Andmekaitse

Image

ELi uued andmekaitse õigusaktid kaitsevad üksikisikuid paremini. Teil on õigus saada teavet, millal ja kuidas Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) töötleb teie isikuandmeid (kogub, kasutab, salvestab).

EU-OSHA töötleb kõiki kogutavaid isikuandmeid kooskõlas uue määrusega – 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725 (mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist).

Üldpõhimõttena töötleb EU-OSHA isikuandmeid ainult avalikes huvides täidetavate ülesannete täitmiseks Euroopa ühenduste asutamislepingute ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määruse (EL) 2019/126 alusel (millega asutatakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94).

Andmesubjektidel on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, andmete parandamist ja kustutamist ning töötlemise piiramist või vaidlustada andmete töötlemine.

Kõik loetletud õiguste kasutamise taotlused tuleb saata e-postiga ameti töötlemistegevuse eest vastutavale üksusele, nagu on sätestatud asjakohases töötlemistoimingu asjaomases privaatsusteates.

Sise-eeskirjad andmesubjektide teatavate õiguste piiramise kohta seoses isikuandmete töötlemisega, mis on vastu võetud kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikliga 25, on siin.

Andmesubjektid võivad alati pöörduda EU-OSHA andmekaitseametniku (dpo osha [dot] europa [dot] eu) või Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

EU-OSHAs isikuandmete töötlemise üksikasjalik teave on meie andmeregistris.

Meie internetipoliitika, sealhulgas küpsiste ja loobumisvõimaluse teave on privaatsusteates. Tutvustame oma tegevust sotsiaalmeediakanalite kaudu. Igal sotsiaalmeediakanalil on veebikoha külastamisel oma isikuandmete töötlemise poliitika. Lugege enne sotsiaalmeedia kasutamist asjakohast privaatsuspoliitikat seepärast hoolikalt.

EU-OSHA ei vastuta teie isikuandmete töötlemise eest sotsiaalmeediarakendustes.

 

Share this on: