Koostöö teiste asutustega

Euroopa Liidu asutused

EU-OSHA teeb aktiivset koostööd järgmiste Euroopa Liidu asutusega:

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP)
Euroopa Koolitusfond (ETF)
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

Kuidas ELi asutused kodanike heaks töötavad

Vaadake videost, kuidas ELi asutused toetavad Euroopa ühiskonna toimimist.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) vastastikuse mõistmise memorandum

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) moodustavad Euroopa Liidu ettevõtete enamiku: ligikaudu 99% kogu Euroopa Liidu kõigist ettevõtetest on VKEd, kes annavad tööd enam kui 66%-le elanikkonnast (Eurostat, 2008). VKEdes toimub ka 82% kõigist tööõnnetustest ja ligikaudu 90% surmaga lõppenud õnnetustest (Eurofound, 2010). Seepärast on teabevahetuspartnerluse projekti arendamise põhieesmärk liikmesriikide tasandil parandada teabe jõudmist VKEde ja suure riskiga valdkondadeni, et selgitada neile tööohutuse ja töötervishoiu tähtsust.

2015. aastal tegid ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat (praegune siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat, DG GROW) ning EU-OSHA uue koostööavalduse, mis aitas kaasa ametliku partnerluse moodustamisele Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga.

Teabevahetuspartnerluse projekti eesmärk on teadvustada VKEdele tööohutuse ja töötervishoiu tähtsust ning anda neile lihtne juurdepääs praktilisele teabele ja kasulikele kontaktidele riigi ja piirkonna tasandil, näiteks pakkudes teabematerjale ning korraldades riigi partnerluskohtumisi ja muid üritusi, näiteks Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja töötervishoiu auhinna konkursse.

EU-OSHA eesmärke aitavad saavutada eelkõige siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat (DG GROW), Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME), EU-OSHA liikmesriikide teabekeskused ning Euroopa ettevõtlusvõrgustiku liikmed.

DG GROW, EU-OSHA ja EASME koostöövalmiduse avaldus

Euroopa ettevõtlusvõrgustik

Memorandumi eesmärk on tõhustada ECHA ja EU-OSHA koostööd, et arendada sünergiat ning vahetada teadmisi ühishuviküsimustes tiheda koostöö ja eelkõige aktiivse teabevahetuse abil.
Memorandum jõustus 5. mail 2010.

ECHA ja EU-OSHA vastastikuse mõistmise memorandum

DG GROW, EU-OSHA ja EASME koostöövalmiduse avaldus

Teabevahetuspartnerluse projekt

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) moodustavad Euroopa Liidu ettevõtete enamiku: ligikaudu 99% kogu Euroopa Liidu kõigist ettevõtetest on VKEd, kes annavad tööd enam kui 66%-le elanikkonnast (Eurostat, 2008). VKEdes toimub ka 82% kõigist tööõnnetustest ja ligikaudu 90% surmaga lõppenud õnnetustest (Eurofound, 2010). Seepärast on teabevahetuspartnerluse projekti arendamise põhieesmärk liikmesriikide tasandil parandada teabe jõudmist VKEde ja suure riskiga valdkondadeni, et selgitada neile tööohutuse ja töötervishoiu tähtsust.

2015. aastal tegid ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat (praegune siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat, DG GROW) ning EU-OSHA uue koostööavalduse, mis aitas kaasa ametliku partnerluse moodustamisele Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga.

Euroopa ettevõtlusvõrgustik

Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja töötervishoiu auhinnadEuroopa ettevõtlusvõrgustik on Euroopa suuralgatus, mille eesmärk on pakkuda kogu Euroopa Liidu VKEdele innovatsiooni- ja tegevustuge. Võrgustik kuulub konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi alla. Võrgustik toimib keskse teabeallikana Euroopa Liidu poliitika, õiguse ja rahastamisvõimaluste kohta, samuti abistab äripartnerite leidmisel ning teadus- ja innovatsioonisuutlikkuse arendamisel. Võrgustikku kuulub ligikaudu 600 partnerorganisatsiooni 53 riigist, kes pakuvad VKEdele paljusid teenuseid.

Teabevahetuspartnerluse projekti eesmärk on teadvustada VKEdele tööohutuse ja töötervishoiu tähtsust ning anda neile lihtne juurdepääs praktilisele teabele ja kasulikele kontaktidele riigi ja piirkonna tasandil, näiteks pakkudes teabematerjale ning korraldades riigi partnerluskohtumisi ja muid üritusi, näiteks Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja töötervishoiu auhinna konkursse.

EU-OSHA eesmärke aitavad saavutada eelkõige siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat (DG GROW), Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME), EU-OSHA liikmesriikide teabekeskused ning Euroopa ettevõtlusvõrgustiku liikmed.