Tööohutuse ja töötervishoiu süvalaiendamine haridusse

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

Tööohutuse ja töötervishoiu süvalaiendamine haridusse (või selle haridusse lõimimine) tähendab selle süstemaatilist käsitlemist tundides. Ideaaljuhul muutub see õpilaste, vanemate ja töötajate igapäevaelu osaks.

Kui lapsed tutvuvad tööohutuse ja töötervishoiu põhimõtetega juba siis, kui nad õpivad lugema ja kirjutama, muutuvad need laste töö-, mängu- ja eluviisi loomulikuks osaks. Neil kujuneb tööohutuse ja töötervishoiu suhtes õige hoiak, mis püsib kogu tööelu jooksul.

Alusta noorelt, käitu ohutult: edukas tööohutus- ja töötervishoiuharidus

Kasulikum on käsitleda tööohutust ja töötervishoidu teiste õppeainete raames, mitte õpetada teemat eraldi ainena. Tegevuspõhine õpe ja elulised näited aitavad lastel ja noortel sõnumit mõista. Põhisõnumit võib korrata eri vanuserühmade jaoks – näiteks algkoolis või kutseõppeasutuses – erinevat moodi.

Ideaalne mudel on kogu kooli hõlmav terviklahendus. Tööohutuse ja töötervishoiu lõimimine edasistesse haridusetappidesse on keerukam ja vähem välja kujunenud, eriti ülikoolides. Ent ka siin saab kasutada samasugust kogu õppeasutust hõlmavat terviklahendust. Võrgustikud ning partnerlused tööohutuse ja töötervishoiu asutustega soodustavad teema edukat lõimimist õppekavasse.

Tööohutuse ja töötervishoiu lõimimine kooliellu

Kogu kooli hõlmavas terviklahenduses on ühendatud haridus ja kooli juhtimine. Õpilased ja töötajad teevad järgmisel viisil koostööd, et muuta kool ohutuks ja tervislikuks töö- ja õppimiskohaks:

 • Riskiharidus ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine, nt õpilaste kaasamine ohtude märkamisse
 • Terviseharidus ja tervise edendamine, nt tervislike koolide algatused
 • Igaühe väärikuse ja austamise soodustamine, nt kiusamisvastased kampaaniad
 • Keskkonna eest hoolitsemine, nt taaskasutus ja ringlussevõtt

Tööohutuse ja töötervishoiu eduka lõimimise nõuanded

Juhtumiuuringutest on teada tegurid, mis tagavad kogu kooli hõlmava terviklahenduse toimimise:

 • Koolidirektori juhtroll töötajate ja õpilaste motiveerimisel
 • Õpilaste, vanemate ja töötajate kaasamine
 • Praktilise toetuse ja vahendite pakkumine, sealhulgas algatus „
  Napo õpetajatele
 • Õpetajakoolitused
 • Koolivõrgustike moodustamine
 • Tööohutuse ja töötervishoiu asutuste ning haridusasutuste koostöö
 • Praktiline lähenemine ja riskiõppe sidumine õppeainetega.

Lisateave