Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Liidu detsentraliseeritud asutusena on EU-OSHA iseseisev Euroopa Liidu organ. Euroopa Liidu institutsioonidega ja paljude teiste asutustega on EU-OSHA-l tihedad ametlikud ja ka mitteametlikud sidemed, mida agentuur haldab Brüsseli kontaktbüroo kaudu.

Ametlikke suhteid Euroopa Liidu institutsioonidega hoitakse kolmel viisil:

  1. EU-OSHA annab Euroopa Liidu institutsioonidele, samuti liikmesriikidele, sotsiaalpartneritele ning tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistidele teavet. Institutsioonid on agentuuri toodete ja teenuste ühed põhilised kasutajad.
  2. EU-OSHA juhatuses on esindatud Euroopa Komisjon, millel on tähtis roll tööprogrammide vastuvõtmisel.
  3. EU-OSHA eelarve on osa Euroopa Liidu üldeelarvest ja see koostatakse Euroopa Liidu üldise eelarvemenetlusega.

Agentuuril on ka mitteametlikke suhteid:

  1. EU-OSHA kutsub institutsioonide esindajaid osalema oma mitmesugustes projektides ja võrgustikes. Euroopa Komisjoni esindajad osalevad korrapäraselt EU-OSHA projektide nõuande- või juhtkomiteedes. Komisjonist, Euroopa Parlamendist ja teistest Euroopa Liidu asutustest kutsutakse esinejaid või osalejaid EU-OSHA konverentsidele.
  2. EU-OSHA teeb institutsioonidega koostööd projektides ja muudes ettevõtmistes ning nõukoguga eesistumisprogrammides, pakkudes eesistujariikide ürituste jaoks eksperditeadmisi, esinejaid ja muud toetust. Lisaks korraldatakse Euroopa Parlamendiga ühiseid üritusi.
  3. EU-OSHA osaleb Euroopa Liidu institutsioonide komiteedes ja võrgustikes, näiteks komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitees ning kõrgemate tööinspektorite komitees.
  4. EU-OSHA teeb korrapäraselt koostööd Euroopa sotsiaaldialoogi ja valdkondade sotsiaaldialoogi komiteedega ning annab neile teavet.

Euroopa Komisjon

Euroopa Parlament

Euroopa Liidu Nõukogu