Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste teadusuuringud

Image

2017. aastal alustas EU-OSHA tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevusi käsitlevat neli aastat kestvat teadustegevust, mis kestab 2020. aasta lõpuni. Selle teadustegevusega juhatatakse sisse EU-OSHA 2020.–2022. aasta tervislike töökohtade kampaania, milles keskendutakse luu- ja lihaskonna vaevustele.

Tegevuse eesmärk on edendada ja toetada luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamist ning krooniliste tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevustega tegelemist töökohas. See saavutatakse, selgitades välja hea tava, parandades teadlikkust sellest ning pakkudes sellekohaseid suuniseid riiklikele ametiasutustele, tööandjatele ja valdkonna tasandi organisatsioonidele.

Tegevuse eesmärgid on järgmised:

 • kasutada olemasolevaid teadusuuringuid ja uusi andmeid selleks, et paremini mõista luu- ja lihaskonna vaevuste algpõhjusi mitmesugustes sektorites ja eri elukutsete puhul;
 • leida edukad luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise ja nendega toimetuleku algatused ning tutvustada neid laiale avalikkusele;
 • edendada poliitikakujundajate ning tööohutus- ja töötervishoiuspetsialistide arutelu, kuidas toetada riigi tasandi ennetusmeetmeid;
 • edendada luu- ja lihaskonna vaevustega töötajate edukat pikaajalist taasintegreerimist, selgitades välja selleks tõhusad kavad ja meetmed.

Uuringutegevus hõlmab kirjanduse läbivaatamist, andmete kogumist ja analüüsi, juhtumiuuringuid ning parima tava, praktiliste vahendite ja koolitus- ja teadlikkuse suurendamise materjalide kindlakstegemist.

Projektidel ja muudel tegevustel on palju suundi. 

 

Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamise teadusuuringud, poliitika ja tavad

Tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevused on jätkuvalt suur probleem, kuigi kõigil tasanditel on nende ennetamisesse on investeeritud aastakümneid. Selles projektis uuritakse, miks see nii on, ja soovitatakse probleemi lahendamiseks uusi lähenemisviise, eriti järgmisi:

 • parandada arusaama tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste tekkivatest riskidest ja neid soodustavate teguritest;
 • selgitada välja seotud probleemid;
 • selgitada välja poliitika- ja töökoha tasandi praeguste strateegiate lüngad;
 • uurida töökohal sekkumise ja riskihindamise tõhusust ja kvaliteeti.

Põhiaruanded ja seonduvad väljaanded

Luu- ja lihaskonna vaevused: ülevaade faktidest ja arvandmetest

Et toetada ELi ja liikmesriikide tasandi poliitikakujundajaid, on vaja täpset ülevaadet luu- ja lihaskonna vaevuste levimusest, nendega seotud kuludest ja demograafilistest andmetest kogu Euroopas.

Projekt tagab selle, koondades ja analüüsides asjakohastest ja usaldusväärsetest ametlikest allikatest pärit andmeid, et parandada meie arusaama luu- ja lihaskonna vaevuste aluspõhjustest. See lihtsustab ja motiveerib suurema arvu paremini suunatud poliitikavahendite väljatöötamist ELi ning liikmesriikide tasandil.

Samuti on projekti eesmärk soodustada töökoha uute ja tekkivate riskide varasemat tuvastamist, mis võimaldaks õigeaegsemat ja tõhusamat sekkumist.

Krooniliste luu- ja lihaskonna vaevustega töötamine

Töötervishoiul ja tööohutusel on oma roll selles, et aidata valulike luu- ja lihaskonna vaevustega töötajatel töötamist jätkata ning tagada, et töötamine ei halvendaks nende olukorda. Selle saavutamiseks selgitatakse välja ja hinnatakse sobivaid kohandusi, mis võimaldavad töötajatel oma töökohal jätkata.

See uuring tugineb eakate töötajate töötervishoiu ja tööohutuse projekti tööle naasmise komponendile. Selle eesmärk on suurendada teadmisi ja parandada juurdepääsu olulisele teabele, et toetada luu- ja lihaskonna vaevustest tingitud valuga inimeste tööhõivet.

Leitakse praktilised lahendused, sealhulgas lihtsad meetmed, et toetada töötamise jätkamist, ja vahendid, et motiveerida töötajaid sümptomitest varakult teatama.

Põhiaruanded ja seonduvad väljaanded

Töökohal kasutatavad koolitusvahendid

Pakutakse kutseõpet ja sissejuhatavat koolitust toetavaid vahendeid ning vahendeid, mida kasutada ohutusteabe infotundides ja töökoha tööohutuse ja töötervishoiu aruteludes. Need põhinevad vahenditel, mis on juba varem toodetud, et aidata õpetajatel viia Napo filme kasutades läbi 7–11aastastele õpilastele suunatud luu- ja lihaskonna vaevusi käsitlevaid klassiruumi tegevusi.

Napo film „Kergenda kandamit!“ on täielikult pühendatud luu- ja lihaskonna vaevustele ning Napo film „Teekond tervislikku tulevikku“ sisaldab stseene, milles käsitletakse luu- ja lihaskonna vaevusi. Filmides sisaldab iga asjakohane stseen koolitustegevust koos õppe-eesmärkide ja tegevuse ülevaatega. Materjalid on eriti sobivad aruteludeks või rühmatööks pärast Napo filmi vaatamist.

Ühtlasi pakutakse projektis n-ö olukorrakaarte, milles kirjeldatakse luu- ja lihaskonna vaevustega seotud tegelikke olukordi töökohas ning mis samuti sobivad suurepäraselt rühmaaruteludeks. Iga kaart annab piisavalt teavet, et olukorra probleemi ja selle konteksti mõista, lastes osalejatel üheskoos lahendusi uurida. 

Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetusvahendite komplekt

Koostatakse praktiliste vahendite komplekt, et suurendada teadlikkust luu- ja lihaskonna vaevustest ning toetada nende ennetamist töökoha tasandil.

Projekti põhiväljund on avalikkusele juurdepääsetav andmebaas, mis sisaldab linke olemasolevatele luu- ja lihaskonna vaevusi käsitlevatele vahenditele kogu Euroopas:

 • väljaanded
 • juhtumiuuringud
 • juhendid
 • praktilised vahendid
 • audiovisuaalsed materjalid

Põhiaruanded ja seonduvad väljaanded

Tööjõu mitmekesisus ning luu- ja lihaskonna vaevused

Euroopa tööjõud muutub üha mitmekesisemaks järgmistel põhjustel:

 • rändajatest ja pagulastest töötajate sissevool;
 • rändajate teise põlvkonna töötajate kasvav arv;
 • rohkem naisi tööturul;
 • rohkem eakaid töötajaid tänu aktiivse vananemise poliitikale;
 • LGBTI-töötajate parem nähtavus ja suurem osalus;
 • puudega töötajate suurem osalus.

Nende rühmade töötingimused on sageli keskmisest halvemad. Nad töötavad sageli teatavates sektorites või teatavatel ametikohtadel, mida seostatakse halbade töötingimuste, luu- ja lihaskonna vaevuste tekkimise suurema riski ning suurema tervisemõjuga.

Selle projekti raames esitatakse tõendeid luu- ja lihaskonna vaevuste ja tööjõu mitmekesisuse vaheliste seoste kohta ning määratakse hea tava selles valdkonnas, keskendudes rändajatest töötajatele, naissoost töötajatele ja LGBTI-töötajatele.

Põhiaruanded ja seonduvad väljaanded

Luu- ja lihaskonna tervis ning tulevased töötajad

EU-OSHA teeb tihedat koostööd võrgustikuga ENETOSH, et koguda teavet noorte sihtrühma luu- ja lihaskonna vaevusi käsitlevate teadusuuringute, hea tava ja praktiliste vahendite kohta. Põhiväljundid lisatakse luu- ja lihaskonna vaevuste andmebaasi, mis töötatakse välja luu- ja lihaskonna vaevuste ennetusvahendite komplekti projekti ning tervislike töökohtade kampaania tegevuste raames.

Olemasolevad vahendid

Pikaajaline liikumatu tööasend ning luu- ja lihaskonna vaevused

Üha enam pööratakse tähelepanu luu- ja lihaskonna vaevustele, mis on seotud pikaajalise istumise ja seismisega.

Pikaajalise istumise esinemus on suurenenud (nt kontoritöö), kuid praktilisi ennetusnõuandeid on vähe. Pikaajaline seismine on alaseljavalude ja alajäsemevaevuste tekke riskitegur.

Selle projektiga suurendatakse teadlikkust ja antakse praktilist nõu pikaajalise istumise ja seismise riskide ja nende maandamise kohta.

OSHwiki artiklid

Osalusergonoomika luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamiseks

Osalusergonoomika tähendab, et töötajad, nende juhid ja muud asjakohased osalised selgitavad üheskoos välja tööga seotud ohud, mis võivad põhjustada vigastusi ja terviseprobleeme, ning kõrvaldavad need. Osalejatel soovitatakse selgitada välja ja kõrvaldada oma töökohal esinevad riskid, mis võivad luu- ja lihaskonna vaevusi põhjustada või süvendada.

Riskide näited on ebamugav tööasend ning korduv ja jõudu nõudev töö. See protsess aitab tööandjatel rakendada kõige tõhusamaid lahendusi.

Puuduvad siiski teadlikkus sellest protsessist ja teadmised, kuidas seda praktikas teha. Projektiga pakutakse nende vajaduste täitmiseks teavet ja lihtsaid vahendeid, sealhulgas juhtumiuuringuid.

Psühhosotsiaalsed riskitegurid ning luu- ja lihaskonna vaevused

Tõendid osutavad, et psühhosotsiaalsed riskid ning luu- ja lihaskonna vaevused on omavahel nii tihedalt seotud, et neid on mõistlikum koos käsitleda. Ollakse üksmeelel, et luu- ja lihaskonna vaevuste tekkimist tööl mõjutavad paljud tegurid, eriti füüsilised aspektid (ebamugav tööasend, sundliigutused, korduv töö jne).

Hiljutistes teadusuuringutes on pööratud tähelepanu tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevuste psühhosotsiaalsetele komponentidele, nt rahulolematus tööga, vastuolulised nõudmised, töö vähene kontroll ja puudulik sotsiaalne tugi.

Selle projektiga parandatakse meie arusaama psühhosotsiaalsete riskide ning luu- ja lihaskonna vaevuste vahelistest seostest, pakkudes juhiseid ja hea tava näiteid.

Kaugtöö

Kaugtöö on aidanud ettevõtetel areneda ja üle elada COVID-19 pandeemia, kuid on suurendanud töötajatel luu- ja lihaskonna vaevuste ning vaimse tervise probleemide riski. Selles valdkonnas korraldab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti mitmeid uuringuid, milles vaadeldakse sügavuti seda tööviisi ning selle mõjusid töötervishoiule ja tööohutusele nii töötajate, tööandjate kui ka poliitikakujundajate perspektiivist.

Peamised aruanded, seotud väljaanded ja praktilised tööriistad

OSHwiki artiklid

Valdkondlikud ja temaatilised materjalid

Luu- ja lihaskonna vaevused on eriti suur probleem teatud majandusvaldkondades ja mitme elukutse töötajatel. Luu- ja lihaskonna vaevuste mõju valdkondadele ja elukutsetele on analüüsitud uuringutes, mille tulemused on temaatilistes artiklites ja muudes materjalides.

Seotud väljaanded