You are here

Hea tööohutus ja töötervishoid on hea äritegevusele

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

Rasketes majandustingimustes on oluline meeles pidada, et tööohutuse ja töötervishoiu halb tase läheb ettevõttele kalliks maksma. Veelgi enam, juhtumiuuringutest lähtudes on tööohutuse ja töötervishoiu tõhus juhtimine seotud suurema tulemuslikkuse ja kasumlikkusega.

Kui tööohutuse ja töötervishoiu küsimustega ei tegeleta, kaotavad kõik alates üksikutest töötajatest kuni riigi tervishoiusüsteemini. Tõhusam poliitika ja head tavad tulevad aga kõikidele kasuks.

Tööohutuse ja töötervishoiu puudulike süsteemidega riigid suunavad väärtuslikke ressursse selliste töövigastuste ja kutsehaigustega tegelemiseks, mida on võimalik vältida. Tugeval riigistrateegial on arvukalt kasutegureid, muu hulgas järgmised:

 • vähem haiguspuhkusi parandab tulemuslikkust;
 • vähenevad tervishoiukulud;
 • eakad töötajad osalevad kauem tööturul;
 • edendatakse tõhusamate töömeetodite ja tehnoloogiate kasutamist;
 • väheneb selliste töötajate arv, kes on sunnitud oma tööaega vähendama pereliikme hooldamiseks.

Tööga seotud vigastuste, haiguste ja surmajuhtumite kulud

Mis majandusmõju on tööohutuse ja töötervishoiu tõhusal ja ebatõhusal juhtimisel? On väga oluline, et poliitikakujundajad, teadlased ja vahendajad teaksid selle küsimuse vastust, kuid selleks on vaja kvaliteetseid andmeid. EU-OSHA toetab seega andmete kogumist kaheetapilises ülevaateprojektis „Tööohutuse ja töötervishoiu kulud ja tulud“, mille eesmärk on töötada välja majanduskulude arvestuse mudel, et usaldusväärselt hinnata kulusid.

1. etapp: suuremahuline uuring, milles tuvastatakse ja hinnatakse igas liikmesriigis olemasolevaid andmeid, mida saab kasutada kuluarvestusmudeli väljatöötamisel.

Väljund: andmete kättesaadavuse ja kvaliteedi ülevaatearuanne (2017).

2a etapp: esialgse majanduskulude arvestuse mudeli väljatöötamine rahvusvaheliste andmeallikate põhjal (koostöös ILO, Soome ja Singapuriga).

Väljund: esialgse mudeli väljatöötamise aruanne (2017).

2b etapp: majanduskulude arvestuse lõppmudeli väljatöötamine riigi tasandi andmeallikate põhjal.

Väljund: lõppmudeli väljatöötamise aruanne (2018).

Projekti raames korraldatakse 2018. aastal ka seminar, kus sidusrühmad arutavad mudeli mõju tööohutuse ja töötervishoiu poliitikale ja tegevusele, ning 2019. aastal on kavas tulemusi levitada ja hinnata. Andmete kasutamist ja hindamist lihtsustavad visualiseerimisvahend ja infograafika.

Kasu äritegevusele

Tööohutuse ja töötervishoiu puudulikkus läheb ettevõttele kalliks maksma ning tööohutuse ja töötervishoiu tõhusus toob kasu. Kõrgemaid ohutus- ja tervishoiunõudeid järgivad ettevõtted on edukamad ja jätkusuutlikumad.

Uuringute hinnangul toob iga tööohutuse ja töötervishoiu tagamisse investeeritud euro ettevõttele tulu summas 2,2 eurot ning tööohutuse ja töötervishoiu parandamise tulud on suuremad kui kulud.

Heal tasemel tööohutuse ja töötervishoiu majanduslik kasu nii suur- kui ka väikeettevõtjatele on märkimisväärne. Tõhus tööohutus ja töötervishoid toob kaasa järgmise:

 • suurendab töötajate tulemuslikkust;
 • vähendab töölt puudumiste arvu;
 • vähendab makstavaid hüvitisi;
 • vastab avaliku ja erasektori töövõtjate nõuetele.

Õige tegutsemine võib ettevõttele tuua olulist kasu. Lisateavet täienduste rakendamise ja riskide vähendamise kohta saab siit .

Majanduslikud stiimulid

Üle Euroopa on loodud programme, mille eesmärk on pakkuda organisatsioonidele ohutute ja tervislike töökohtade tagamise eest rahalisi stiimuleid. Sellised stiimulid on näiteks järgmised:

 • väiksemad kindlustusmaksed;
 • maksepuhkused;
 • riigi subsiidiumid ja toetused.

Üks hea näide on Saksamaa lihatöötlussektor. Programmis osalenud ettevõtetel vähendati ohutuskultuuri edendamise, näiteks spetsiaalsete nugade kasutuselevõtmise või sõidukijuhtidele ohutuskoolituste korraldamise eest kindlustusmakseid.

Programmi tulemused on järgmised:

 • Saksamaa lihatöötlussektoris vähenes teatatud õnnetuste arv aasta kohta 1000 võrra;
 • kuue aastaga vähenesid kulud summas 40 miljonit eurot;
 • iga investeeritud euro kohta õnnestus säästa 4,81 eurot.

Kindlustusandjate seisukohast võivad sellised programmid aidata vähendada kindlustuslepingutest tulenevate nõuete arvu, raskusastet ja kulusid.

Lisateave majanduslike stiimulite ja nende kasutuselevõtmise kohta on kättesaadav järgmistel linkidel:

Täiendavad teabeallikad: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety