You are here

Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus REACH

REACH tähistab kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrust. Kemikaalide registreerimise, hindamise ja autoriseerimise ühtse süsteemi alusel tuleb ainest tingitud riskide ja nende ohjamise teave edastada kogu tarneahelale.

REACH-määrusega nõutakse ka, et ettevõtted ja üksikisikud, kes kasutavad oma tööstusliku või erialase tegevuse käigus keemilist ainet kas puhtal kujul või segu koostises, edastaksid teavet kemikaalide tootjatele või Euroopa Kemikaaliametile (ECHA). Selliseid ettevõtteid nimetatakse allkasutajateks. Allkasutajad etendavad kemikaalide ohutu kasutamise edendamises põhirolli, tagades ohutu kasutamise oma tegevuskohas ning edastades vajalikku teavet nii tarnijatele kui ka klientidele.

See määrus on otseselt seotud ka ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrusega (CLP-määrus), milles on sätestatud ohu- ja hoiatuslaused ning piktogrammid, mis on tööohutuse seisukohast olulised teabeallikad.

Seos töökohta käsitlevate õigusaktidega

Töökohta käsitlevate õigusaktide kohaselt on tööandja kohustatud tegema riskihindamise ja tagama, et töötajad on kaitstud ning saavad kemikaalide ohutu kasutamise kohta töökohas teavet, juhiseid ja koolitust, mis põhineb märgistuselt ja ohutuskaartidest saadud andmetel. Samuti on tööandjal õigus nõuda tarnijalt lisateavet.

REACH-määruse alusel kogutakse pidevalt teavet tervise- ja ohutusriskide kohta, mis on seotud keemiliste ainete kasutamisega. Registreerija (tootja või importija), kes esitab need andmed Euroopa Kemikaaliametile, peab edastama sama teabe ka allkasutajale, esitades laiendatud ohutuskaardi koos kokkupuutestsenaariumidega, mis hõlmavad kasutustingimusi ja riskijuhtimismeetmeid aine ohutuks kasutuseks ning mille eesmärk on lihtsustada töötajate koolitamist ja riskihindamismenetlust. Samal ajal on registreerijal õigus saada allkasutajatelt teavet väljapakutud riskijuhtimismeetmete asjakohasuse kohta.

Registreerimine

REACH-määrusega nõutakse, et registreerida tuleb kõik keemilised ained, mida toodetakse ELis või imporditakse ELi vähemalt ühe tonni suuruses koguses aastas.

Põhipunktid
Enamik ettevõtteid kasutab kemikaale, seda vahel isegi teadvustamata, ja seetõttu peate kontrollima, millised on teie kohustused, kui kasutate oma tööstuslikus või erialases tegevuses mõnd kemikaali. Teil võib olla REACH-määruse alusel kohustusi. Kui ettevõte kasutab töökohas kemikaale, küsige oma tööandjalt, kas:

  • keemilised ained, mida kasutate, on registreeritud või need kavatsetakse registreerida; sellekohane teave on esitatud ECHA veebilehel;
  • teie kasutusalasid on käsitletud ajakohastel ohutuskaartidel;
  • ohutuskaartidel ja kokkupuutestsenaariumides kirjeldatud riskijuhtimismeetmeid on riskihindamises arvesse võetud, et tagada kemikaali ohutu kasutamine;
  • töötajate või nende esindajatega on töökoha riskihindamise teemal konsulteeritud ja kas neid on sellest teavitatud.

Allikas: ECHA, ETUI

Tootjad ja importijad esitavad ECHA-le teavet aine ohtlike omaduste, klassifikatsiooni ja märgistuse ning ainega seotud võimalike riskide hindamise kohta. Nad peavad tegema koostööd teiste ettevõtetega, kes registreerivad sama aine. Neil tuleb hankida puuduvad andmed ja ajakohastada ohutuskaarte.

ECHA ja liikmesriigid hindavad ettevõtete esitatud teavet, et uurida registreerimistoimikute ja katsetamisettepanekute kvaliteeti ning selgitada välja, kas aine kujutab endast riski inimeste tervisele või keskkonnale. Teatud aineid hindab määratud liikmesriik põhjalikumalt. Teiste õigusaktidega juba reguleeritud keemilised ained, nagu ravimid või radioaktiivsed ained, on REACHi nõuetest osaliselt või täielikult vabastatud.

ECHA kemikaaliteabe jaotise kaudu pääseb ligi keskandmebaasile, mis on avatud üldsusele ja ametiasutustele (ECHA, Euroopa Komisjon, liikmesriikide pädevad asutused ja jõustamisasutused). See sisaldab ka linke OECD ülemaailmsele kemikaaliteabe portaalile.

Autoriseerimine ja piiramine

REACH-määruse kohaselt võib ohtlikud ained keelata, kui nendega seotud riske ei saa juhtida. Samuti võidakse aine kasutusala piirata või nõuda selle eelnevat autoriseerimist.

Liikmesriik või ECHA (Euroopa Komisjoni taotlusel) võib teha piiramise kohta ettepanekuid Kaks teaduskomisjoni teostavad hindamise ning ECHA edastab nende arvamused Euroopa Komisjonile, kes pakub välja uue piirangu või kehtiva piirangu muudatuse.

Liikmesriik või ECHA (komisjoni taotlusel) võib teha ettepaneku nimetada aine väga ohtlikuks aineks, mille suhtes võidakse kehtestada autoriseerimisnõue. Kui väga ohtlik aine lisatakse autoriseerimisloetellu, võivad ettevõtted saata ECHA-le taotluse, paludes kindlaksmääratud kasutusalade autoriseerimist, kuid nad ei või ainet muul viisil kasutada. Väga ohtlikeks aineteks on nimetatud kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised ained ning hingamisteede sensibilisaatorid, ent ettepanekuid võib teha ka muude ainete kohta.

Ajapikku tuleb kõige ohtlikumad ained asendada vähem ohtlikega. Esmased meetmed, mida tuleb võtta töötajate kaitsmiseks, on asendamine ja kõrvaldamine. Kontrollige kindlasti oma riigi õigusaktidest, milliseid erimeetmeid tuleb võtta ning millised on keelud ja kasutuspiirangud.

Tähtajad

REACH-määrus jõustus 1. juunil 2007 eesmärgiga ühtlustada ja täiustada Euroopa Liidu varasemat kemikaalide õigusraamistikku.

Määrusega nähakse ette kolm registreerimisetappi, mis lõpevad vastavalt 30. novembril 2010, 30. novembril 2013 ja 30. novembril 2018.

Euroopa ametiühingute ja ECHA ühiskampaaniad, kus käsitletakse tööandjate kohustusi REACH-määruse alusel: 2010; 2012; 2013; 2015

Tugi

REACH-määrusega loodi ka Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), millel on kogu protsessis keskne kooskõlastus- ja rakendamisülesanne.

Riiklikud kasutajatoed abistavad ametit ning pakuvad juhiseid ja teavet. Nad tagavad tihti oma tegevuse kooskõla riiklike tööohutuse ja -tervishoiu asutustega.