You are here

EU-OSHA juhtimine

Governance of EU-OSHA

EU-OSHA on hea juhtimistava järgimisele pühendunud kolmepoolne organisatsioon. Hea juhtimistava hõlmab mitut tegurit, näiteks avatus ja reageerimisvõime, läbipaistvus, nõuetekohasus, tõhusus, tulemuslikkus ja vastutus.

Euroopa Liidu asutusena on agentuuri juhatusel ja selle bürool koos direktoriga põhiroll hea juhtimistava põhimõtete rakendamisel.

Miks on juhtimistavad olulised?

Hea juhtimistava tagab, et agentuuri tegevus kajastab laiemaid huve, vastab sidusrühmade ootustele ja on asjaomaste isikute suhtes asjakohane. Sellega tagatakse, et eesmärkide saavutamiseks vajalikke inim- ja finantsressursse määratakse tõhusalt ja tulemuslikult. Läbipaistvuse suurendamise kaudu soodustab hea juhtimistava vastutust sidusrühmade ja Euroopa Liidu kodanike ees.

Järgmistes punktides kirjeldatakse, kuidas EU-OSHA tagab hea juhtimistava järgimise.

Peamised otsustajad

Direktor Agentuuri juhatus nimetab direktori kooskõlas asutamismäärusega. Direktori ametiaeg on viis aastat ja seda saab pikendada ühe korra.

Praegu on agentuuri direktor dr Christa Sedlatschek. Ta vastutab agentuuri juhtimise eest, milles teda toetavad kõrgemad ametnikud, ja annab oma tegevusest aru juhatusele.

Juhatus Juhatus kehtestab agentuuri strateegiad ja eesmärgid ning veendub, et direktor vastutab oma tegevuse eest. Juhatusse kuuluvad järgmiste rühmade esindajad:

  • Valitsused
  • Tööandjad
  • Töötajad
  • Euroopa Komisjon

Juhatuse esimees valitakse rotatsiooni korras kolme huvirühma – valitsuste, tööandjate ja töötajate – esindajate hulgast.

Büroo Büroo on väiksem juhtrühm, mille liikmed valitakse juhatuse liikmete hulgast. Büroo teeb järelevalvet juhatuse otsuste koostamise ja rakendamise üle.

Nõuanderühmad annavad agentuurile strateegilisi juhiseid ja tagasisidet agentuuri tegevuse kohta. Nõuanderühmade liikmed määrab EU-OSHA ja selle juhatus ning nendesse kuuluvad töötajate ja tööandjate organisatsioonide ja valitsuste esindajad.

Läbipaistvuse ja vastutuse tagamine

Läbipaistvus on vastutuse eeltingimus.

Läbipaistvuse tagamiseks avalikustab agentuur olulised dokumendid. Need on muu hulgas agentuuri strateegia, programmdokumendid ja tegevusaruanded, aastaeelarved, raamatupidamisaruanded ja kontrollikoja aruanded.

Direktor, kõrgemad ametnikud ja juhatuse liikmed peavad deklareerima oma majandushuvid (Üksikasjalik teave: juhatuse). Juhatuse koosolekute protokollid on avalikud.

Vastutuse tagamiseks on kehtestatud mitu meedet.

Eelarvevahendite käsutajana peab direktor tagama, et Euroopa Liidu Nõukogu soovitusel kiidab Euroopa Parlament heaks agentuuri eelarve täitmise.

Oluline roll on ka juhatusel, kes esitab arvamuse direktori koostatud aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruannete kohta ning võtab vastu agentuuri aastaaruande. Peale selle otsustab juhatus direktori töölevõtmise ja tema ametiaja pikendamise. Samuti võtab juhatus vastu agentuuri strateegia, programmdokumendid ja aastaeelarved.

Agentuur tugineb mitmele sisekontrolli standardile, mille eesmärk on tagada tema eesmärkide saavutamine. Selle tulemusel on agentuur kehtestanud organisatsioonistruktuuri ja sisekontrolli süsteemid, mis on kooskõlas standarditega ning riskikeskkonnaga, milles ta tegutseb.

Seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks kehtestatud sisekontrolli süsteemi osana rakendab agentuur erimeetmeid pettuse takistamiseks ja avastamiseks; üks neist on pettusevastane strateegia.

EU-OSHA suhtes korraldatakse sise- ja välisauditeid, mille raames esitatakse sõltumatuid nõuandeid, arvamusi ja soovitusi sisekontrollisüsteemide kvaliteedi ja toimimise kohta ning agentuuri tegevuse kooskõla kohta Euroopa Liidu finants- ja muude määrustega.

Juhatus võttis vastu Euroopa hea haldustava eeskirja.

Üksikasjalik teave: juhatuse ja büroo liikmed ning nende roll. EU-OSHA tegevuspõhimõtteid seoses huvide konfliktiga