You are here

Sisestrateegia ja tööprogrammid

Aasta juhtimiskava aluseks on EU-OSHA sisestrateegia.

Pikaajaline strateegia

Praegune sisestrateegia hõlmab aastaid 2014–2020 ja selles on kuus prioriteetset valdkonda.

  1. Muutusteks valmistumine tulevikuprojektide kaudu
  2. Faktid ja arvud – teadlastele ja poliitikakujundajatele suunatud teabe kogumine ja levitamine uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu, tööohutuse ja töötervishoiu ülevaadete ning arvamusküsitluste kaudu
  3. Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise vahendid peamiselt veebipõhise interaktiivse riskihindamise vahendi OiRA kaudu
  4. Tööohutuse ja töötervishoiu teabe levitamine tervislike töökohtade kampaaniate ja muude teabemeetmete abil
  5. Teadmiste võrgustiku loomine eelkõige OSHwiki arendamise kaudu
  6. Koostöövõrgustikud ja asutuse teabevahendid

Lisateabe saamiseks laadige alla Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) 2014.–2020. aasta sisestrateegia, mis on vastavuses Euroopa Komisjoni töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistikuga aastateks 2014–2020

Järgmise aasta plaanid

Igal aastal koostab EU-OSHA direktor aasta juhtimiskava, mille juhatus kinnitab ja milles kirjeldatakse agentuuri järgmise aasta plaane. Selles täpsustatakse tulevast tegevust ja eesmärke.

Aasta juhtimiskavas seatakse selged prioriteedid ja selle eesmärk on tagada, et agentuur kasutaks oma vahendeid ja võrgustikku parimal viisil. Tähtsad tegevusvaldkonnad on näiteks muutusteks valmistumine, teabetegevus ning tööohutuse ja töötervishoiu faktid ja arvud.

Eelmiste aastate juhtimiskava on meie väljaannete lehel, kus saab vaadata ka aastaaruandeid ja aasta tegevusaruandeid, et näha, mida oleme teinud.