Kõrgemad ametnikud

Tegevdirektor

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar on töötanud EU-OSHAs alates 1998. aastast, keskendudes teadusuuringute koordineerimisele ja tekkivatele riskidele, samuti vastutas ta esimese uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) eest. Aastatel 2012–2021 juhtis ta EU-OSHA ennetuse ja teadusuuringute osakonda, mis töötab välja tööohutuse ja töötervishoiu sisu ameti jaoks. Alates 2021. aastast kuni ametliku ametisse nimetamiseni tegevdirektorina 2023. aastal täitis ta ajutise tegevdirektori rolli.

Williamil on bakalaureusekraad õigusteaduses ja magistrikraad ergonoomikas. Enne EU-OSHAga liitumist tegeles ta akadeemilise teadustööga, uurides ettevõtete ohutuskultuuri, ja töötas erasektoris ergonoomikavaldkonna konsultandina ning töötervishoiu ja -ohutuse projektide teadusjuhina.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus

Teabevahetuse ja karjääriarenduse üksuse juhataja

Andrew SMITH

Andrew Smith liitus EU-OSHAga 2000. aastal. Teabevahetuse ja karjääriarenduse üksuse juhatajana vastutab ta üleeuroopaliste teabevahetuskampaaniate, sh mitme sidusrühma osalusel korraldatavate teadlikkuse suurendamise kampaaniate ja elektroonilise teabevahetuse väljatöötamise ja elluviimise eest.

Andrew on hariduselt sotsiaalteadlane (Bristoli Ülikool) ja tegutsenud teabevahetuse valdkonnas üle 25 aasta. Enne oma praegusele ametikohale asumist töötas ta viis aastat Euroopa Teadusfondi info- ja teabevahetusvaldkonna juhatajana ning aastatel 1989–1995 juhtis ta Ühendkuningriigi majandusliku ja sotsiaalse teadusnõukogu teabevahetust.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus

Ennetus- ja teadusuuringute talituse ajutine juhataja

Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek ühines EU-OSHAga 2006. aastal projektijuhina. Ta on töötanud ennetus- ja teadusuuringute talituses, keskendudes projektidele, mis käsitlevad vaimset tervist töökohal, tööstressi ja muid psühhosotsiaalseid riske, nt vägivald ja ahistamine. Tema vastutusalasse on kuulunud ka mikro- ja väikeste ettevõtjate tööohutuse ja töötervishoiu suurprojekt.

Malgorzatal on Varssavi ülikooli magistrikraad psühholoogias ja Sileesia ülikooli doktorikraad tööpsühholoogias. Enne asumist EU-OSHAsse töötas ta akadeemilise teadurina töötajate kaitse keskinstituudis (Poola riiklik uurimisinstituut).

 

Uue tegevdirektori ametisseastumiseni nimetati ajutiseks tegevdirektoriks William Cockburn. Tegevdirektor vastutab ameti juhtimise eest, milles teda toetavad kõrgema astme töötajad, ja annab aru haldusnõukogule.

Ameti tervislike töökohtade kampaania raames on Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja töötervishoiu auhinna eesmärk reklaamida VKEdele tööohutust ja töötervishoidu ning suurendada nende sellealast teadlikkust. Euroopa ettevõtlusvõrgustiku 27 liikmesriiki ning Islandi, Liechtensteini ja Norrat ning alates 2021. aastast ka Albaaniat, Bosniat ja Hertsegoviinat, Montenegrot, Põhja-Makedooniat, Serbiat ja Türgit kutsutakse üles esitama tunnustamiseks projekte, mille eesmärk on edendada VKEdes paremat tööohutust ja -tervishoidu ning mis sobivad ühte järgmistest kategooriatest: tööohutust ja töötervishoidu edendavad tegevused ja üritused; võrgustiku loomine; trüki- ja veebisuhtlus ning -väljaanded.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus

Ressursside ja teenuste keskuse juhataja

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo liitus EU OSHA-ga 2023. aasta septembris. Ressursside ja teenuste osakonna juhatajana juhib ta rühma, mis haldab personali-, finants-, hanke-, dokumentatsiooni-, sisekontrolli- ja rajatisehalduse valdkondi.

Enne EU OSHAga liitumist töötas Donianzu üle 16 aasta Vigos asuvas Euroopa Kalanduskontrolli Ametis (EFCA), esmalt finants- ja hankesektori juhatajana ning seejärel ressursside ja IKT-osakonna juhataja asetäitjana.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus