Euroopa Parlamendi katseprojekt eakate töötajate töötervishoiu ja tööohutuse kohta

Projekti „Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east – tööohutus ja töötervishoid vananeva tööjõu kontekstis“ käivitas ja seda rahastas Euroopa Parlament (vt Euroopa Liidu Teataja 29.2.2012, II/230–II/231) ning selle viis Euroopa Komisjoni volitusel ellu EU-OSHA.

Euroopa Parlament võttis eesmärgiks välja selgitada, kuidas parandada tööohutust ja töötervishoidu tööjõu vananemise tingimustes, ning toetada poliitikakujundamist selles valdkonnas. EU-OSHA elluviidud projekti raames koostati terviklik ülevaade vananemise, töötamise ning tööohutuse ja töötervishoiuga seotud teemadest ning analüüsiti poliitikameetmeid ja algatusi, mida üle Euroopa tööjõu vananemise küsimusega tegelemiseks rakendatakse. Selles projektis võeti arvesse ka Eurofoundi uuringut jätkusuutliku töö kohta.

Projekti peamised tulemused on esitatud interaktiivse visuaalmaterjalina, mis sisaldab andmeid rahvastiku, tööhõive, töötingimuste ja tervise kohta, samuti näiteid tööohutuse ja töötervishoiu tavadest ning asjakohastest poliitikameetmetest üle Euroopa, millega püütakse lahendada tööjõu vananemisega kaasnevaid probleeme. 

Projekti raames avaldatud aruanded

ÜLDANALÜÜS

Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east - lõplik üldine analüüsiaruanne – aruandes võetakse kokku projekti tulemused ning esitatakse poliitikanõuandeid ja -soovitusi vastavalt sihtrühma tasandile ja kategooriale.

 

TÖÖJÕU VANANEMINE NING MÕJU TÖÖTERVISHOIULE JA TÖÖOHUTUSELE

Tööjõu vananemine: mõju töötervishoiule ja tööohutusele – uuringu ülevaade. Ülevaade põhineb asjaomaste teemadega seotud kättesaadava teabe uuringul.

Naised ja tööjõu vananemine: mõju tööohutusele ja töötervishoiule – uuringu ülevaade. Ülevaade põhineb teabeuuringul

 

POLIITIKAMEETMED, STRATEEGIAD JA PROGRAMMID

ELi ja liikmesriikide rahvastiku ja tööjõu vananemist käsitlevate poliitikameetmete, strateegiate ja programmide analüüsiaruanne – aruandes käsitletakse tööjõu vananemisega seotud probleeme tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas ning asjaomaseid poliitikavaldkondi, nagu tööhõive ja sotsiaalküsimused, rahvatervis ja haridus.

 

REHABILITATSIOON JA TÖÖLE NAASMINE 

Rehabilitatsioon ja tööle naasmine: ELi ja liikmesriikide poliitikameetmete, strateegiate ja programmide analüüsiaruanne.

Rehabilitatsiooni ja tööle naasmist käsitleva uuringu ülevaade – teabeuuringu meetodil koostatud ülevaade valdkonnaalastest teadmistest ja soovitustest.

9 rehabilitatsiooni / tööle naasmisega seotud programmide juhtumiuuringut – kirjeldused sisaldavad ekspertide, sidusrühmade ja programmi osaliste arvamusi.

 

OLUKORD RIIKIDES

Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east – riiklikud aruanded – teave koguti iga liikmesriigi ekspertide tehtud teabeuuringute abil ja seda täiendati kümnes liikmesriigis tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna vahendajate ja ekspertidega korraldatud arutelude tulemustega.

Riiklike aruannete keeleversioonid

 

HEAD TAVAD JA VAHENDID

Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east: töökohtade heade tavade ja ettevõtete toetusvajaduste analüüsiaruanne – aruandes võetakse kokku juhtumiuuringute ja kvalitatiivse uuringu tulemused.

24 töökoha heade tavade juhtumiuuringut  – juhtumiuuringutes kajastatakse häid tavasid rakendavate isikute kogemusi ning väikeettevõtjate seisukohti ja vajadusi.

Ohutum ja tervislikum töö sõltumata east: ülevaade töökohtade vahenditest

 

Vananeva tööjõu tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise mitmekeelne e-juhend

Sidusrühmade konverents

22. septembril 2015 Brüsselis toimunud sidusrühmade konverentsil esitleti projekti peamisi tulemusi ja järeldusi liikmesriikide ja Euroopa tasandi poliitikakujundajate esindajatele.

Lisateave konverentsi kohta

See projekt toetab 2016.–2017. aasta tervislike töökohtade kampaaniat „Tervislikud töökohad sõltumata east“, tagades kampaania jaoks taustteabe.