Uuring Euroopa töötajate kokkupuute kohta vähktõve riskiteguritega

EU-OSHA uuringus töötajate kokkupuute kohta vähktõve riskiteguritega vaadeldakse, kuidas Euroopa töötajad puutuvad kokku vähktõve valitud riskiteguritega. Tuhandetel töötajatel kuues riigis palutakse vastata küsimustele, mis keskenduvad nende igapäevastele ülesannetele ja on kohandatud nende praeguse töökoha järgi.

Et vähktõbi põhjustab hinnanguliselt 53% kõigist tööga seotud surmajuhtumitest ELis ja muudes arenenud riikides, on usaldusväärsed andmed kokkupuute kohta vähktõve riskiteguritega töökohal olulised töötajate ohutuse ja tervise ning tootliku ja kestliku majanduse jaoks.

EU-OSHA teeb Euroopa töötajate vähktõve riskiteguritega kokkupuute uuringu, et tuvastada paremini vähktõve riskitegurid, mis põhjustavad enamikku kokkupuudetest. Uuringus vaadeldakse ka kõige tavalisemaid kokkupuuteolukordi ning nende töötajate arvu ja omadusi, kes puutuvad kokku vähktõve mitmesuguste riskiteguritega, näiteks asbesti, benseeni, kroomi, diisliheitgaasi, nikli, liivatolmu, UV-kiirguse, puidutolmu ja teistega. Uuringu eesmärk on suunata paremini teabekampaaniaid ja ennetusmeetmeid ning toetada tõenduspõhist poliitikakujundamist.

Uuringuga püütakse saada ka teavet, mis võib toetada ELi õigusaktide ajakohastamist, kui asjakohane, et parandada kaitset ohtlike ainete eest ja võidelda tööga seotud vähktõve vastu, eelkõige seoses kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete direktiivi võimalike tulevaste muudatusettepanekute koostamisega.

Peale selle oodatakse, et uuring toetab Euroopa vähktõvevastase võitluse kava töötervishoiu- ja ohutuse meetmeid ning üht ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku 2021–2027 põhieesmärkidest parandada tööga seotud haiguste, eelkõige vähktõve ennetamist.

Uuringu projektiülevaade

Uuringu etapid

2017

2017. aastal valmis töötajate kantserogeenidega kokkupuute hindamise teostatavusuuring, mis põhines edukal Austraalia uuringul, milles töökohal toimuvat kokkupuudet kantserogeenidega hinnati innovatiivse vahendi abil (integreeritud andmebaasiga töökohal kokkupuute hindamise süsteem, OccIDEAS).

2020

Algas ettevalmistus, et valida esimesed uuringus osalevad riigid ning alustada metoodika koostamist ja Austraalia mudeli kohandamist Euroopa kontekstiga, kasutades sama rakendust kui Austraalia uuringus (OccIDEAS).

2021 ja 2022

Uuring on välja töötatud, kohandatud ja tõlgitud. Katseprojekt toimus 2022. aasta kevadel. Uuring toimub septembrist 2022 kuni jaanuarini 2023 järgmises kuues ELi liikmesriigis: Hispaania, Iirimaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Soome ja Ungari. Koolitatud intervjueerijad helistavad töötajate mobiiltelefonil, et täita ligi 25 000 küsimustikku.

2023 ja 2024

Esimeste tulemuste avaldamist kavandatakse 2023. aasta lõpus. EU-OSHA avaldab ka innovatiivset metoodikat kirjeldava aruande. Uuringu tulemusi täiendavad teisesed analüüsid, mis hõlmavad konkreetsete teemade põhjalikke uuringuid. Pärast hindamist otsustatakse, kas laiendada uuringut rohkematele riikidele ja täiendavatele riskiteguritele.