Missioon ja visioon

EU-OSHA missiooni ja visiooni kirjelduses on selgitatud agentuuri rolli talle asutamismäärusega antud volituste piires. Missiooni kirjelduses on määratletud agentuuri tegevus. Visiooni kirjelduses on selgitatud agentuuri eesmärke.

Juhatus võtab need avaldused vastu agentuuri strateegia osana. Need väljendavad juhatuse nägemust, kuidas agentuur peaks oma volitusi täitma.

Meie missioon

Koostame, kogume ja esitame usaldusväärseid ja asjakohaseid andmeid, analüüse ja vahendeid, et parandada teadmisi, suurendada teadlikkust ja vahetada tööohutuse ja töötervishoiu teavet ja head tava vastavalt tööohutuse ja töötervishoiuga seotud inimeste vajadustele.

Meie visioon

Olla tunnustatud juhtiv agentuur tervislike ja ohutute töökohtade edendamisel Euroopas, tuginedes kolmepoolsusele, osalemisele ning tööohutuse ja töötervishoiu riskide ennetamise kultuuri väljatöötamisele, et tagada arukas, jätkusuutlik, tootlik ja kaasav majandus.

EU-OSHA on Euroopa Liidu tööohutuse ja töötervishoiu teabeagentuur. Meie tegevus toetab Euroopa Komisjoni töötervishoiu ja tööohutuse strateegiaraamistikku aastateks 2014–2020 ning teisi asjakohaseid Euroopa Liidu strateegiaid ja programme, näiteks strateegiat „Euroopa 2020”.

Lisateave: agentuuri strateegia ja tööprogrammid ning asutamismäärus.

Share this on: