Ringmajandus ja selle mõju tööohutusele ja -tervishoiule

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

EU-OSHA kolmandas prognoositsüklis vaadeldakse töömuutusi, mis võivad tuleneda ELi üleminekust ringmajandusele, ning võimalikku mõju tööohutusele ja töötervishoiule. 

Selle projekti eesmärk on pakkuda ELi poliitikakujundajatele, liikmesriikide valitsustele, ametiühingutele ja tööandjatele vajalikku teavet ringmajanduse tulevaste muutuste ja arengute ning nende mõju kohta töö olemusele ja korraldusele, samuti nendega kaasneda võivate uute probleemide kohta tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas.

Mis on ringmajandus?

Ringmajandus tähendab vahendite, materjalide ja toodete ringvoogu ja tõhusat (taas)kasutust. Pikendatakse toodete ja materjalide kasutusaega ning minimeeritakse jäätmeid. Tooted ja tööstusprotsessid on kavandatud ressursside kasutuses hoidmiseks ning vältimatud jäätmed või jäägid võetakse ringlusse või taaskasutusse.

Miks on seda projekti vaja?  

Üleminek ringmajandusele on peamine tõukejõud ELi eesmärgile saavutada CO2-neutraalsus 2050. aastaks, luues samas kestliku majanduskasvu ja töökohti. Sellel on oluline poliitika- ja regulatiivmõju, mis mõjutab tulevasi töökohti. See mõjutab ka töötajate ohutust ja tervist. Näiteks:

  • selle mõju töökohtadele ohtlikes sektorites, mis on seotud hoolduse ja remondi, lammutamise ja ringlussevõtuga, mis võivad kahjustada töötingimusi;
  • muutused korralduslikes protsessides ja/või ümberkavandamisülesannetes võivad mõjutada töö sisu ja tööga rahulolu.

Mida teeb EU-OSHA,et tuvastada uusi riske ja ennetada muutusi, mis võivad mõjutada tööohutust ja -tervishoidu? 

Tulevik võib areneda eri suundades, mida saab kujundada eri osaliste võetavate meetmete ja praeguste otsustega. EU-OSHA prognoosiprojektid tuginevad mitmesugustele meetoditele, sh kirjandusülevaated, konsultatsioonid ekspertidega ja stsenaariumide koostamine. EU-OSHA korraldab seminare teadmiste kogumiseks ja aitab edendada tulemusi ning soodustada arutelu.

Uuringu 1. etapp hõlmab ulatuslikku kirjandusülevaadet ja eksperdiarutelusid, et arendada nelja makrostsenaariumit, mis vaatlevad Euroopat 2040. aastal seoses ringmajanduse ja selle mõjuga tööohutusele ja töötervishoiule.

2. etapp on suunatud stsenaariumide levitamisele ja struktureerimisele sidusrühmadega toimuva dialoogi ja seminaride abil ning eesmärk on luua kohandatud mikrostsenaariumid. Stsenaariume kasutatakse selleks, et julgustada eri sidusrühmade dialoogi ja mõttevahetust võimalike tulevikuväljavaadete üle, eesmärgiga teatada otsuste tegemisest praegu, et muuta töö tervislikumaks ja ohutumaks tulevikus.

3. etapi prioriteet on tulemuste jagamine poliitikakujundajatega. See hõlmab koostööstsenaariumi korraldamist Teadusuuringute Ühiskeskusega (JRC) ning sünergiate kaardistamist ringmajanduse ning tööohutuse ja -tervishoiu poliitikavaldkondades. EU-OSHA toetab jätkuvalt tuleviku-uuringute projekti tulemuste levitamist oma sidusrühmadele.