Kõrgemad ametnikud

Tegevdirektor

Dr Christa SEDLATSCHEK

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel: 0034 944 358 302 (assistent)

Dr Christa Sedlatscheki foto

Christa nimetati EU-OSHA tegevdirektoriks 2011. aastal ja praegu on tema teine ametiaeg. Ta on EU-OSHA seaduslik esindaja ning vastutab ameti juhtimise ja igapäevatöö eest, sealhulgas kõikide rahandus-, haldus- ja personaliküsimuste eest, tuginedes haldusnõukogu delegeeritud volitustele. Tegevdirektori ametiaeg kestab viis aastat ja seda saab pikendada ühe korra ning tegevdirektor annab aru haldusnõukogule.

Christa on Viini Ülikooli lõpetanud meditsiinidoktor ja töötervishoiu spetsialist. Pärast õpingute lõpetamist asus ta tööle Austria tööinspektsiooni ning 1993. aastal töö- ja sotsiaalministeeriumisse, kus ta täitis kutsehaiguste osakonna juhataja asetäitja ülesandeid.

1998. aastal värvati ta EU-OSHAsse, kus ta tegeles head tava käsitleva teabe väljatöötamise ja levitamisega ning sai tollase töökeskkonnaüksuse juhatajaks. Sel ajal omandas ta põhjalikud teadmised EList ning olemasolevatest tööohutuse ja töötervishoiu süsteemidest liikmesriikides.

2003. aastal asus ta tööle Saksamaa tööohutuse ja töötervishoiu föderaalsesse instituuti (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BAuA), 2004. aastal nimetati ta samas riikliku algatuse „Uus töökvaliteet“ (Initiative New Quality of Work – INQA) direktoriks. Saksamaa föderaalne töö- ja sotsiaalministeerium käivitas nimetatud algatuse 2000. aasta Lissaboni tippkohtumise tulemusel, et toetada suurema arvu ja parema kvaliteediga töökohtade loomist Euroopas.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus

Teabevahetuse ja karjääriarenduse üksuse juhataja

Andrew SMITH

smith(at)osha(dot)europa.eu

Tel: 0034 944 358 342 (assistent)

Andrew Smith liitus EU-OSHAga 2000. aastal. Teabevahetuse ja karjääriarenduse üksuse juhatajana vastutab ta üleeuroopaliste teabevahetuskampaaniate, sh mitme sidusrühma osalusel korraldatavate teadlikkuse suurendamise kampaaniate ja elektroonilise teabevahetuse väljatöötamise ja elluviimise eest.

Andrew on hariduselt sotsiaalteadlane (Bristoli Ülikool) ja tegutsenud teabevahetuse valdkonnas üle 25 aasta. Enne oma praegusele ametikohale asumist töötas ta viis aastat Euroopa Teadusfondi info- ja teabevahetusvaldkonna juhatajana ning aastatel 1989–1995 juhtis ta Ühendkuningriigi majandusliku ja sotsiaalse teadusnõukogu teabevahetust.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus

Ennetus- ja teadusuuringute talituse juhataja

William COCKBURN

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel: 0034 944 358 372 (assistent)

Alates 2012. aastast on William Cockburn juhtinud EU-OSHA ennetus- ja teadusuuringute talitust, mis töötab välja tööohutust ja -tervishoidu käsitlevate materjalide sisu. Talitusse kuulub ka Euroopa Riskiseirekeskus.

William on töötanud EU-OSHAs alates 1998. aastast, tegutsedes teadusuuringute koordineerimise ja tekkivate riskide valdkonnas, samuti vastutas ta esimese uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) eest.

Williamil on bakalaureusekraad õigusteaduses ja magistrikraad ergonoomikas (Loughborough’ Ülikool). Enne EU-OSHAga liitumist tegeles ta akadeemilise teadustööga, uurides ettevõtjate ohutuskultuuri, ja töötas erasektoris ergonoomikavaldkonna konsultandina ning töötervishoiu ja -ohutuse projektide teadusjuhina.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus

Ressursside ja teenuste keskuse juhataja

 Andrea Baldan

baldan(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tel 0034 944 358 322 (assistent)

Andrea Baldan asus tööle Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) uurimis- ja teeninduskeskuses 2018. aastal, ta juhib üksust, mis pakub ametile olulisi tugiteenuseid, sealhulgas personalitöö, rahanduse, riigihangete, eelarve, raamatupidamisarvestuse ja dokumendihalduse alal.

Andrea töötas enne ametiga liitumist 10 aastat Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas (Ühendkuningriik), kus ta tegeles riigihangete ja tehnilise koostööga seotud süsteemide ja toimingute järelevalvega, juhtis valdkonnaüleseid tõhususe algatusi, kavandas ja rakendas sisemise juhtimissüsteemiga seotud projekte. Ta alustas oma karjääri rahvusvahelise arengu valdkonnas, tegeledes Euroopa Komisjoni tehnilise abi projektidega arenguriikides, ja oli pikaajaline kohapealne ekspert Lõuna-Aafrikas, juhtides majandusarengu fonde ja projekte.

Andreal kui kvalifitseeritud muudatuste juhtimise spetsialistil on projektijuhtimise metoodika PRINCE2 (esmatasandi ehk Foundation koolitus) sertifikaat, Walesi ülikooli (Ühendkuningriik) magistrikraad ja LIUC ülikoolis (Itaalia) omandatud teaduskraad ärijuhtimise ja halduse alal.

Huvide deklaratsioon — elulookirjeldus