Tööohutus ja -tervishoid mikro- ja väikeettevõtetes

Occupational safety and health in micro and small enterprises

Mikro- ja väikeettevõtteid peetakse majanduskasvu, uuenduste, tööhõive ja sotsiaalse lõimumise peamiseks jõuks ja ELi majanduse alussambaks.

Tööohutust ja -tervishoidu ei juhita mikro- ja väikeettevõtetes tihti piisavalt ning töötajatel on suurem tööõnnetuste ja tööga seotud tervisehäirete risk. See küsimus on tähtsal kohal riiklikes tööohutuse ja töötervishoiu strateegiates, Euroopa Komisjoni strateegilises raamistikus ning Euroopa sotsiaalõiguste samba kontekstis.

EU-OSHA laiaulatusliku projekti „Töötervishoiu ja tööohutuse parandamine mikro- ja väikeettevõtetes“ (2014–2018) eesmärk oli teha kindlaks peamised edutegurid seoses poliitika, strateegiate ja praktiliste lahendustega, et parandada tööohutust ja -tervishoidu Euroopa mikro- ja väikeettevõtetes.

Mida ütlevad teadusuuringud tööohutuse ja töötervishoiu kohta mikro- ja väikeettevõtetes?

Projekti esimene etapp näitas, milline on tööohutuse ja -tervishoiuga seotud probleemide ulatus, millega mikro- ja väikeettevõtted kogu Euroopas silmitsi seisavad, ja tõi välja mõned tegurid, mis on tööohutuse ja -tervishoiu halva juhtimise põhjuseks nendes ettevõtetes.Kirjandusülevaade „Tööohutuse ja töötervishoiu kontekst ja korraldus ELi mikro- ja väikeettevõtjates“ juhib tähelepanu „üldisele ja mitmetahulisele ressursipuudusele“, mis toob kaasa selle, et märkimisväärse osa mikro- ja väikeettevõtjate äristrateegia ei vasta nõuetele.Selliste äriühingute peamised tunnused on nõrk majanduslik positsioon; mure majandusliku ellujäämise pärast; tööohutuse ja -tervishoiu investeeringute puudumine; omanike ja juhtide piiratud teadmised, teadlikkus ja pädevus ning hoiakud ja prioriteedid, mis ei toeta tööohutust ja -tervishoidu.

Töökoha perspektiiv

Tööohutuse ja -tervishoiu alaseid hoiakuid ja tavasid mikro- ja väikeettevõtetes uuriti 360 põhjalikus intervjuus, mis toimusid nii töötajate kui ka omanike ja juhtidega.Sagedamini täheldatud hoiakud hõlmasid mitteennetavat lähenemisviisi tööohutusele ja -tervishoiule; ettekujutust, et „terve mõistus“ on piisav tööohutuse ja -tervishoiu meede, ning seisukohta, et riskid on „töö osa“.Siiski leiti ka heade tavade näiteid.

Lugege aruannet „Ohutus ja tervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: töökoha perspektiiv“.

Kas on häid tavasid, millele saame tugineda?

Euroopas on mitmeid näiteid eduka tööohutuse ja -tervishoiu poliitika, edukate strateegiate ja vahendite kohta, mis on suunatud tööohutusele ja -tervishoiule mikro- ja väikeettevõtetes.Enam kui 40 sellist sekkumist on põhjalikult kirjeldatud dokumendis „Tööohutus ja töötervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: poliitikast praktikani – heade näidete kirjeldus".

Häid näiteid uuriti põhjalikumalt, et teha kindlaks, „mis toimib, kelle jaoks ja mis asjaoludel“, sealhulgas vaadeldi nende laiaulatuslikku positiivset mõju ja ülekantavuse potentsiaali.

Lugege aruannet „Poliitikast praktikani: tööohutust ja töötervishoidu toetav poliitika, strateegiad, programmid ja meetmed mikro- ja väikeettevõtetes“, mis uurib ka mikro- ja väikeettevõtetega töötavate tööohutuse ja -tervishoiu vahendajate kogemusi.

Kuidas saame tagada, et tööohutuse ja -tervishoiu poliitika ja sekkumised jõuaksid mikro- ja väikeettevõtetesse?

Projekti üldiseid tulemusi analüüsiti, et anda tõenduspõhiseid soovitusi tõhusamate poliitikaprogrammide ja sekkumiste väljatöötamiseks, mille eesmärk on parandada tööohutust ja -tervishoidu liikmesriikides. Ohutus ja tervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: 3aastase SESAME projekti lõpparuanne juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on:

  • kõikide peamiste reguleerivate osalejate kaasamine;
  • regulatiivsete kontrollide tugevdamine;
  • jätkusuutlike, hõlpsasti kasutatavate ja ülekantavate lahenduste pakkumine;
  • tööohutuse ja -tervishoiu parem integreerimine sektoripõhistesse haridussüsteemidesse;
  • ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide kaasamine selliste poliitikameetmete väljatöötamisse, mis mõjutavad ka mikro- ja väikeettevõtteid;
  • parem tarneahela korraldus.

EU-OSHA aitab mikro- ja väikeettevõtetel hinnata oma töökoha riske

Nõuetekohane riskihindamine muudab töökohad tervislikuks.Riskihindamine võib aga olla küllaltki raske, eriti mikro- ja väikeettevõtetes, kus ei pruugi olla tõhusaks hindamiseks vahendeid ega oskusteavet.

EU-OSHA veebipõhise interaktiivse riskihindamise (OiRA) platvormi eesmärk on selle probleemi ületamine.OiRA on esimene ELi tasandi algatus, mille eesmärk on julgustada mikro- ja väikeettevõtjaid (peamiselt liikmesriikide ning ELi ja liikmesriikide tasandi sotsiaalpartnerite kaudu) oma riske hindama.

Lisateave tööga seotud riskide hindamise kohta mikro- ja väikeettevõtetes on selles OSHwiki artiklis.