CLP – ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008 ühtlustatakse varasemad Euroopa Liidu õigusaktid ühtse ülemaailmse kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemiga (GHS). GHS on ÜRO süsteem, millega tuvastatakse ohtlikke kemikaale ja teatatakse nende ohud kasutajatele. See on seotud ka REACH-õigusaktidega. CLP-määrus jõustus 20. jaanuaril 2009 ja asendab järk-järgult ohtlike ainete direktiivis (67/548/EMÜ) ning ohtlike valmististe direktiivis (1999/45/EÜ) sätestatud klassifikatsiooni ja märgistuse. Mõlemad direktiivid tunnistati kehtetuks 1. juunil 2015.

Ühtse ülemaailmse kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemi (GHS) on vastu võtnud paljud maailma riigid ning sellel põhinevad nüüd ka ohtlike kaupade rahvusvahelise ja riigisisese veo õigusaktid.

Kemikaaliohtude teavet vahendatakse märgiste piktogrammide ja ohutuskaartide tunnussõnade abil.

Tuttavad oranžid ohusümbolid asendatakse uute punase raamiga piktogrammidega.

Vanad terminid on asendatud uutega:

 • „valmististe” asemel on „segud”
 • „ohtliku” asemel on „ohtlik” (ingl k „dangerous” ja „hazardous”)
 • „sümbolite” asemel on „piktogrammid”
 • „riskilausete” asemel on „ohulaused”
 • „ohutuslausete” asemel on „hoiatuslaused”
 • „ohutunnuste”asemel on „tunnussõnad” (nt „Ettevaatust”, „Hoiatus”)

 

Plakat ja teabeleht koos ohupiktogrammide selgitusega

Vaadake filmi... Napo on ohus: kemikaalid!

© Napo konsortsium

Liigitus

Enamasti peavad aine või segu klassifikatsiooni määrama tarnijad. Seda nimetatakse iseklassifitseerimiseks.

Mõnel juhul otsustatakse ainete klassifikatsioon liidu tasandil, et tagada sobiv ja asjakohane riskijuhtimine. Liikmesriigid, tootjad, importijad ja allkasutajad võivad teha ettepanekuid aine klassifitseerimise ja märgistuse ühtlustamiseks kogu Euroopa Liidus. Teave avaldatakse ka klassifitseerimis- ja märgistusandmikus.

Sellised otsused tehakse tavaliselt kõige ohtlikumate ainete kohta: kantserogeensed, mutageensed, reproduktiivtoksilised ained või hingamiselundite sensibilisaatorid, biotsiidid või taimekaitsevahendid. Kõik varasemate õigusaktide (ohtlike ainete direktiiv) alusel ühtlustatud ainete klassifikatsioonid on koondatud CLP-määruse kohaseks ühtseks klassifikatsiooniks. Tarnijad on kohustatud seda ühtset klassifikatsiooni ja märgistust kasutama.

Põhipunktid

 • Pange tähele uusi ohumärgistusi ja ohutuskaarte.
 • Koolitage töötajaid, et nad mõistaksid CLP-märgistusteavet ja tunneksid selle ära.
 • Kontrollige, et aine või segu kasutusala on ohutuskaardile märgitud ja et see pole ebasoovitatav.
 • Järgige uutel märgistel ja ohutuskaartidel olevaid soovitusi.
 • Kontrollige, kas klassifikatsioon on muutunud.
 • Hinnake töötajate riske ja ajakohastage vajaduse korral töökoha riskihinnanguid.
 • Kui olete tööandja, teatage töötajatele need muudatused.
 • Kui teil on uue märgistuse või ohutuskaardi kohta küsimusi, pöörduge tarnija poole

Allikas: tööhõive peadirektoraat

ECHA veebilehed ainete ja segude klassifikatsiooni kohta (23 ELi keeles)

Märgistamine

Tarnijad peavad pakendis sisalduva aine või segu enne turule viimist märgistama CLP-määruse kohaselt järgmistel juhtudel:

 • aine on klassifitseeritud ohtlikuks;
 • segu sisaldab üht või mitut ohtlikuks klassifitseeritud ainet üle teatud künnise

OSHwiki artikkel kemikaalide märgistamise kohta

ECHA veebilehed märgistamise ja pakendamise kohta (23 ELi keeles)

Klassifitseerimis- ja märgistusandmik

Klassifitseerimis- ja märgistusandmik on teatatud ja registreeritud ainete tootjatelt ja importijatelt saadud põhilise klassifitseerimis- ja märgistusteabe andmebaas. Lisaks sisaldab see õiguslikult siduvate ühtsete klassifikatsioonide loetelu (CLP-määruse VI lisa). Andmiku on koostanud ja seda haldab Euroopa Kemikaaliamet.

Lisateave