Karjäär

EU-OSHA personali töökeskkond on tiivustav ja rahvusvaheline. Meie kontorid asuvad elava kultuurieluga Bilbao linnas.

EU-OSHA personal on mitmekesine, kuid kõigil meie töötajatel – alates projektijuhtidest kuni teabevahetusega tegelevate ametnike ja administraatoriteni – on oskused, kirg ja ind, mida me vajame, et muuta Euroopa ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks.

Lähemat teavet karjäärivõimaluste kohta leiate Euroopa Liidu Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidilt.

 

Keda me tööle võtame

EU-OSHA pakub karjäärivõimalusi 27 Euroopa Liidu liikmesriigi ning EMP lepingu osalisriikide Islandi, Liechtensteini ja Norra kodanikele.

EU-OSHA on võrdseid võimalusi pakkuv tööandja. Võtame vastu avaldusi kandidaatidelt olenemata nende soost, nahavärvist, rassist, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, geneetilistest omadustest, keelest, usutunnistusest või veendumustest, poliitilistest või muudest vaadetest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest seisundist, sünnipärast, puudest, rahvusest, vanusest, seksuaalsest sättumusest ja sooidentiteedist.

EU-OSHA isikuandmete kaitse poliitika

Reservnimekirjad

Reserve lists are composed of the candidates who came for an interview at the time of the recruitment procedure for the posts listed and who obtained the best overall marks. Candidates in the reserve list may be offered contracts at a later date without subsequent selection procedure.

For some Contract Agent positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Tööpakkumised

Praegu puuduvad selles valdkonnas tööpakkumised.

Vacancies - Evaluation underway

Täidetud töökohad

Spontaanne kandideerimine

Agentuurile esitatavate spontaansete kandideerimistaotluste suure hulga tõttu ei ole meil kahjuks võimalik pöörata kõikidele taotlustele vajalikku tähelepanu. Seepärast soovitame teil esitada kandideerimistaotlusi üksnes vastusena konkreetsele töökuulutusele või teha seda avaliku värbamismenetluse raames.

Palun arvestage sellega, et me ei saada kinnitusi ega vastuseid spontaansete kandideerimis- või praktikataotluste kättesaamise kohta.

Enquiries

Päringud palume saata personaliosakonna värbamisteenistusele aadressil osha.europa.eu

Kirja teel esitatavad päringud tuleks saata aadressil European Agency for Safety and Health at Work, Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Spain.