Kõrgemad ametnikud

Ajutine tegevdirektor

William COCKBURN

Uue tegevdirektori ametisseastumiseni nimetati ajutiseks tegevdirektoriks William Cockburn.

William on töötanud EU-OSHAs alates 1998. aastast, tegutsedes teadusuuringute koordineerimise ja tekkivate riskide valdkonnas, samuti vastutas ta esimese uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) eest.

Williamil on bakalaureusekraad õigusteaduses ja magistrikraad ergonoomikas (Loughborough’ Ülikool). Enne EU-OSHAga liitumist tegeles ta akadeemilise teadustööga, uurides ettevõtjate ohutuskultuuri, ja töötas erasektoris ergonoomikavaldkonna konsultandina ning töötervishoiu ja -ohutuse projektide teadusjuhina.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus

Teabevahetuse ja karjääriarenduse üksuse juhataja

Andrew SMITH

Andrew Smith liitus EU-OSHAga 2000. aastal. Teabevahetuse ja karjääriarenduse üksuse juhatajana vastutab ta üleeuroopaliste teabevahetuskampaaniate, sh mitme sidusrühma osalusel korraldatavate teadlikkuse suurendamise kampaaniate ja elektroonilise teabevahetuse väljatöötamise ja elluviimise eest.

Andrew on hariduselt sotsiaalteadlane (Bristoli Ülikool) ja tegutsenud teabevahetuse valdkonnas üle 25 aasta. Enne oma praegusele ametikohale asumist töötas ta viis aastat Euroopa Teadusfondi info- ja teabevahetusvaldkonna juhatajana ning aastatel 1989–1995 juhtis ta Ühendkuningriigi majandusliku ja sotsiaalse teadusnõukogu teabevahetust.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus

Ennetus- ja teadusuuringute talituse ajutine juhataja

Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek ühines EU-OSHAga 2006. aastal projektijuhina. Ta on töötanud ennetus- ja teadusuuringute talituses, keskendudes projektidele, mis käsitlevad vaimset tervist töökohal, tööstressi ja muid psühhosotsiaalseid riske, nt vägivald ja ahistamine. Tema vastutusalasse on kuulunud ka mikro- ja väikeste ettevõtjate tööohutuse ja töötervishoiu suurprojekt.

Malgorzatal on Varssavi ülikooli magistrikraad psühholoogias ja Sileesia ülikooli doktorikraad tööpsühholoogias. Enne asumist EU-OSHAsse töötas ta akadeemilise teadurina töötajate kaitse keskinstituudis (Poola riiklik uurimisinstituut).

 

Uue tegevdirektori ametisseastumiseni nimetati ajutiseks tegevdirektoriks William Cockburn. Tegevdirektor vastutab ameti juhtimise eest, milles teda toetavad kõrgema astme töötajad, ja annab aru haldusnõukogule.

Ameti tervislike töökohtade kampaania raames on Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja töötervishoiu auhinna eesmärk reklaamida VKEdele tööohutust ja töötervishoidu ning suurendada nende sellealast teadlikkust. Euroopa ettevõtlusvõrgustiku 27 liikmesriiki ning Islandi, Liechtensteini ja Norrat ning alates 2021. aastast ka Albaaniat, Bosniat ja Hertsegoviinat, Montenegrot, Põhja-Makedooniat, Serbiat ja Türgit kutsutakse üles esitama tunnustamiseks projekte, mille eesmärk on edendada VKEdes paremat tööohutust ja -tervishoidu ning mis sobivad ühte järgmistest kategooriatest: tööohutust ja töötervishoidu edendavad tegevused ja üritused; võrgustiku loomine; trüki- ja veebisuhtlus ning -väljaanded.

Huvide deklaratsioon – elulookirjeldus

Ressursside ja teenuste keskuse juhataja

 Andrea Baldan

Andrea Baldan asus tööle Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) uurimis- ja teeninduskeskuses 2018. aastal, ta juhib üksust, mis pakub ametile olulisi tugiteenuseid, sealhulgas personalitöö, rahanduse, riigihangete, eelarve, raamatupidamisarvestuse ja dokumendihalduse alal.

Andrea töötas enne ametiga liitumist 10 aastat Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas (Ühendkuningriik), kus ta tegeles riigihangete ja tehnilise koostööga seotud süsteemide ja toimingute järelevalvega, juhtis valdkonnaüleseid tõhususe algatusi, kavandas ja rakendas sisemise juhtimissüsteemiga seotud projekte. Ta alustas oma karjääri rahvusvahelise arengu valdkonnas, tegeledes Euroopa Komisjoni tehnilise abi projektidega arenguriikides, ja oli pikaajaline kohapealne ekspert Lõuna-Aafrikas, juhtides majandusarengu fonde ja projekte.

Andreal kui kvalifitseeritud muudatuste juhtimise spetsialistil on projektijuhtimise metoodika PRINCE2 (esmatasandi ehk Foundation koolitus) sertifikaat, Walesi ülikooli (Ühendkuningriik) magistrikraad ja LIUC ülikoolis (Itaalia) omandatud teaduskraad ärijuhtimise ja halduse alal.

Huvide deklaratsioon — elulookirjeldus