Noorte tööohutus ja töötervishoid

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Statistika järgi toimub 18–24-aastastega raskeid tööõnnetusi suurema tõenäosusega kui vanemate täiskasvanutega. Noorte töötingimused võivad olla puudulikud, mille tagajärjel tekivad kas noorena või hiljem kutsehaigused.

Noorte jaoks on töökoht uus, mispärast võib neil puududa kogemus. Sageli ei pruugi nad olla füüsiliselt ega vaimselt piisavalt küpsed. Nad ei pruugi suhtuda piisavalt tõsiselt riskidesse, millega nad kokku puutuvad. Noorte riskid on suuremad muu hulgas järgmiste tegurite tõttu:

  • Ebapiisavad oskused ja väljaõppe puudumine
  • Oma õiguste ja tööandja kohustuste mitteteadmine
  • Kartus avaldada oma arvamust
  • Tööandjad ei mõista, et noored vajavad täiendavat kaitset

EU-OSHA koostab statistikat, jälgib noorte riske ning toetab hea tava vahetamist, et noori töötajaid kaitsta.

Tööandja õigused ja kohustused

Tööandjad on kohustatud kaitsma töötajate ohutust ja tervist ning neil tuleb erilist tähelepanu pöörata noortele töötajatele. Enne noorte töölevõtmist peab tööandja hindama riske ja kehtestama noorte töötajate kaitsmise meetmed.

Noortele tuleb anda asjakohaseid tööülesandeid ning pakkuda piisavat väljaõpet ja juhendust. Tööandjad peavad edendama jõulist ohutuskultuuri ja kaasama noored töötajad ohutusküsimuste arutamisse. Alla 18-aastaste töötajate suhtes kehtivad erinõuded.

Tööandjate õiguslikud kohustused on sätestatud nõukogu direktiivis 94/33/EÜ. Need kohustused on sätestatud ka iga liikmesriigi õigusaktides. Häid nõuandeid võite saada riikide tööohutuse ja töötervishoiu asutustelt ning ametiühingutelt.

Teabeleht tööandjatele.

Noorte töötajate õigused ja kohustused

Noortel on õigus esitada küsimusi, tõstatada probleeme ja keelduda tegemast tööd, mis ei ole ohutu.

Samal ajal on neil kohustus järgida tööohutuse ja töötervishoiu eeskirju ning tagada nii iseenda kui ka töökaaslaste ohutus.

Kui olete noor töötaja ja teil on küsimusi, ärge jätke neid enda teada, vaid kindlasti rääkige nendest kellelegi. Võimaluse korral pidage nõu oma ülemusega. Kui see ei ole võimalik, siis rääkige oma töökeskkonnavoliniku, töötervishoiutöötaja või vanema, hooldaja või usaldusväärse töökaaslasega. Häid nõuandeid võite saada riikide tööohutuse ja töötervishoiu hoiuasutustelt ning ametiühingutelt.

  • Kui te ei ole milleski kindel, siis küsige järele.
  • Teadke oma õigusi ja seda, kust saab abi.
  • Teadke riske ja seda, kuidas hädaolukorras toimida.
  • Ärge täitke tööülesandeid, milleks teil puudub väljaõpe, ja järgige kehtestatud korda.

Teabeleht noortele töötajatele

.

Nõuandeid haridustöötajatele ja vanematele

Haridustöötajatel on oluline roll. Kui nad suudavad kujundada noortel varasest east õige hoiaku ja riskiennetuse põhimõtte mõistmise, aitab see tagada nende ohutust kogu elu jooksul.

Populaarse tegelase Napo abil on EU-OSHA koostanud mitu õpetajatele suunatud tööohutuse ja töötervishoiu vahendit, mille eesmärk on tutvustada tööohutuse ja töötervishoiu teemat algkooliõpilastele harivalt, ent siiski lõbusalt ja loominguliselt, kasutades Napo videoid ja loomingulist tegevust.

Kutseõpet või tööpraktikat korraldavad haridustöötajad peavad kontrollima oma tööandjatelt tööohutuse ja töötervishoiu tagamise korda.

Tööohutuse ja töötervishoiu haridusse lõimimine

Lapsevanemad saavad noori toetada, veendudes, et noored mõistavad oma õigusi ja kohustusi. Samuti saavad vanemad aidata sellega, et räägivad noortega tööst, koolist ning nende ohutusest ja tervisest.

Teabeleht lapsevanematele