Tööohutuse ja töötervishoiu e-vahendid

Image

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) areng on toonud kaasa üha suurema hulga veebipõhiste vahendite („e-vahendite”) väljatöötamise ning see trend levib ka tööohutuse ja töötervishoiu sektoris. Paljud tööohutuse ja töötervishoiu sektoris tegutsejad on juba ilmutanud huvi nende uute tehnoloogiate ja võimaluste vastu ning viimastel aastatel on välja töötatud mitmeid tööohutuse ja töötervishoiu e-vahendeid. Nende väljaarendamise ajendiks on olnud vajadus lihtsustada õigusaktide täitmist ning soov tugevdada ohutus- ja tervishoiukultuuri – eelkõige mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) hulgas.

Mis on e-vahend?

E-vahend on tarkvara, mida saab kasutada internetis, arvutis või telefonis, tahvelarvutis või mis tahes muus elektroonikaseadmes. Täht „e” – nagu sõnas „elektrooniline” – eristab neid vahendeid traditsioonilistest pabervahenditest ja -väljaannetest.

E-vahendid on „interaktiivsed”. Need nõuavad kasutajalt teatud sisendandmeid kas teadmiste (nt märgistades vastuseruudu või täites andmevälja) või keskkonnamõõtmise kujul (nt mõõtes müra või valguse taset nutitelefoniga). Nende sisendandmete alusel koostab vahend kasutaja jaoks kohandatud teabe (nt juhatades kasutajat otsustusprotsessis). Selles mõttes erineb e-vahend staatilisest või passiivsest vahendist, nagu traditsiooniline teabeleht, kontrollnimekiri või e-juhend.

Tööohutuse ja töötervishoiu e-vahendid pakuvad tuge ja/või ressursse organisatsioonidele (eelkõige VKEdele, sest sageli vajavad just nemad selliseid vahendeid kõige rohkem), et aidata neil tööalaseid riske juhtida. E-vahendeid arendatakse mitmesugustel eesmärkidel, mis võivad olla väga üldised ja suunatud erinevatele sihtrühmadele, aga ka spetsiifilisemad ja kohandatumad, nagu näiteks:

 • tööohutus- ja töötervishoiualaste õigusaktide rakendamine (peamiste selles valdkonnas tegutsejate abistamine tööohutuse ja töötervishoiuga seotud õiguslike kohustuste täitmisel);
 • ennetuskultuuri edendamine (teadlikkuse suurendamine, teavitamine);
 • koolitus (nt e-õpe).

E-vahendite eelised

Organisatsioonidele ja üksikkasutajatele pakuvad tööohutuse ja töötervishoiu e-vahendid järgmisi eeliseid:

 • suurendavad VKEde mõjukust, võimaldades ennetada ettevõttes tööohutuse ja töötervishoiu riske;
 • aitavad kaasa äritegevusele (elektroonilisi andmeid on lihtsam edastada ja analüüsida kui paberdokumente);
 • aitavad tuvastada ohte ja riske töökohal;
 • lihtsustavad riskihindamisprotsessi;
 • pakuvad tööohutuse ja töötervishoiuga seotud probleemide võimalikke lahendusi;
 • toetavad töökohal ennetusmeetmete rakendamist;
 • on lihtsasti kasutatavad, interaktiivsed ja kergesti juurdepääsetavad.

Erinevalt pabervahenditest on e-vahendi kasutamist võimalik kontrollida. Samuti on võimalik saada e-vahendi tulemuslikkuse ja funktsionaalsuse kohta tagasisidet. Lisaks saab e-vahendite väljundeid (nt statistilisi andmeid) kasutada projekti näitajatena ja anonüümsete andmetena, et jälgida tööohutuse ja töötervishoiu poliitika tulemuslikkust.

Vahendajad ja poliitikakujundajad võivad kasutada e-vahendeid teadlikkuse suurendamise tööriistana (nt kui neid kasutatakse kampaaniates) ja osalejate (nt sotsiaalpartnerite, kontrolliasutuste) kaasamiseks.

E-vahendid pakuvad huvi ka noortele (töötajad, üliõpilased) ning võivad veebis levitamise kaudu (internet ja sotsiaalmeedia) jõuda väga erinevate sihtrühmadeni.

E-vahenditega seotud probleemid

E-vahendi väljatöötamisel tuleb arvestada paljude teguritega.

 • Millist tehnoloogiat on vaja? Arvestada tuleb veebimajutuse, mitmete seadmete ja operatsioonisüsteemidega.
 • Millised on arendus- ja hoolduskulud? E-vahendite arenduskulud on pabervahenditega võrreldes üldiselt väikesed (s.t puuduvad trüki-, levitamis- või ladustamiskulud). Siiski tekivad vahendi väljatöötamisel uued funktsioonid (nt suurem interaktiivsus) ning nende arendamine suurendab kulusid ja pikendab väljatöötamise aega. Kulud kaasnevad ka e-vahendi tööshoidmise ja ajakohastamisega.
 • Kas vahend on internetipõhine rakendus või mobiilirakendus? Mõned e-vahendid töötavad telefonis n-ö iseseisvalt ega nõua internetiühendust, samas kui teised põhinevad seadmetundlikul veebilehel, mis nõuab internetiühendust. Lihtsam on hinnata seadmetundlike veebilehtede kui mobiilirakenduste edukust, kuid kasutajal ei pruugi olla alati internetiühendust. Lähenemisviisi valikul tuleb eelkõige arvestada kasutajaga.
 • Kellele kuuluvad omandiõigused? Selles valdkonnas tuleb sageli ette ebaselgust ja probleeme.
 • Kas kõik autoriõiguse küsimused (nt tarkvara, sisu, fotod) on lahendatud? Paberväljaannete autoriõigus ei ole sama mis e-vahendite autoriõigus ning sageli tuleb nõu pidada juristidega, kes aitavad neid küsimusi selgitada.

Kuigi e-vahendite tööshoidmine ja ajakohastamine võivad olla kallid, saab teadmiste jagamise ja ühiste meetoditega kulusid vähendada.

EU-OSHA ja e-vahendid

EU-OSHA on veendunud, et tööohutuse ja töötervishoiu e-vahendid täidavad olulist osa meie töökohtade ohutumaks ja tervislikumaks muutmisel. Seepärast on EU-OSHA võtnud endale ülesandeks ergutada uute tööohutuse ja töötervishoiu e-vahendite väljatöötamist ning olemasolevate e-vahendite toetamist, edendamist ja levitamist. EU-OSHA keskendub „mittetulunduslikele” ehk „mittekaubanduslikele” tööohutuse ja töötervishoiu e-vahenditele, mis on lõppkasutaja jaoks tasuta.

EU-OSHA tegeleb tööohutuse ja töötervishoiu e-vahendite väljatöötamisega,

 • viies kokku sidusrühmad (arendajad, edendajad, eksperdid, kasutajad), et arutada vajaduste ja probleemide üle;
 • jagades teavet ja teadmisi, kuidas e-vahendeid välja töötada;
 • jagades e-vahendi väljatöötamise head tava;
 • tehes kindlaks probleemid e-vahendi väljaarendamisel;
 • toetades iga-aastaseid kohtumisi;
 • levitades teavet, kuidas muuta vahendid ülekantavaks.

EU-OSHA toetab olemasolevaid vahendeid,

 • tutvustades e-vahendeid OSHwiki artiklites;
 • ergutades teisi institutsioone, organisatsioone ja liikmesriike olemasolevaid vahendeid jagama, ühiselt kasutama ja kohandama;
 • toimides edendustöö ristplatvormina (st vahendeid kasutatakse/tutvustatakse teistes projektides või kampaaniates).

Lugege lähemalt EU-OSHA e-vahenditega seotud üritustest ja seminaridest.

Lugege OSHwiki artikleid e-vahendite kohta, nagu näiteks töökeskkonnas kemikaalide hindamise vahend SEIRICH ja ainete asendamise tugiportaal SUBSPORT.