You are here

CLP – ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

Ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määrusega (EÜ) nr 1272/2008 ühtlustatakse varasemad Euroopa Liidu õigusaktid ühtse ülemaailmse kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemiga (GHS). GHS on ÜRO süsteem, millega tuvastatakse ohtlikke kemikaale ja teatatakse nende ohud kasutajatele. See on seotud ka REACH-õigusaktidega.

Ühtse ülemaailmse kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemi on vastu võtnud paljud maailma riigid ning sellel põhinevad nüüd ka ohtlike kaupade rahvusvahelise ja riigisisese veo õigusaktid.

Kemikaaliohtude teavet vahendatakse märgiste piktogrammide ja ohutuskaartide standardväljendite abil.

Vanad terminid on asendatud uutega:

 • „valmististe” asemel on „segud”
 • „dangerous” asemel „hazardous” (ingl k)
 • „sümbolite” asemel on „piktogrammid”
 • „riskilausete” asemel on „ohulaused”
 • „ohutuslausete” asemel on „hoiatuslaused”
 • „ohutunnuste” asemel on „tunnussõnad” (nt „Ettevaatust”, „Hoiatus”)

Tuttavad oranžid ohusümbolid asendatakse järk-järgult uute punase raamiga piktogrammidega.

Plakat ja teabeleht koos ohupiktogrammide selgitusega

Film „Napo on ohus: kemikaalid!”


© Napo Consortium

Klassifitseerimine

Enamasti peavad aine või segu klassifikatsiooni määrama tarnijad. Seda nimetatakse iseklassifitseerimiseks.

Mõnel juhul otsustatakse kemikaali klassifikatsioon liidu tasandil, et tagada sobiv ja asjakohane riskijuhtimine. Sellised otsused tehakse tavaliselt kõige ohtlikumate ainete kohta: kantserogeensed, mutageensed, reproduktiivtoksilised ained või hingamiselundite sensibilisaatorid, biotsiidid või taimekaitsevahendid. Kõik varasemate õigusaktide (ohtlike ainete direktiiv) alusel ühtlustatud ainete klassifikatsioonid on koondatud CLP-määruse kohaseks ühtseks klassifikatsiooniks. Tarnijad on kohustatud seda ühtset klassifikatsiooni ja märgistust kasutama.

Põhipunktid

 • Pange tähele uusi märgistusi ja ohutuskaarte.
 • Koolitage töötajaid, et nad mõistaksid uut märgistusteavet ja tunneksid selle ära.
 • Kontrollige, kas aine või segu kasutusala on ohutuskaardile märgitud ja kas see on kasutusala, mida ei soovitata.
 • Järgige uutel märgistel ja ohutuskaartidel olevaid soovitusi.
 • Kontrollige, kas klassifikatsioon on muutunud.
 • Hinnake töötajate riske ja ajakohastage vajaduse korral töökoha riskihinnanguid.
 • Kui olete tööandja, teatage töötajatele need muudatused.
 • Kui teil on uue märgistuse või ohutuskaardi kohta küsimusi, pöörduge tarnija poole

Allikas: tööhõive peadirektoraat

Märgistus

Tarnijad peavad pakendis sisalduva aine või segu enne turule viimist märgistama CLP-määruse kohaselt järgmistel juhtudel:

 • aine on klassifitseeritud ohtlikuks;
 • segu sisaldab üht või mitut ohtlikuks klassifitseeritud ainet üle teatud künnise


OSHwiki artikkel kemikaalide märgistamise kohta

Millal määrus täielikult jõustub?

CLP-määrus jõustus 20. jaanuaril 2009 ja asendab järk-järgult ohtlike ainete (67/548/EMÜ) ning ohtlike valmististe (1999/45/EÜ) direktiivis sätestatud klassifikatsiooni ja märgistuse. Mõlemad direktiivid muutuvad kehtetuks 1. juunil 2015.

Olulised kuupäevad:

 • 1. detsember 2010 – ained peavad olema ümber klassifitseeritud;
 • 1. detsember 2012 – juba turul olevad ained tuleb märgistada vastavalt CLP-määrusele;
 • 1. juuni 2015 – segud (varasem nimetus „valmistised”) tuleb klassifitseerida CLP-määruse kohaselt;
 • 1. juuni 2017 – juba turul olevate toodete ümbermärgistamine ja -pakendamine peab olema valmis.

Klassifitseerimis- ja märgistusandmik

Klassifitseerimis- ja märgistusandmik on teatatud ja registreeritud ainete tootjatelt ja importijatelt saadud põhilise klassifitseerimis- ja märgistusteabe andmebaas. Lisaks sisaldab see õiguslikult siduvate ühtsete klassifikatsioonide loetelu (CLP-määruse VI lisa). Andmiku on koostanud ja seda haldab Euroopa Kemikaaliamet.

Liikmesriigid, tootjad, importijad ja allkasutajad võivad teha ettepanekuid aine klassifitseerimise ja märgistuse ühtlustamiseks kogu Euroopa Liidus. Teave avaldatakse ka andmikus. CLP-määrus on tihedalt seotud REACH-määrusega.

Lisateave