Tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktid

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 153 alusel on tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas vastu võetud arvukalt ühenduse meetmeid. Euroopa Liidu direktiivid on õiguslikult siduvad ning liikmesriigid peavad need oma riigi õigusesse üle võtma.

Euroopa direktiivides on sätestatud miinimumnõuded ja aluspõhimõtted, näiteks ennetuspõhimõte ja riskihindamine, samuti tööandjate ja töötajate kohustused. Olemas on ka mitmed Euroopa suunised, mille eesmärk on hõlbustada Euroopa direktiivide ning Euroopa standardiorganisatsioonide kehtestatud Euroopa standardite rakendamist.

ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2021–2027, mis kuulutati välja Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas, kehtestab põhilised prioriteedid ja tegevused, millega parandatakse lähiaastatel töötajate ohutust ja tervishoidu. Raamistik järgib kolmepoolsest lähenemisviisi ja keskendub kolmele põhieesmärgile: muutuste prognoosimine ja haldamine, parem ennetus ja suurem valmisolek.

Tööohutuse ja töötervishoiu lisateave on Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebilehel.

Järgmistes jaotistes on teemade kaupa teave Euroopa õigusaktide, nende rakendamise ning teiste töötervishoiu ja tööohutuse praktiliste dokumentide kohta.