You are here

Kõrgemad ametnikud

Tegevdirektor

Dr Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel: 0034 944 358 302 (assistent)

Dr Christa Sedlatscheki foto

Christa Sedlatschek nimetati EU-OSHA tegevdirektoriks 2011. aastal. Ta on EU-OSHA seaduslik esindaja ning vastutab agentuuri juhtimise ja igapäevase tegevuse, sealhulgas kõikide finants-, haldus- ja personaliküsimuste eest. Direktori ametiaeg kestab viis aastat ja seda saab pikendada ühe korra; direktor annab oma tegevusest aru juhatusele.

Christa on Viini Ülikooli lõpetanud meditsiinidoktor ja töötervishoiu spetsialist. Pärast õpingute lõpetamist asus ta tööle Austria tööinspektsiooni ning 1993. aastal töö- ja sotsiaalministeeriumisse, kus ta täitis kutsehaiguste osakonna juhataja asetäitja ülesandeid.

1998. aastal värvati ta EU-OSHAsse, kus ta tegeles head tava käsitleva teabe väljatöötamise ja levitamisega ning sai tollase töökeskkonnaüksuse juhatajaks. Sel ajal omandas ta põhjalikud teadmised EList ning olemasolevatest tööohutuse ja töötervishoiu süsteemidest liikmesriikides.

2003. aastal asus ta tööle Saksamaa tööohutuse ja töötervishoiu föderaalsesse instituuti (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BAuA), 2004. aastal nimetati ta samas riikliku algatuse „Uus töökvaliteet“ (Initiative New Quality of Work – INQA) direktoriks. Saksamaa föderaalne töö- ja sotsiaalministeerium käivitas nimetatud algatuse 2000. aasta Lissaboni tippkohtumise tulemusel, et toetada suurema arvu ja parema kvaliteediga töökohtade loomist Euroopas.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus

Teabevahetuse ja karjääriarenduse üksuse juhataja

Andrew SMITH

smith(at)osha(dot)europa.eu

Tel: 0034 944 358 342 (assistent)

Andrew Smith liitus EU-OSHAga 2000. aastal. Teabevahetuse ja karjääriarenduse üksuse juhatajana vastutab ta üleeuroopaliste teabevahetuskampaaniate, sh mitme sidusrühma osalusel korraldatavate teadlikkuse suurendamise kampaaniate ja elektroonilise teabevahetuse väljatöötamise ja elluviimise eest.

Andrew on hariduselt sotsiaalteadlane (Bristoli Ülikool) ja tegutsenud teabevahetuse valdkonnas üle 25 aasta. Enne oma praegusele ametikohale asumist töötas ta viis aastat Euroopa Teadusfondi info- ja teabevahetusvaldkonna juhatajana ning aastatel 1989–1995 juhtis ta Ühendkuningriigi majandusliku ja sotsiaalse teadusnõukogu teabevahetust.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus

Ennetus- ja teadusuuringute talituse juhataja

William COCKBURN

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel: 0034 944 358 372 (assistent)

Alates 2012. aastast on William Cockburn juhtinud EU-OSHA ennetus- ja teadusuuringute talitust, mis töötab välja tööohutust ja -tervishoidu käsitlevate materjalide sisu. Talitusse kuulub ka Euroopa Riskiseirekeskus.

William on töötanud EU-OSHAs alates 1998. aastast, tegutsedes teadusuuringute koordineerimise ja tekkivate riskide valdkonnas, samuti vastutas ta esimese uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) eest.

Williamil on bakalaureusekraad õigusteaduses ja magistrikraad ergonoomikas (Loughborough’ Ülikool). Enne EU-OSHAga liitumist tegeles ta akadeemilise teadustööga, uurides ettevõtjate ohutuskultuuri, ja töötas erasektoris ergonoomikavaldkonna konsultandina ning töötervishoiu ja -ohutuse projektide teadusjuhina.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus

Ressursside ja teenuste keskuse juhataja

 Post vacant.