Riiklikud teabekeskused

Image

EU-OSHA-l on igas liikmesriigis riiklik teabekeskus, mille andmed on kergesti kättesaadavad.

Teabekeskuse nimetab iga riigi valitsus EU-OSHA ametlikuks esindajaks riigis ning see on tavaliselt töötervishoiu ja tööohutuse riiklik pädev asutus. Teabekeskused on EU-OSHA tegevuskavade peamised elluviijad.

Mis on riiklike teabekeskuste õiguslik alus?

Vastavalt nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrusele (EÜ) nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti loomise kohta tuleb luua riiklik teabekeskus, mis on riiklik pädev asutus või liikmesriigi määratud riiklik asutus.

Riiklik teabekeskus peab arvestama riigi tasandi sotsiaalpartnerite seisukohti kooskõlas riigi õigusaktide ja/või tavadega.

Kuidas tegutsevad riiklikud teabekeskused?

Teabekeskused töötavad valitsuste, tööandjate ja töövõtjate organisatsioonide esindajatest koosnevate kolmepoolsete võrgustike kaudu. Riigi võrgustik kajastab iga liikmesriigi olukorda ja seda ei kehtesta EU-OSHA.

Võrgustik annab teavet EU-OSHA tegevuse jaoks ning on ühtlasi kanal, mille kaudu levitatakse agentuuri väljundeid ja teavet riikide huvirühmadeni. Peale selle osalevad teabekeskused EU-OSHA kampaaniate kavandamisel ja rakendamisel ning nimetavad riikide eksperte agentuuri töörühmadesse ja seminaridele.

Mis toimub muude riikide kui liikmesriikidega?

EMP riikidena on ka Norral, Islandil ja Liechtensteinil riiklikud koordinatsioonikeskused, mis osalevad täieõiguslikult EU-OSHA koordinatsioonikeskuste võrgustikus ja mida koheldakse samamoodi kui liikmesriikide koordinatsioonikeskusi. EFTA riigina osaleb EU-OSHA koordinatsioonikeskuste võrgustikus ka Šveits.

Ka Lääne-Balkani piirkonnas ja Türgis tegutsevad EU-OSHA riiklikud koordinatsioonikeskused, mida toetatakse ühinemiseelse abi rahastamisvahendist rahastatavast programmist. Praegu osalevad järgmised riigid: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Põhja-Makedoonia, Kosovo (vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 1244/99), Montenegro, Serbia ja Türgi.

Selle koostöö eesmärk on valmistada neid riike ette täisväärtuslikuks osalemiseks EU-OSHA võrgustikus ning arendada riskiennetuskultuuri. Toetatakse peamiselt teabevahetuse ning tööohutusest ja -tervishoiust teavitamise meetmeid, mis tulenevad tervislike töökohtade kampaaniast.