Tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktid

Euroopa direktiivides on sätestatud miinimumnõuded ja aluspõhimõtted, näiteks ennetuspõhimõte ja riskihindamine, samuti tööandjate ja töötajate kohustused. Olemas on ka mitmed Euroopa suunised, mille eesmärk on hõlbustada Euroopa direktiivide ning Euroopa standardiorganisatsioonide kehtestatud Euroopa standardite rakendamist.

Tööohutuse ja töötervishoiu lisateave on Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebilehel. Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegiaraamistikus aastateks 2014–2020 on määratletud peamised strateegilised eesmärgid tööõnnetuste ja kutsehaiguste vähendamiseks Euroopa Liidus.

Järgmistes jaotistes on esitatud teemade kaupa teavet Euroopa õigusaktide, nende rakendamise ning töötervishoiu ja tööohutuse teiste praktiliste dokumentide kohta.