EU-OSHA juhtimine

Juhtimine on protsess, millega kehtestatakse strateegia eesmärgid ja suunad ning tagatakse vastutus.

EU-OSHA on kolmepoolne organisatsioon, mille eesmärk on tagada hea juhtimistava järgimine. Hea juhtimistava hõlmab mitut tegurit, näiteks avatus ja reageerimisvõime, läbipaistvus, nõuetekohasus, tõhusus, tulemuslikkus ja vastutus.

Euroopa Liidu asutuse juhtorganitena on ameti haldusnõukogul ja selle juhatusel koos tegevdirektoriga põhiroll hea juhtimistava põhimõtete rakendamisel.

Miks on juhtimistavad olulised?

Hea juhtimistava tagab, et ameti tegevus kajastab laiemaid huve, vastab sidusrühmade ootustele ja on asjaomaste isikute suhtes asjakohane. Sellega tagatakse, et eesmärkide saavutamiseks vajalikud töötajad ja rahalised vahendid jaotatakse tõhusalt ja tulemuslikult. Suurendades läbipaistvust, soodustab hea juhtimistava suuremat vastutust sidusrühmade ja Euroopa Liidu kodanike ees.

Järgmistes punktides kirjeldatakse, kuidas EU-OSHA tagab hea juhtimistava järgimise.

Peamised otsustajad

Tegevdirektor – haldusnõukogu nimetab ametisse tegevdirektori kooskõlas asutamismäärusega. Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat ja seda saab pikendada ainult ühe korra.

Haldusnõukogu – haldusnõukogu kehtestab ameti strateegiad ja eesmärgid ning tegevdirektor vastutab haldusnõukogu ees. Haldusnõukogusse kuuluvad ELi liikmesriikide järgmiste rühmade esindajad:

  • valitsused,
  • tööandjad,
  • töötajad.
  • Samuti kuuluvad sinna Euroopa Komisjoni esindajad.

Euroopa Parlament nimetab sõltumatu eksperdi, kellel puudub hääleõigus.

EMP ja EFTA riikide ja teatud teiste ELi asutuste esindajad osalevad haldusnõukogu töös vaatlejatena.

Haldusnõukogu esimees valitakse rotatsiooni korras kolme huvirühma – valitsuste, tööandjate ja töötajate – esindajate hulgast.

Juhatus – juhatus on väiksem juhtkonna rühm ja selle liikmed valitakse haldusnõukogu liikmete hulgast. Juhatus teeb järelevalvet haldusnõukogu otsuste koostamise ja rakendamise üle.

Nõuanderühmad annavad ametile strateegilisi juhiseid ja tagasisidet ameti tegevuse kohta. Nõuanderühmade liikmed määrab haldusnõukogu ning nendesse kuuluvad töötajate ja tööandjate organisatsioonide ja valitsuste esindajad.

Läbipaistvuse ja vastutuse tagamine

Läbipaistvus on vastutuse eeltingimus.

Läbipaistvuse tagamiseks avalikustab amet olulised dokumendid. Need on muu hulgas ameti sisestrateegia, programmdokumendid ja tegevusaruanded, aastaeelarved, raamatupidamisaruanded ja kontrollikoja aruanded.

Tegevdirektor, kõrgemad ametnikud ja haldusnõukogu liikmed peavad deklareerima oma huvid (vt EU-OSHA huvide konflikti poliitika). Haldusnõukogu koosolekute protokollid on avalikud.

Vastutuse tagamiseks on kehtestatud mitu meedet.

Eelarvevahendite käsutajana peab tegevdirektor tagama, et Euroopa Liidu Nõukogu soovitusel kiidab Euroopa Parlament heaks ameti eelarve täitmise.

Haldusnõukogul on oluline roll ka seetõttu, et ta võtab vastu aasta konsolideeritud tegevusaruande ja esitab arvamuse raamatupidamise aastaaruande kohta. Peale selle otsustab haldusnõukogu tegevdirektori töölevõtmise ja tema ametiaja pikendamise. Samuti võtab haldusnõukogu vastu ameti sisestrateegia, programmdokumendid ja aastaeelarved.

Amet tugineb mitmele sisekontrollistandardile, mille eesmärk on tagada kontrolleesmärkide saavutamine. Selle tulemusel kehtestas amet organisatsioonistruktuuri ja sisekontrollisüsteemid, mis on kooskõlas raamistiku ja riskikeskkonnaga, milles ta tegutseb.

Seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks kehtestatud sisekontrolli süsteemi raames võtab amet pettuse takistamise ja avastamise erimeetmeid, sealhulgas pettusevastane strateegia.

EU-OSHA suhtes korraldatakse sise- ja välisauditeid, mille raames esitatakse sõltumatuid nõuandeid, arvamusi ja soovitusi sisekontrollisüsteemide kvaliteedi ja toimimise kohta ning ameti vastavuse kohta Euroopa Liidu finants- ja muudele määrustele.

Haldusnõukogu võttis vastu Euroopa hea haldustava eeskirja.

Vt haldusnõukogu ja juhatuse liikmed ning nende roll.