Sisestrateegia ja tööprogrammid

Töökavade aluseks on EU-OSHA agentuuri strateegia.

Pikaajaline strateegia

Praegune sisestrateegia hõlmab aastaid 2014–2020 ja selles on kuus prioriteetset valdkonda.

  1. Muutusteks valmistumine tulevikuprojektide kaudu
  2. Faktid ja arvud – teabe kogumine ja levitamine teadlastele ja poliitikakujundajatele uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) ning tööohutuse ja -tervishoiu ülevaadete kaudu
  3. Tööohutuse ja -tervishoiu juhtimise vahendid peamiselt veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi OiRA kaudu
  4. Tööohutuse ja -tervishoiu alase teadlikkuse suurendamine tervislike töökohtade kampaaniate ja muude teavitusmeetmete abil
  5. Teadmisvõrgustiku loomine eelkõige OSHwiki arendamise kaudu
  6. Võrgustumistegevus

Lisateabe saamiseks laadige alla Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) 2014.–2020. aasta sisestrateegia, mis on vastavuses Euroopa Komisjoni töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistikuga aastateks 2014–2020

Järgmise aasta plaanid

Igal aastal koostab EU-OSHA tegevdirektor ja haldusnõukogu võtab vastu programmdokumendi, milles sätestatakse ameti kolme aasta jooksev tööprogramm. Selles täpsustatakse tulevast tegevust ja seatud eesmärke, eriti eeloleval aastal.

Programmdokumendis sõnastatakse selged prioriteedid ning selle eesmärk on tagada, et agentuur kasutaks oma vahendeid ja võrgustikku parimal viisil. Tähtsad tegevusvaldkonnad on näiteks muutusteks valmistumine, teavitustegevus ning tööohutuse ja töötervishoiu statistika.

Eelmiste aastate juhtimiskava on meie väljaannete lehel, kus saab vaadata ka aastaaruandeid ja aasta tegevusaruandeid, et näha, mida oleme teinud.