Osalemistingimused

Tervislike töökohtade hea tava auhindadele kandideerimise tähtaeg on läbi

Millised hea tava näited võivad kandideerida?

Kandideerida võivad mis tahes näited tegelikust elust, kuidas tõhusalt vähendada tööstressi ja psühholoogilisi riske töökohal. Kandidaadid peaksid selgelt näitama, kuidas nad on head tava töökohal ellu viinud (kavandamisjärgus näited ei loe), ning võivad lisada järgmised tõendid:

 • tööalaste psühhosotsiaalsete riskide põhjalik hinnang, millele järgnevad osaluspõhise lähenemise abil rakendatavad praktilised meetmed nende riskide ennetamiseks või vähendamiseks;
 • tööstressi vähendamise organisatsioonilised meetmed, sealhulgas esimese (riskide kõrvaldamine), teise (töötajate kaitsmine riskide eest, mida ei saa kõrvaldada) ja kolmanda (stressi ja psühhosotsiaalsete riskide all kannatavate töötajate abistamine) taseme sekkumised;
 • organisatsioonilised sekkumised, mis keskenduvad tipp- ja keskastme juhtide rollile hea psühhosotsiaalse töökeskkonna loomisel;
 • ühtse lähenemise rakendamine tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas, sealhulgas psühhosotsiaalsete riskide hindamine ja vähendamine ning vaimse tervise edendamine töökohal;
 • tööstressi ja psühhosotsiaalsete riskide hindamise ja vähendamise praktiliste vahendite väljatöötamine ja rakendamine.

Millistele tingimustele peab kandidaat vastama?

Hinnatakse järgmistele tingimustele vastamist:

 • psühhosotsiaalsete riskide ja tööstressi tõeline ning tulemuslik vähendamine;
 • uuenduslikud sekkumised töökohal;
 • sekkumiste edukas rakendamine;
 • tuntavad ja tõestatavad tulemused tööohutuse ning töötervishoiu valdkonnas;
 • töötajate mitmekesisusega arvestamine;
 • töötajate ja nende esindajate tulemuslik kaasamine ning osalemine;
 • sekkumiste jätkusuutlikkus;
 • võimalus rakendada teistel töökohtadel (sh teistes liikmesriikides ning väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes);
 • ajakohasus (sekkumine peab olema kas hiljutine või laialdaselt avalikustamata).

Sekkumine peab lisaks vastama liikmesriigi, kus seda rakendatakse, õigusnormidele või ideaaljuhul isegi rangematele nõuetele. Üksikisikule suunatud sekkumiste (nagu koolituse) puhul tuleb tõestada, kuidas need haakuvad laiema lähenemisega tööalaste psühhosotsiaalsete riskide vähendamisel.

Hea tava näited ei tohi olla välja töötatud üksnes ärilist kasu silmas pidades. See kehtib toodete, vahendite ja teenuste kohta, mida turustatakse või saaks turustada.

Kes võivad osaleda?

Hea tava auhindade konkursile on oodatud kandideerima kõik ELi liikmesriikide, kandidaatriikide, potentsiaalsete kandidaatriikide ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni organisatsioonid ning ettevõtted, sealhulgas:

 • üksikettevõtjad;
 • toodete või töövahendite tarneahelas osalevad või personalihaldusega tegelevad ettevõtted ja organisatsioonid;
 • koolitajad ja haridusasutused;
 • tööandjate organisatsioonid, kutseliidud, ametühingud ja vabaühendused;
 • piirkondlikud ning kohalikud tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna ennetusja kindlustusteenistused ning teised vahendusorganisatsioonid;
 • tervislike töökohtade kampaania ametlikud partnerid.

Kuidas osaleda?

Hea tava auhinna konkurssi koordineerib liikmesriikide tasandil EU-OSHA koordinatsioonikeskuste võrgustik (https://www.healthy-workplaces.eu/fops). Lisateavet konkursil osalemiseks annab liikmesriigis asuv võrgustikupartner.

Esmalt hinnatakse kandidaate riigi tasandil ja võitjad suunatakse üleeuroopalisele konkursile, kus valitakse üldvõitjad.

Rahvusvahelised ja üleeuroopalised organisatsioonid ning tervislike töökohtade kampaania ametlikud partnerid võivad esitada kandidatuuri otse EU-OSHA-le.

Lisateavet hea tava auhindade konkursil osalemiseks Euroopa tasandil saab e-posti aadressil gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Lisateave lendlehes Hea tava auhind 2014–2015