Tööohutus ja -tervishoid mikro- ja väikeettevõtetes

©EU-OSHA/David Tijero

Mikro- ja väikeettevõtteid peetakse majanduskasvu, uuenduste, tööhõive ja sotsiaalse lõimumise peamiseks jõuks ja ELi majanduse alussambaks.

Komisjoni soovituses 2003/361/EÜ määratletakse mikro- ja väikeettevõtted järgmiselt:

  • mikroettevõttes on vähem kui 10 töötajat ja aastakäive või bilansimaht ei ületa 2 miljonit eurot.
  • Väikeettevõttes on vähem kui 50 töötajat ja aastakäive või bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot.

2018. aastal oli ELis veidi üle 25 miljoni VKE, millest 93% olid mikroettevõtjad. VKEd moodustasid 99,8% kõigist ELi finantssektorivälistest ettevõtetest, luues 56,4% lisandväärtusest ja 66,6% töökohtadest finantssektorivälistes ettevõtetes.

Allikas: Euroopa VKEsid käsitlev aastaaruanne 2018/2019, lk 11

Milliste probleemidega mikro- ja väikeettevõtted silmitsi seisavad?

Tööohutus ja -tervishoid on mikro- ja väikeettevõtetes tihti halvasti juhitud ning töötajatel on suurem risk sattuda tööõnnetustesse ja kannatada tööga seotud tervisehäirete all.Mikro- ja väikeettevõtted on heterogeensed ja neil puudub ühtne esindus.See tekitab probleeme seoses töötingimuste seire, teadlikkuse tõstmise ning tööohutuse ja -tervishoiu nõuete täitmisega.See küsimus on esmatähtis riiklikes tööohutuse ja töötervishoiu strateegiates, Euroopa Komisjoni strateegilises raamistikus ning Euroopa sotsiaalõiguste samba kontekstis.

Erinevad uuringud, sh EU-OSHA uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring (ESENER) näitavad, et mida väiksem on ettevõte, seda märkimisväärsemad on probleemid tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisel.ESENERi tulemused näitavad siiski ka seda, et mõnes ELi riigis ja sektoris teatavad isegi väga väikesed ettevõtted tööohutuse ja -tervishoiu juhtimise kõrgest tasemest.See annab alust arvata, et õige toetamisega on võimalik tööohutuse ja -tervishoiu juhtimist mikro- ja väikeettevõtetes oluliselt parandada. 

EU-OSHA projekt tööohutuse ja -tervishoiu parandamiseks mikro- ja väikeettevõtetes

EU-OSHA laiaulatusliku projekti „Töötervishoiu ja tööohutuse parandamine mikro- ja väikeettevõtetes“ (2014–2018) eesmärk oli teha kindlaks peamised edutegurid seoses poliitika, strateegiate ja praktiliste lahendustega, et parandada tööohutust ja -tervishoidu Euroopa mikro- ja väikeettevõtetes.

Mida ütlevad meile teadusuuringud tööohutuse ja -tervishoiu kohta mikro- ja väikeettevõtetes?

Projekti esimene etapp näitas, milline on tööohutuse ja -tervishoiuga seotud probleemide ulatus, millega mikro- ja väikeettevõtted kogu Euroopas silmitsi seisavad, ja tõi välja mõned tegurid, mis on tööohutuse ja -tervishoiu halva juhtimise põhjuseks nendes ettevõtetes.Kirjandusülevaade „Tööohutuse ja töötervishoiu kontekst ja korraldus ELi mikro- ja väikeettevõtjates“ juhib tähelepanu „üldisele ja mitmetahulisele ressursipuudusele“, mis toob kaasa selle, et märkimisväärse osa mikro- ja väikeettevõtjate äristrateegia ei vasta nõuetele.Selliste äriühingute peamised tunnused on nõrk majanduslik positsioon; mure majandusliku ellujäämise pärast; tööohutuse ja -tervishoiu investeeringute puudumine; omanike ja juhtide piiratud teadmised, teadlikkus ja pädevus ning hoiakud ja prioriteedid, mis ei toeta tööohutust ja -tervishoidu.

Töökoha perspektiiv

Tööohutuse ja -tervishoiu alaseid hoiakuid ja tavasid mikro- ja väikeettevõtetes uuriti 360 põhjalikus intervjuus, mis toimusid nii töötajate kui ka omanike ja juhtidega.Sagedamini täheldatud hoiakud hõlmasid mitteennetavat lähenemisviisi tööohutusele ja -tervishoiule; ettekujutust, et „terve mõistus“ on piisav tööohutuse ja -tervishoiu meede, ning seisukohta, et riskid on „töö osa“.Siiski leiti ka heade tavade näiteid.

Lugege aruannet „Ohutus ja tervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: töökoha perspektiiv“.

Kas on häid tavasid, millele saame tugineda?

Euroopas on mitmeid näiteid eduka tööohutuse ja -tervishoiu poliitika, edukate strateegiate ja vahendite kohta, mis on suunatud tööohutusele ja -tervishoiule mikro- ja väikeettevõtetes.Enam kui 40 sellist sekkumist on põhjalikult kirjeldatud dokumendis „Tööohutus ja töötervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: poliitikast praktikani – heade näidete kirjeldus".

Häid näiteid uuriti põhjalikumalt, et teha kindlaks, „mis toimib, kelle jaoks ja mis asjaoludel“, sealhulgas vaadeldi nende laiaulatuslikku positiivset mõju ja ülekantavuse potentsiaali.

Lugege aruannet „Poliitikast praktikani: tööohutust ja töötervishoidu toetav poliitika, strateegiad, programmid ja meetmed mikro- ja väikeettevõtetes“, mis uurib ka mikro- ja väikeettevõtetega töötavate tööohutuse ja -tervishoiu vahendajate kogemusi.

Kuidas saame tagada, et tööohutuse ja -tervishoiu poliitika ja sekkumised jõuaksid mikro- ja väikeettevõtetesse?

Projekti üldiseid tulemusi analüüsiti, et anda tõenduspõhiseid soovitusi tõhusamate poliitikaprogrammide ja sekkumiste väljatöötamiseks, mille eesmärk on parandada tööohutust ja -tervishoidu liikmesriikides. Ohutus ja tervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: 3aastase SESAME projekti lõpparuanne juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on:

  • kõikide peamiste reguleerivate osalejate kaasamine;
  • regulatiivsete kontrollide tugevdamine;
  • jätkusuutlike, hõlpsasti kasutatavate ja ülekantavate lahenduste pakkumine;
  • tööohutuse ja -tervishoiu parem integreerimine sektoripõhistesse haridussüsteemidesse;
  • ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide kaasamine selliste poliitikameetmete väljatöötamisse, mis mõjutavad ka mikro- ja väikeettevõtteid;
  • parem tarneahela korraldus.

EU-OSHA aitab mikro- ja väikeettevõtetel hinnata oma töökoha riske

Nõuetekohane riskihindamine muudab töökohad tervislikuks.Riskihindamine võib aga olla küllaltki raske, eriti mikro- ja väikeettevõtetes, kus ei pruugi olla tõhusaks hindamiseks vahendeid ega oskusteavet.

EU-OSHA veebipõhise interaktiivse riskihindamise (OiRA) platvormi eesmärk on selle probleemi ületamine.OiRA on esimene ELi tasandi algatus, mille eesmärk on julgustada mikro- ja väikeettevõtjaid (peamiselt liikmesriikide ning ELi ja liikmesriikide tasandi sotsiaalpartnerite kaudu) oma riske hindama.

Lisateave tööga seotud riskide hindamise kohta mikro- ja väikeettevõtetes on selles OSHwiki artiklis.