Naiste tööohutus ja töötervishoid

Image
Women and health at work. Female worker at the workplace

Mehed ja naised on bioloogiliselt erinevad (bioloogilised sooerinevused), samuti on erinevad nende tööd, töötingimused ning ühiskonna suhtumine (sotsiaalsed sooerinevused).

Need erinevused võivad mõjutada seda, mis ohtudega mehed ja naised tööl kokku puutuvad ning kuidas neid ohte saab hinnata ja piirata. Sel põhjusel uurib EU-OSHA naiste tööohutuse ja töötervishoiu probleeme ning levitab nende teavet.

Erinevused, mis võivad mõjutada tööohutust ja töötervishoidu

Teatud erinevuste tõttu puutuvad eri soost töötajad kokku eri riskidega. Naised:

  • töötavad teatud sektorites ja teatud elukutsetel;
  • peavad tasakaalustama töö- ja eraelu kohustusi;
  • on järelevalve- ja juhtimistasandil alaesindatud;
  • on meestest füüsiliselt erinevad, kuigi naistevahelised erinevused (nt füüsiline jõud) on sageli suuremad kui erinevused meestega;
  • töötavad elukutsetel, mida sageli peetakse ekslikult ohutuks ja lihtsaks.

Tööohutuses ja töötervishoius jäävad sellised erinevused sageli märkamata. Peale selle alahinnatakse sageli naiste töökoormust ja tööstressi riske. EU-OSHA eesmärk on juhtida nendele erinevustele tähelepanu ning aidata parandada tööohutust ja töötervishoidu valdkondades, mis mõjutavad naisi kõige enam.

Mida saavad teha tööandjad?

Tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes sugudevaheliste erinevuste arvestamine tähendab, et tööandjad arvestavad mees- ja naissoost töötajate erinevusi.

Tööandjad saavad teha järgmist:

  • Võtta eesmärgiks muuta töö kõigi jaoks ohutumaks ja lihtsamaks
  • Arvestada riskihindamisel sooküsimusi
  • Lähtuda tegelikult tehtavast tööst ning vältida oletusi, kes on ohustatud ja miks
  • Pakkuda paindlikku tööaegu
  • Kaasata naised tööohutuse ja töötervishoiu otsuste tegemisse.

Selline lähenemisviis on kasulik peale naiste ka kõigi töötajate jaoks.

Tööandjatele suunatud EU-OSHA teabelehed: sooküsimused ja riskihindamine.

EU-OSHA roll

Põhieesmärk on aidata tagada, et sooküsimusi arvestatakse tegevuspõhimõtete väljatöötamisel ja otsustamisel nii töökohal kui ka Euroopa Liidu tasandil. EU-OSHA tegeleb aktiivselt sooliste riskide ja suundumuste uurimisega. Muu hulgas keskendutakse uurimistegevuses sektoritele, kus naised töötavad (nt puhastus- ja koristusteenused) ning riskidele, millega puutuvad kokku eelkõige naised. Samuti oleme soolist aspekti arvestanud muudes uurimisvaldkondades või selle nendesse lõiminud.

Pakume vahendeid ja nõuandeid, mis aitavad tööandjatel koostada ja korraldada sugudevahelisi erinevusi arvestavaid riskihindamisi.

Tutvuge ka EU-OSHA uurimisvaldkonnaga „Naiste tööohutuse ja töötervishoiu uued riskid ja suundumused” ning riskihindamiste hea tava suuniste ja vahenditega.