu ning koduvägivalla vahel. 

 

Tööle naasmine ja vaimse tervise häirega töötaja toetamine 

Selle valdkonna uuringud pakuvad häid tavasid, kuidas toetada inimesi, kellel on tööga seotud või mitteseotud vaimse tervise häire, et nad saaksid tööle jääda või pärast haiguspuhkust edukalt tööle naasta.

 

Suunised ja vahendid

Selles osas pakutakse vahendeid psühhosotsiaalsete riskide juhtimiseks.