Pettuste ja huvide konfliktide ennetamine

EU-OSHA on pühendunud pettuste ennetamise ja avastamise ning pettuste uurimise tingimuste parandamisele ning piisava hüvitamise ja hoiatava mõju saavutamisele proportsionaalsete ja paranduslike karistuste abil, järgides nõuetekohast protsessi.

Pettuste ennetamine

Selleks on agentuur võtnud vastu  tervikliku pettusevastase strateegia, milles määratletakse eri sidusrühmade kohustused.

See on kooskõlas agentuuri finantsmäärusega (artiklid 30 ja 111) ja nõuetega, mis on sätestatud institutsioonidevahelise töörühma tegevuskavas ELi ametite tulevikku käsitleva ühise lähenemisviisi järelmeetmete kohta.

Kasulikud lingid

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine

EU-OSHA on pühendunud väljastatava teabe ja otsuste terviklikkuse tagamisele ning ameti töö ja tegevustega seonduva aruandekohustuse toetamisele. Nendel põhjustel on huvide konflikti ennetamine ja haldamine väga oluline.

Ametisse nimetamisel ja iga 4 aasta järel deklareerivad haldusnõukogu ja juhatuse liikmed huvide konfliktide puudumist kooskõlas ameti huvide konfliktide ennetamise ja haldamise poliitikaga. See teave on kättesaadav veebilehel. Sama nõue kehtib ka välisekspertidele.

Lisaks on läbipaistvuse tagamiseks avaldatud ka tegevdirektori ja kõrgemate ametnike huvide konflikti puudumise deklaratsioonid.

Kasulikud lingid

Ameti huvide konflikti haldamise poliitika

Haldusnõukogu, juhatuse ja nõuanderühmade liikmete huvide konflikti puudumise deklaratsioonid

Tegevdirektori ja kõrgemate ametnike huvide konflikti puudumise deklaratsioonid

Good Practices for the Management Board members at EU-OSHA