Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring (ESENER)

EU-OSHA uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring (ESENER) on ulatuslik uuring, milles analüüsitakse, kuidas juhitakse Euroopa töökohtadel ohutuse ja tervishoiuga seotud riske.

Tuhandetele Euroopa ettevõtetele ja organisatsioonidele saadetakse küsimustik järgmistel teemadel:
  • üldised ohutus- ja terviseriskid töökohal ning nende juhtimine;
  • psühhosotsiaalsed riskid, nagu stress, kiusamine ja ahistamine;
  • tööohutuse ja töötervishoiu juhtimist soodustavad ja takistavad tegurid;
  • töötajate osalemine ohutus- ja tervishoiumeetmetes.

Küsimustike vastuseid täiendavad tugianalüüsid, sealhulgas spetsiifilisi teemasid käsitlev põhjalike uuringute seeria. Neis uuringutes kasutatakse põhitulemuste paremaks tõlgendamiseks kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid uurimismeetodeid.

ESENER-3 (2019)

Kolmas Euroopa ettevõtete uute ja tekkivate riskide uuring (ESENER-3) toimus 2019. aastal. Uuring hõlmas üle 45 000 iga suurusega ja igast sektorist pärit ettevõtte 33 Euroopa riigist. 

Nüüd on avaldatud esimesed tulemused. 2020. aastast on kättesaadavad ka täiendavad aruanded ja andmete visualiseerimisvahend.

ESENER-2 (2014)

ESENERi teise etapi küsitlustööd toimusid 2014. aasta suvel ja sügisel. Uuring annab hindamatu ajakohase ülevaate selle kohta, kuidas töökohal esinevaid riske, eeskätt uusi ja tekkivaid riske üle Euroopa juhitakse.

Uutele ja tekkivatele riskidele keskendumine tähendab seda, et vastused toovad esile tööohutuse ja töötervishoiu väheuuritud ja üha olulisemaks muutuvad valdkonnad, nagu psühhosotsiaalsed riskid, mis on Euroopa töökohtades kasvav mureallikas.

2014. aasta uuring on esimesest uuringust üksikasjalikum ja laiahaardelisem, valimid on poole suuremad ning kolmes riigis on valimeid veelgi enam laiendatud. Esmakordselt hõlmab ESENER-2 ka 5–10 töötajaga mikroettevõtjaid ja põllumajandusettevõtjaid. 2009. aastal osalenud 31 riigile lisandus viis uut riiki: Albaania, Island, Põhja-Makedoonia, Montenegro ja Serbia.

Muu hulgas käsitleti järgmisi teemasid:

  • luu- ja lihaskonna vaevused;
  • tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise korraldus;
  • lähenemisviisid töötajate tööohutuses ja töötervishoius osalemisele.

ESENER pakub poliitikakujundajatele ja teadlastele äärmiselt vajalikke riikide ja Euroopa tasandi andmeid. See on ainus Euroopa Liidu tasandi teabeallikas selle kohta, kuidas tööohutust ja töötervishoidu ettevõtetes juhitakse. ESENER täidab olulist rolli, aidates EU-OSHA-l pakkuda riikideüleselt võrreldavat teavet, mis edendab poliitikakujundamist tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas.

Uuringu interaktiivse tulemustabeli abil saate ESENERi andmeid visualiseerida ja jagada.

Praegu on kättesaadavad:

Selle laiahaardelise uuringu tugianalüüsid hõlmavad järgmisi valdkondi (ja järgmisi väljundeid):

ESENER 2014 andmekogum on kättesaadav Essexi ülikooli Ühendkuningriigi andmearhiivi (UKDA) ja sotsiaalteaduste instituudi GESIS kaudu.

ESENER-1 (2009)

2009. aastal korraldatud esimese ESENER-uuringu raames tehti ligi 36 000 intervjuud juhtide ning tööohutus- ja töötervishoiuvaldkonna esindajatega. Hõlmatud olid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, samuti Türgi, Norra ja Šveits – kokku 31 riiki. Intervjueeritud isikud töötasid vähemalt kümne töötajaga organisatsioonides avalikust või erasektorist.

Uuringu interaktiivsetulemustabeli abil saate ESENERi andmeid visualiseerida ja jagada.

Tutvuge peamiste järeldustega

  • Uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring (ESENER) – tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine (2010): ülevaatlik aruanne inglise keeles ja kokkuvõte 24 keeles

Samuti saate alla laadida korduvanalüüsi tulemused

Muud tööohutuse ja töötervishoiu uuringud ning statistilised andmed


ESENER 2009 andmekogum on kättesaadav Essexi ülikooli Ühendkuningriigi andmearhiivi (UKDA) ja sotsiaalteaduste instituudi GESIS kaudu.